Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Solunum Acilleri/Pulmoner Emboli

Güncel Göğüs Hastalıkları Serisi , vol.6, no.2, pp.16-35, 2018 (Non Peer-Reviewed Journal)

Arter Kan Gazları

Türk Tıp Dergisi , vol.1, no.1, pp.44-50, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Gebelikte Ortaya Çıkan Dissemine Tüberküloz Olgusu

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 45. Uluslararası Katılımlı Yıllık Kongresi (Solunum 2023), Antalya, Turkey, 4 - 07 November 2023

Eklem Bulgusu Olmayan Genç Kadın Hastada Akciğerde Kavite ve Plevral Sıvıyla Seyreden Romatoid Artrit Olgusu

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 45. Uluslararası Katılımlı Yıllık Kongresi (Solunum 2023), Antalya, Turkey, 4 - 07 November 2023

Pnömoni tanısıyla serviste takip edilen hastaların CRP/albümin oranının CURB-65 skoru ve Pnömoni ağırlık indeksi ile korelasyonunun incelenmesi

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 45. Uluslararası Katılımlı Yıllık Kongresi (Solunum 2023), Antalya, Turkey, 4 - 07 November 2023

Akciğer Hasarının Nedeni CMV Enfeksiyonu Mu Rituksimab Mı?

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 45. Uluslararası Katılımlı Yıllık Kongresi (Solunum 2023), Antalya, Turkey, 4 - 07 November 2023

Bronşiyal Arter Embolizasyonu Yapılan Hastalarda Erken Dönemde Gelişen Komplikasyonlar: 5 Olgunun Sunumu

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 45. Uluslararası Katılımlı Yıllık Kongresi (Solunum 2023), Antalya, Turkey, 4 - 07 November 2023

Akciğerin Nadir Görülen Bir Tümörü: Fetal Akciğer Tipi Pulmoner Adenokarsinom

Uluslararası Katılımlı Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi 2023 (UASK 2023), Antalya, Turkey, 15 March 2023

Post-COVID Hastalarda Erken Dönem Steroid Kullanımının Akciğer Tutulumu Üzerine Etkileri: Ön Rapor

Uluslararası katılımlı Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi (UASK) 2022, Antalya, Turkey, 16 - 20 March 2022, pp.206-209

Sentriasiner Nodüler Patern Covid-19 Pnömonisi ile İlişkili Midir?

Uluslararası katılımlı Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi (UASK) 2021, Antalya, Turkey, 7 - 10 October 2021, pp.7 Sustainable Development

Tütün Bağımlılığının COVID-19 Ağırlığı Üzerine Etkisi

Uluslararası katılımlı Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi (UASK) 2021, Antalya, Turkey, 7 - 10 October 2021, pp.276 Sustainable Development

Pulmoner Nodüllerin Saptanmasında COVID-19 Pandemisinin Rolü

Uluslararası Katılımlı Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi 2021, Antalya, Turkey, 7 - 10 October 2021

Pott Abseli Tüberküloz Olgusunda Transvers Miyelit Nedenleri.

Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği, Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi, 6. Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi, Antalya, Türkiye. 26-30 Mayıs, 2021. (PS-007, Sayfa ***), Ankara, Turkey, 26 May 2021

Toraks BT’de Halo işareti COVID-19 vakaları için iyi bir prognostik belirteç midir?

Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği, Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi, 6. Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi, Antalya, Türkiye. 26-30 Mayıs, 2021. (SS-074, Sayfa 105)., Ankara, Turkey, 26 May 2021

Nadir Görülen Bir Olgu: Kronik Lenfositik Lösemi Akciğer Tutulumu.

Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği, Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi, 6. Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi, Antalya, Türkiye. 26-30 Mayıs, 2021. (PS-173, Sayfa 186)., Ankara, Turkey, 26 May 2021

Covid-19 Enfeksiyonu Nedeniyle Hastanede Yatan Hastalarda Anksiyete ve Depresyon Düzeyleri.

Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği, Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi, 6. Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi, Antalya, Türkiye. 26-30 Mayıs, 2021. (SS-076, Sayfa 107), Ankara, Turkey, 26 May 2021

İlginç Bir Long-Covid Fungal Pnömoni Olgusu: İnvaziv Aspergilloz ve Mukormikozis Birlikteliği.

Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği, Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi, 6. Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi, Antalya, Türkiye. 26-30 Mayıs, 2021. (PS-004, Sayfa 5), Ankara, Turkey, 26 May 2021

Pulmoner Arter İnvazyonu İzlenen Sinoviyal Sarkom Olgusu.

Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği, Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi, 6. Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi, Antalya, Türkiye. 26-30 Mayıs, 2021. (PS-170, Sayfa ****), Ankara, Turkey, 26 May 2021

COVİD-19 Hastalarında Gelişen Pulmoner Tromboemboli Hastalarının Klinik ve Laboratuvar Özellikleri

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 43. Uluslararası Katılımlı Yıllık Kongresi-Solunum 2021 Dijital, Dijital, Turkey, 29 October - 03 November 2021

Postekstübasyon Pulmoner Ödem. (PS-339)

Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği, Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi, 4. Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi, Antalya, Türkiye., Turkey, 13 March 2019

Akut Pulmoner Embolide Sol Ventrikül Disfonksiyonunun Sağ Ventrikül Üzerine Etkisi.

Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği (ASYOD), Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi (UASK), Turkey, 11 - 15 March 2020, pp.189

Sarkoidoz Tanısında EBUS-TBNA İlk Sırada Yer Almakta: 10 Yıllık Deneyim.

Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği, Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi, 11-15 Mart 2020. Antalya/ Türkiye (SS-021, sayfa:24), Turkey, 11 - 15 March 2020, pp.24

Romatolojik Hastalığı nedeniyle izlenen olgularda Tüberküloz Görülme Sıklığı.

Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği, Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi, Antalya, Turkey, 11 - 15 March 2020, pp.158 Sustainable Development

Sigara bırakma polikliniğinde psikiyatri konsültasyonu yapılan olguların izlemi.

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) 41. Ulusal Kongresi., Turkey, 26 - 29 October 2019, pp.1076

Skleroterapi komplikasyonuna bağlı gelişen pulmoner emboli olgusu

Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) 41. Ulusal Kongresi., Turkey, 26 - 29 October 2019, pp.628

Necrotizing Sarcoid Granulomatosis: A Case Report

Türk Toraks Derneği Uluslararası Katılımlı 22. Yıllık Kongresi, Turkey, 10 April 2019

Toz Taşınımının Akciğer Sağlığı Üzerine Etkilerinin Araştırılması.

Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği, Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi, 4. Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi, Antalya, Turkey, 13 March 2019

Sigaraya Başlama Nedenleri.

Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği (ASYOD), Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi (UASK)., Turkey, 13 - 17 March 2019, pp.50

Hodgkin lenfoma nedeni ile bleomisin alan olguda gelişen akciğer toksisitesi.

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) 40. Ulusal Kongresi., Turkey, 13 - 16 October 2018

Bronko-Özefagial Fistül Olgusu

TÜSAD 40. Yıllık Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 16 October 2018

Bronkoskopi uygulanan hastalarda sedasyon yöntemlerinin karşılaştırılması.

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) 40. Ulusal Kongresi, Turkey, 13 - 16 October 2018

Kuş besleyen olguda subakut hipersensitivite pnömonisi

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) 40. Ulusal Kongresi, Turkey, 13 - 16 October 2018

Pulmoner tromboemboli ile prezente olan behçet hastalığı.

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) 40. Ulusal Kongresi, Turkey, 13 - 16 October 2018

Santral Venöz Kateter Malpozisyonu İlişkili Akciğer Komplikasyonu.

Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği, Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi, Turkey, 14 - 18 March 2018

Lenfanjioleiomyomatozis Sonucu Gelişen Pulmoner Hipertansiyon Olgusu.

Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği, Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi, Turkey, 14 - 18 March 2018

Kronik Tromboembolik Pulmoner Hipertansiyon Tedavisi Sırasında Gelişen Tüberküloz Lenfadenit Olgusu.

Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği, Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi, Turkey, 14 - 18 March 2018 Sustainable Development

Özel durumlarda PTE tanı ve tedavisi

TÜSAD AKADEMİ Kampı, Turkey, 1 - 03 December 2017

Akciğer Kanserinde Panhipopituitarizm: Bir Olgu Eşliğinde.

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) 39.Ulusal Kongresi, İzmir, Turkey, 14 October 2017 Sustainable Development

Bronşektazi Nedeni Olarak Common Variable İmmunodeficiency: Bir olgu nedeniyle.

Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği, 2. Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi, İzmir, Turkey, 15 March 2017

Sigara Bırakmada Farmakoterapi

ASYOD yıllık kongresi, Turkey, 15 - 19 March 2017

Tütün Kontrolü:Olgularla Sigara Bırakma Yaklaşımı

ASYOD yıllık kongresi, Turkey, 15 - 19 March 2017

E-Sigaradan Beklentiler ve Gerçekler KONFERANS:

ASYOD Yıllık Kongresi, Turkey, 15 - 19 March 2017

Bronkoskopi Sırasında Kanama Komplikasyonu Gelişen Olgular ve Yaklaşımları.

Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği (ASYOD), Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi (UASK), 15-19 Mart 2017, Antalya, Türkiye. (PS-329, sayfa:285), Turkey, 15 - 19 March 2017, pp.285

Nadir Görülen Kronik Granülomatöz Hastalığı Olan Olgu.

Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği (ASYOD), Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi (UASK), Turkey, 15 - 19 March 2017, pp.162

Obstruktif akciğer hastalıklarında oksidan/antioksidan dengesi

TÜSAD 38. Ulusal Kongresi - "SOLUNUM 2016", İzmir, Turkey, 15 - 19 October 2016, pp.97

Pulmoner tromboembolide trombolitik kullanımı. Mini Konferans

Solunum Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 38. Ulusal Kongresi, Turkey, 16 October 2016

Granülomatöz polianjitis: Olgu Sunumu.

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) 38. Ulusal Kongresi., Turkey, 15 - 19 October 2016, pp.584

Tütün bağımlılığı ve sigara bırakma tedavi kursu. Tütün bağımlılığında ilaç tedavileri

Solunum Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 38. Ulusal Kongresi, Turkey, 12 October 2016

Transplant Enfeksiyonlarının mültidisipliner yönetimi “Göğüs Hastalıkları açısından

1. Yıldırım Beyazıt-Atatürk Enfeksiyon Günleri-1, Turkey, 24 May 2016

Transdiaphragmatic lung abcess.

Türk Toraks Derneği 19. Yıllık Kongresi., Turkey, 6 - 10 April 2016, pp.331

Tütün bağımlılığı ve tedavisi kursu: Sigara niçin bırakılmalı?

ASYOD Yıllık Kongresi Susesi Antalya, Turkey, 16 March 2016

Venöz tromboembolizm:Tanı ve Tedavi Sorunları.

Türk Tüberküloz Toraks Derneği Toplantısı., Turkey, 28 November 2015

Gençlerin Korunması İle İlgili Ulusararası Kuruluşların Materyalleri Tool kit

TÜSAD 2015 Kongre Gençlik ve sigara Paneli, Çeşme, Turkey, 16 - 21 October 2015

İnvaziv ve cerrahi işlemlerde PTE tedavisinin yönetimi

TÜSAD 2015 PTE Kursu, Çeşme, Turkey, 16 - 21 October 2015

Sigara bırakma polikliniği yapılandırılması

TÜSAD 2015 kongre Tütün Bağımlılığı Tedavisi Kursu, Turkey, 16 - 21 October 2015

Eroin ve sentetik kanabinoid (bonzai) kullanımına bağlı akciğer patolojileri.

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) 37. Ulusal Kongresi., Turkey, 17 - 21 October 2015, pp.648-649

Pulmoner tromboemboli saptanan Maffucci sendromlu olgu.

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) 37. Ulusal Kongresi., Turkey, 17 - 21 October 2015, pp.451-452

Düşük doz amiodoron kullanımına bağlı gelişen pulmoner toksisite olgusu.

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) 37. Ulusal Kongresi., Turkey, 17 - 21 October 2015, pp.405

Nekrotizan pnömoni nedeniyle üç olgu.

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) 37. Ulusal Kongresi., Turkey, 17 - 21 October 2015, pp.646-647

Senkop ve hipotansiyonlu PTE olgusu

Temel yoğun Bakım ASYOD Etkinliği, Turkey, 10 - 11 October 2015

Tütün Kontrolünde poliklinikteki hastaya yaklaşım

40. Akciğer Günleri, Bursa, Turkey, 5 - 08 March 2015

KOAH’lı hastalarda ortalama trombosit hacmi (OTH) düzeyi.

