Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

GENÇLERİN YEŞİL ÜRÜNLERE İLİŞKİN TUTUMLARININ BAZI DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.22, ss.557-580, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

GİRİŞİMCİLER ÜZERİNDE, İŞLETME YETENEKLERİ VE İŞLETME PERFORMANSLARININ İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR ALAN ARAŞTIRMASI

Turkish StudiesEconomics, Finance and Politics, cilt.13, ss.175-192, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hedonik Alışverişin Bazı Demografik Değişkenler Açısındanİncelenmesine Yönelik Bir Alan Araştırması

ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ (USBD), cilt.2, ss.35-47, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İçerik Pazarlamasına Yönelik Bir Literatür Taraması

Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Dergisi, cilt.4, ss.232-239, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yeşil Satın Alma Davranışının Algılanan Tüketici Etkinliğine Etkisinde Çevresel Kaygının Aracılık Rolü

Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Dergisi, cilt.4, ss.195-218, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

PAZARLAMA İLETİŞİMİNDE İNOVATİF BİR KANAL OLARAK SOSYAL MEDYANIN KULLANIMI: OTOMOTİV SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, cilt.10, ss.95-108, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Örgütsel Desteğin, Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisini İrdelemeye İlişkin Bir Çalışma: Burdur İmalat İşletmeleri Örneği

International Journal Of Academic Value Studies (JAVSTUDIES), cilt.3, ss.138-147, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sosyal Medya Kullanımının Tüketici Davranışlarına Etkisi: Üniversite Öğrencileri Örneği

21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.6, ss.359-374, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Küresel Marka Algısının Tüketici Davranışlarına Etkisi Üzerine Bir Araştırma

Bartın İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.8, ss.325-342, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sport Marketing and Sponsorship: Case of Turkish Airlines Corporation

SPMJ - Stratejik Public Management Journal, cilt.3, ss.95-108, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Factors of Purchasing Decision and Measuring Brand Loyalty: An Empirical Study ofAutomotive Sector

Journal of Marketing and Management, cilt.8, ss.8-17, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Tespitine İlişkin Bir Araştırma

Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.5, ss.147, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

PORTER MODELİNDEN GELİŞTİRİLEN YENİ BİR MODEL IŞIĞINDA SEKTÖREL KÜMELENME ANALİZİ

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.9, ss.82-97, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SOSYAL MEDYA ANALİZİ: TÜRKİYE BEYAZ EŞYA SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.22, ss.75-84, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SİYASİ PAZARLAMA FAALİYETLERİNİN SEÇMENDAVRANIŞLARI AÇISINDAN ÖNEMİ BİR UYGULAMA

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.3, ss.127-156, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Uluslararası Pazarlama Faaliyetlerinde Aile Şirketlerinde Kurumsallaşmanın Etkisi

Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.5, ss.135-152, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Elections and Social Media: An Overview

International Journal of Social Ecology and Sustainable Development, cilt.6, ss.59-72, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Yerel Yönetimlerde Uygulanan TKY, Kelebek Etkisi Mi Oluşturuyor?Kavramsal Bir Araştırma Ve Genel Bir Değerlendirme

KENT YÖNETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR VE ETKİN BELEDİYECİLİK UYGULAMALARI, 1 - 03 Kasım 2018

İÇERİK PAZARLAMASINA YÖNELİK BİR LİTERATÜR TARAMASI

Innovation and Global Issues in Social Sciences 3, Antalya, Türkiye, 26 - 29 Nisan 2018

Yeşil Satın Alma Davranışının Algılanan Tüketici Etkinliğine Etkisinde Çevresel Kaygının Aracılık Rolü

Innovation and Global Issues in Social Sciences 3, Antalya, Türkiye, 26 - 29 Nisan 2018

Investigation of the Use of Social Media and Consumer Behavior of University Students with Respect to Some Factors

INNOVATION AND GLOBAL ISSUES IN SOCIAL SCIENCES II, Antalya, Türkiye, 19 - 21 Ekim 2017, ss.21-24

An Application to Examine the Hedonic Shopping in Terms of Some Demographic Factors

INNOVATION AND GLOBAL ISSUES IN SOCIAL SCIENCES II, Antalya, Türkiye, 19 - 21 Ekim 2017, ss.40-43

KENT MARKASI OLUŞUMU İÇİN KENTSEL PAZARLAMA STRATEJİLERİ: MELBOURNE ÖRNEĞİ

2. Kentfor Sanayileşme ve Göç Kıskacında Kent ve Çevre Yönetimi, Tekirdağ, Türkiye, 11 - 12 Ağustos 2017

Factors of Purchasing Decision and Measuring Brand Loyalty: An Empirical Study of Automotive Sector

Proceedings of the Seventh Annual International Conference on Global Business,Engineering, Energy, Agriculture and Health ((ICGBEEAH2017)), Manhattan, New York, Amerika Birleşik Devletleri, 21 - 22 Temmuz 2017, ss.66-75

TÜRKİYE’DE LOJİSTİK YAZININ TARİHSEL GELİŞİMİ VE LOJİSTİK EĞİTİMİ

4. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sosyal Ve Teknik Bilimler Kongresi, Burdur, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2017, ss.308-320

Comparison of The Municipality Management Models for The Metropolitan Municipalities in Turkey

3rd International Conference on SocialSciences and Education Research, Roma, İtalya, 27 - 29 Nisan 2017, ss.233-234

The Relationship Between Trust and Dependency of Consumers onTrademarks

3rd International Conference on SocialSciences and Education Research, Roma, İtalya, 27 - 29 Nisan 2017, ss.235

Helal Gıda Algısının Tüketici Davranışları Üzerine Etkisi

2. Uluslararası Çin’den Adriyatik’e Sosyal Bilimler Kongresi, Hatay, Türkiye, 5 - 08 Mayıs 2016, ss.98-109

USE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIESIN POLITICAL MARKETING IN TURKEY

1. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Konferansı İnsan ve Toplum Bilimleri, Madrid, İspanya, 19 - 22 Mayıs 2016, ss.218

Kitap & Kitap Bölümleri

Kent Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar ve Etkin Belediyecilik Uygulamaları

Yerel Yönetimlerde Uygulanan TKY, Kelebek Etkisi Mi Oluşturuyor? Kavramsal Bir Araştırma ve Genel Bir Değerlendirme, Mehmet Mecek, Bekir Parlak, Emin Atasay, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, ss.1036-1043, 2018

Hükümet Sistemi: Kamu Yönetiminde Değişim

Başkanlık Sisteminde Siyasal Pazarlama Kampanyaları: ABD Örneği, Prof. Dr. Yüksel DEMİRKAYA, Editör, Hiper Yayınevi, İstanbul, ss.473-508, 2018

Public Affairs and Administration Concepts Methodologies Tools and Applications

Elections and Social Media: An Overview, , Editör, Information Sience Reference (an imprint of IGI Global), Hershey PA, ss.314-328, 2015