Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

MOLLA SADRA’NIN EPİSTEMOLOJİSİNİN ONTOLOJİ VE MANTIKLA İLİŞKİSİ

Journal of Analytic Divinity, cilt.1, sa.1, ss.163-174, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ahlâk ı Alâî nin Ahlâk Felsefesi Literatürü İçindeki Yeri ve Özgünlüğü

Eskiyeni, cilt.15, sa.33, ss.51-78, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İbn Sînâ ve Tûsî ye Göre Tanrı nın Bilgisi

Eskiyeni, cilt.15, sa.32, ss.29-54, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İslam Ahlâk Felsefesinin Gelişiminde Filozofların Katkısı

EskiYeni Dergisi, cilt.14, sa.28, ss.67-95, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mikail Bayram ın Ahlâk ı Nâsırî Hakkındaki İddiaları Üzerine Bir İnceleme ve Değerlendirme

Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.15, sa.1, ss.173-191, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kâtibî ve Tûsî de Tanrı nın Varlığını Zincirlemenin İptali Yoluyla İspatlama

Kelam Araştırmaları Dergisi, cilt.9, sa.2, ss.93-129, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Nasîreddin Tusî nin Bilim ve Felsefedeki Yeri

Şarkiyat İslami Araştırmalar Dergisi, cilt.2, sa.4, ss.38-57, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Seyyid Hüseyin Nasr a Göre Ezelî Hikmet ve Geleneksel İslam

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.52, sa.2, ss.271-290, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Nasîreddin Tusî nin İbn Sina Felsefesini Fahreddin Râzî nin Eleştirilerine Karşı Savunması

Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.14, sa.1, ss.247-276, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İbn Sina nın Varlık Felsefesi Üzerinde Nasîreddin Tûsî İle Sadreddin Konevî Arasında Geçen Tartışmalar

Şarkiyat İslami Araştırmalar Dergisi, cilt.2, sa.3, ss.83-102, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kınalızâde Ali Çelebi’nin Ahlâk Felsefesine Katkısı

OSMANLI DÜŞÜNCESİ, KAYNAKLARI VE TARTIŞMA KONULARI, Sakarya, Türkiye, 18 - 19 Ekim 2017

Erdem Ahlakında Yetkinleşme Arzusunu Motive Eden Güç

INSCOS III. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 17 - 21 Ekim 2018

Eş’arî Kelamında İmkân Krizi

V. Uluslararası Şaban-ı Veli Sempozyumu: Eş’arîlik, Ankara, Türkiye, 4 - 06 Mayıs 2018

El-isagoci el-Cedîd ve’d-Dürrü’l-Ferîd’in Mantık ilmi Açısından Önemi

Uluslararası Davud-i Karsî Sempozyumu (11-14 Mayıs 2017 Kars), Kars, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2017, ss.332-362

El Alâka beyne l Ahlâk ve t Terbiye min Vicheti Nazari Nazariyyeti l Ahlâk el Felsefiyye

5. Uluslararası Arap Dili Kongresi, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri, 4 - 07 Mayıs 2016, cilt.5

Barışın İnşasında Sevgi ve Adaletin Gücü

International Journal of Science Culture and Sport, Ohrid, Makedonya, 23 - 24 Mayıs 2015, cilt.4, ss.416-424

Mahremiyet Algısının Oluşumunda İffet Erdeminin Rolü

Din, Gelenek ve Ahlak Bağlamında Mahremiyet Algıları Sempozyumu, Ordu, Türkiye, 27 - 29 Mart 2015

Molla Lütfi nin Matematikçiliği ve Taz îfül Mezbah Adlı Eseri

Osmanlı Bilim ve Düşünce Tarihi Sempozyumu, Gümüşhane, Türkiye, 8 - 09 Mayıs 2014, ss.49-64

İslam Ahlâk Felsefesinde Erdem Kavramı

International Journal of Science Culture and Sport, SARAYBOSNA, Bosna-Hersek, 24 - 26 Mayıs 2014, cilt.3, ss.266-283

Nasireddin Tusi Felsefesinde Tanrı nın Bilgisi Meselesi

Uluslararası 13. Yüzyılda Felsefe Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 16 - 17 Kasım 2013, ss.277-288

Molla Lütfi nin İlmî ve Felsefî Kişiliği

Tokat Sempozyumu, Tokat, Türkiye, 1 - 03 Ekim 2012, ss.283-294

Ali Şeriati nin Şia ve Ehl i Sünnete Bakışı

Ali Şeriati Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 17 - 18 Kasım 2012, ss.220-245

Nasîreddin Tûsî nin Kınalızâde nin Ahlâk Felsefesine Etkisi

Uluslararası Kınalızâde Ailesi Sempozyumu, Isparta, Türkiye, 31 Mayıs - 02 Haziran 2012

Kitap & Kitap Bölümleri

Ahlâk-ı Muhsinî Kâşifî’xxnin Ahlâk Kitabı (İnceleme - Çeviri - Tıpkıbasım)

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları, İstanbul, 2019

Nasiruddin Tusi

DOĞU DAN BATI YA DÜŞÜNCENİN SERÜVENİ, Bayram Ali Çetinkaya, Editör, İnsan, İstanbul, ss.811-844, 2017

13. Yüzyıl Bilgin ve Kelamcı Filozofu Nasireddin Tusi

İSLAM FAELSEFESİ EL KİTABI, Bayram Ali Çetinkaya, Editör, GRAFİKER, Ankara, ss.283-302, 2017

İslam Ahlak Literatüründe Başlıca Perspektifler

İslam Ahlak Esasları ve Felsefesi, M. Selim Saruhan, Editör, Grafiker, Ankara, ss.125-174, 2016

Dânişnâme i Alâî

YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI, İstanbul, 2014