Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ahî-zâde Abdülhalim’in Terceme-i Şevâhidü’n- nübüvve Adlı Eserinde Seci, İç Seci ve Edebî Sanatlar Bağlamında Nesir Üslubu

Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi / Journal of Ottoman Legacy Studies, cilt.7, sa.18, ss.293-318, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Ahmed Meâbî'nin Tasavvufî Tercümesi: Terceme-i Ezhârü’l-Akdesiyye

Külliye-Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.1, sa.1, ss.43-77, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Gülşen-i Şuarâ Ve Âdâb-ı Zurafâ’da Bir Üslûp Özelliği Olarak Mahlasla İlintili A

Journal of Turkish Studies, cilt.13, ss.271-292, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dil ve Kültür Öğretim Materyali Olarak Klasik Şerh Metinleri

Journal of Turkish Studies, cilt.12, ss.77-88, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Hüsâmeddîn Bursevî’nin Mir’âtü’l-Kâ’inât Adlı Mensur Ansiklopedik Eseri

Uluslararası Genç Bilim ve Sanat İnsanları Sempozyumu (Gebsis) Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Ankara, Türkiye, 24 - 26 Haziran 2020, ss.421-434 Creative Commons License

Mustafa Yasin Başçetin (2019) Klasik Şerhlerin Metodolojisi Methodology of Classical Commentary Texts

A. Haluk Dursun Anısına Uluslararası Kültür ve Dil Araştırmaları Sempozyumu Dil-Tarih-Coğrafya (UKDA), Ankara, Türkiye, 06 Aralık 2019 - 08 Ocak 2020, ss.197-225

TEZKİRELERDE ŞAİR MAHLASLARININ ÜSLUBA ETKİLERİ

USOS-2017 Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Malaga, İspanya, 18 - 24 Eylül 2017, ss.238-239

OTTOMAN MİNİATURE ART İN OTTOMAN ERA

1st INTERNATIONAL CONGRESS ONSOCIAL SCIENCES, Malaga, İspanya, 18 - 24 Eylül 2017, ss.302

Classical Commentary Texts As Language and Culture Teaching Material

ISLET-2017 3. International Symposium on Language Education and Teaching, ROMA, İtalya, 20 - 23 Nisan 2017, ss.13

Koca Ragıp Paşa Divanının Değerler Eğitimi Açısından İncelenmesi

Sinop Üniversitesi Uluslararası Gençlik ve Ahlak Sempozyumu, Sinop, Türkiye, 6 - 08 Ocak 2016, cilt.2, ss.863-888

İslamiyet’in Türk Şiirine Tesiri (Influence Of Islam In Turkish Poetry)

Uluslararası Türk-Arap Müşterek Değerler ve Kültürel Etkileşim Sempozyumu, Amman, Ürdün, 12 - 15 Mayıs 2013, cilt.2, ss.332-349

ALEVİ BEKTAŞİ ŞİİRİNDE İDEAL İNSAN TİPİ

Geçmişten Günümüze Alevilik I. Uluslararası Sempozyumu, Bingöl, Türkiye, 3 - 05 Ekim 2013, cilt.2, ss.235-257

Kitap & Kitap Bölümleri

Son Asırda Gelenek ve Yenilik Arasında Manzum ve Mensur Tasavvufî Bir Eser: Hediye-i Müjde-Resân-ı Necât-ı Ebediyye

Filoloji Alanında Teori ve Araştırmalar, Doç. Dr. Gülnaz KURT, Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.213-290, 2020 Creative Commons License

Klâsik Şerhlerde Manzûm İktibasların Kullanımı

Dil ve Edebiyat Araştırmaları-II , Dr.Öğr.Üyesi Fahri DAĞI, Editör, İksad Yayınevi, Ankara, ss.110-133, 2020 Creative Commons License