Türk Toraks Derneği 17. Yıllık Kongresi., Turkey, 2 - 06 April 2014, pp.108

Renal hücreli karsinom metastazına eşlik eden semi invaziv aspergillozis olgusu

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) 35. Ulusal Kongresi. İzmir, Türkiye. 2-6 Ekim, 2013. (EP-261, sayfa:567), Turkey, 02 October 2013

Pulmoner ödem tablosu ile gelen reaktif havayolu disfonksiyonu sendromu

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) 35. Ulusal Kongresi. İzmir, Türkiye. 2-6 Ekim, 2013. (EP-038, sayfa:327), Turkey, 02 October 2013

Pulmoner Tromboembolide Üst Ekstremite Trombüsü Görülme Sıklığı

Türk Toraks Derneği 17. Yıllık Kongresi, 2-6 Nisan 2014, Belek, Antalya. (P-248, sayfa:205), Turkey, 02 October 2013

Sigarayı Bırakma Oranları Üzerine Anksiyete ve Depresyon Skoru Ölçeklerinin Katkısı

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 35. Ulusal Kongresi, İzmir, Turkey, 2 - 06 October 2013

Sigara bıraktırma polikliniğimize başvuran olgularda bir yıllık sigara bırakma oranları

Türk Toraks Derneği 17. Yıllık Kongresi, 2-6 Nisan 2014, Belek, Antalya. (P-528, sayfa:297), Turkey, 02 October 2013

Pulmoner metastatik kavitasyonla seyreden pankreas adenokarsinoma olgusu

Türk Toraks Derneği 17. Yıllık Kongresi, 2-6 Nisan 2014, Belek, Antalya. (P-054, sayfa:133), Turkey, 02 October 2013

C ANCA pozitif yaygın kist hidatik olgusunda dalak kistinin perkutan aspirasyonu

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) 35. Ulusal Kongresi. İzmir, Türkiye. 2-6 Ekim, 2013. (EP-260, sayfa:566), Turkey, 02 October 2013

Sigara Bırakma Süreleri ile Akciğer Kanseri Gelişimi Arasındaki İlişki

Sigara Bırakma Süreleri ile Akciğer Kanseri Gelişimi Arasındaki İlişki., Turkey, 02 October 2013

Sigara bırakma polikliniğine başvuran olgularda kronik obstruktif akciğer hastalığı farkındalık oranı

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) 35. Ulusal Kongresi., Turkey, 2 - 06 October 2013, pp.106

Pulmoner Emboli Hastalarında Antioksidan Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) 35. Ulusal Kongresi. İzmir, Türkiye. 2-6 Ekim, 2013. (TP-066, sayfa:184), Turkey, 02 October 2013

Dermatomiyozit ile Başvuran Akciğer Metastazı Olan Malignite Olgusu

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) 35. Ulusal Kongresi. İzmir, Türkiye. 2-6 Ekim, 2013. (EP-232, sayfa:538), Turkey, 02 October 2013

Masif hemoptizi ile başvuran bronşiyal arter anevrizmalı pulmoner tromboemboli olgusu

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) 35. Ulusal Kongresi. İzmir, Türkiye. 2-6 Ekim, 2013. (EP-008, sayfa:294), Turkey, 02 October 2013

Nodüler akciğer tutulumu olan anaplastik lenfoma olgusu

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) 35. Ulusal Kongresi. İzmir, Türkiye. 2-6 Ekim, 2013. (EP-242, sayfa:548), Turkey, 02 October 2013

TRACHEAL DIVERTICULUM REPORT OF THREE CASES

2. EUROPEAN CONGRESS FOR BRONCHOLOGY & INTERVENVENTİONAL PILMONOLOGY, İzmir, Turkey, 27 - 30 April 2013

Sigara bırakma başarısını etkileyen faktörler.

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) 34. Ulusal Kongresi., Turkey, 6 - 10 October 2012, pp.168

Sjögren sendromunun eşlik ettiği pulmoner alveoler mikrolityazis olgusu.

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) 34. Ulusal Kongresi., Turkey, 6 - 10 October 2012, pp.355

Kaviter İmaja Neden Olan Malign Bronkoözofageal Fistül

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) 34. Ulusal Kongresi, Turkey, 6 - 10 October 2012

Nadir görülen bir endobronşiyal lezyon: Bronkolitiazis.

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) 34. Ulusal Kongresi., Turkey, 06 October 2012 - 10 October 0212, pp.425

Okronozisli hastada pulmoner tromboemboli.

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) 34. Ulusal Kongresi., Turkey, 6 - 10 October 2012, pp.369

Pulmoner tromboembolide yarı doz trombolitik tedavinin etkinliği.

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) 34. Ulusal Kongresi., Turkey, 6 - 10 October 2012, pp.65

Pancoastlu olguda radyoterapi sonrası kitlenin kaviteleşmesi.

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) 34. Ulusal Kongresi., Turkey, 6 - 10 October 2012, pp.517

Sigaranın polinöropati gelişimi üzerine etkisi.

Türk Toraks Derneği 15. Yıllık Kongresi., Turkey, 11 - 15 April 2012

Non-Hodgkin lenfomada endobronşiyal tutulum.

Türk Toraks Derneği 15. Yıllık Kongresi., Turkey, 11 - 15 April 2012

Bronkoözefageal fistül.

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) 33. Ulusal Kongresi., Turkey, 15 - 19 October 2011, pp.98

Dalakta infarktın eşlik ettiği masif bir tromboemboli olgusu

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 33. Ulusal Kongresi. Çeşme, İzmir. Ekim 2011. (EP-026, sayfa:83), Turkey, 20 October 2011

Tracheal diverticulum: A report of three cases.

American College of Chest Physicians (ACCP) meeting, Chest 2011, United States Of America, 22 - 26 October 2011

Trakeal divertikül: üç olgu nedeniyle.

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) 33. Ulusal Kongresi., Turkey, 15 - 19 October 2011, pp.272

Sigarayı bırakma kararını vermede etkili olan faktörler.

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) 33. Ulusal Kongresi., Turkey, 15 - 19 October 2011, pp.322

Kronik trombotik pulmoner emboli ile seyreden bir familyal adenomatöz polipozis olgusu

Türk Toraks Derneği 14. yıllık Kongresi. Side, Antalya. 13–17 Nisan 2011. (P-073, sayfa:495), Turkey, 13 April 2011

Fertilite ile seyreden bir kistik fibrozis olgusu

Türk Toraks Derneği 14. yıllık Kongresi. Side, Antalya. 13–17 Nisan 2011. (P-068, sayfa:491), Turkey, 13 April 2011

Mikroskopik polianjitise bağlı alveoler hemoraji olgu sunumu

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 32. Ulusal Kongresi. Antalya, Türkiye. 20–24 Ekim 2010. (P-232, sayfa:367), Turkey, 20 October 2010

Nadir görülen bir arterioarteriyel ve arteriovenöz malformasyon olgusu

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 32. Ulusal Kongresi. Antalya, Türkiye. 20–24 Ekim 2010. (EP-227, sayfa:365), Turkey, 20 October 2010

The correlation between d dimer and pneumonia severity in H1N1 patients

(Thematic Poster) 20th ERS Annual Congress, Barcelona, Spain. 18–22 September 2010. (Abstract book: Poster no:2972, Sayfa:539)., Ankara, Turkey, 18 September 2010

The role of hs CRP ın evaluatıng asthma control

(Thematic Poster) 20th ERS Annual Congress, Barcelona, Spain. 18–22 September 2010. (Abstract book: Poster no:571, Sayfa:71)., Ankara, Turkey, 18 September 2010

H1N1 olgularında D dimer ile pnömoni şiddeti arasındaki korelasyon

Türk Toraks Derneği 13. yıllık Kongresi. İstanbul, Türkiye. 5–9 Mayıs 2010. (P-689, sayfa:150), Turkey, 05 May 2010

H1N1 olgularında Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs hastalıklarının deneyimi

Türk Toraks Derneği 13. yıllık Kongresi, 5–9 Mayıs 2010. İstanbul, Türkiye. (TP-603, sayfa:134), Turkey, 05 May 2010

Hs CRP nin astım ağırlığı ve kontrolünü değerlendirmedeki rolü

Türk Toraks Derneği 13. yıllık Kongresi. İstanbul, Türkiye. 5–9 Mayıs 2010. (P-351, sayfa:104), Turkey, 05 May 2010

Kronik stabil astım hastalarında serum Magnezyum düzeylerinin solunum fonksiyonları ve astım ağırlığı ile korelasyonu

Türk Toraks Derneği 13. yıllık Kongresi, 5–9 Mayıs 2010, İstanbul, Türkiye. (P-350, sayfa:104), Turkey, 05 May 2010

Books & Book Chapters

Hastanede gelişmiş pnömoniler (Non-ventile hastalarda).

in: Erişkin ve Çocuklarda Solunum Sistemi Enfeksiyonları Temel Başvuru Kitabı, ÖZLÜ TEVFİK, İFTİHAR KÖKSAL,ÖZÇELİK UĞUR, KARADAĞ MEHMET, METİNTAŞ MUZAFFER, KAYA AKIN, Editor, Nobel Tıp Kitabevleri,, İstanbul, pp.255-268, 2014

Metrics

Publication

249

Citation (Scopus)

390

H-Index (Scopus)

9

Thesis Advisory

3

Open Access

20
UN Sustainable Development Goals