Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Prof. Dr. Necati Öner’e Göre Klasik Mantıkta Kavram ve Önerme

Temâşâ Erciyes Üniversitesi Felsefe Bölümü Dergisi, sa.11, ss.10-30, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

PROF. DR. NECATİ ÖNER’İN MANTIĞA DAİR GÖRÜŞLERİ

Felsefe Dünyası, sa.69, ss.215-232, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Necati Öner’e Göre Klasik Mantıkta Akıl Yürütme

Mantık Araştırmaları Dergisi, cilt.1, sa.1, ss.36-82, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

MANTIK - KELÂM İLİŞKİSİNE GENEL BAKIŞ

Turkish Studies, Karşılaştırmalı Dini Araştırmalar, cilt.13, sa.9, ss.103-132, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

MANTIK ARAŞTIRMALARINDA USUL/METOD: ARAŞTIRMALARDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR VE YAZIM İLKELERİ ÜZERİNE

Toplum Bilimleri Dergisi, cilt.12, sa.23, ss.43-78, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KİNDÎ’NİN İSBÂT-I VÂCİB İÇİN KULLANDIĞI AKLÎ DELİLLERİN MANTIK İLMİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

e-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi, cilt.10, sa.1, ss.197-229, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

EŞ’ARÎ’NİN KULLANDIĞI AKLÎ DELİLLER VE MANTIKTAKİ AKIL YÜRÜTMELERLE İLİŞKİSİ

Toplum Bilimleri Dergisi, cilt.10, sa.20, ss.57-99, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kilisli Abdullah Efendi’nin Hayatı, Mantık Eserleri ve ‘Kitâbu’l-Mantık fî Tertîb-i Akîse’ Adlı Eseri

Çukurova Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, cilt.12, sa.1, ss.43-55, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kitâbu’l-Mantık fî Tertîb-i Akîse

Çukurova Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, cilt.12, sa.1, ss.269-319, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Varlık Bir Yüklem Midir? Sorusu Üzerine Fârâbî

Çukurova Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, cilt.11, sa.2, ss.307-311, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kilisli Abdullah Efendi’de Kıyasın İşlenişi

Çukurova Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, cilt.11, sa.2, ss.111-148, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

FÂRÂBÎ’DE YÜKLEMLİ KIYASLAR

İslâmi İlimler Dergisi, cilt.5, sa.2, ss.149-163, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

DİL, DÜŞÜNCE VE MANTIK

3. Uluslar arası Eğitim Bilimleri ve SosyalBilimler Sempozyumu, Nevşehir, Türkiye, 25 - 27 Haziran 2019, ss.184-189

MANTIĞIN MAHİYETİ

3. Uluslar arası Eğitim Bilimleri ve SosyalBilimler Sempozyumu, Nevşehir, Türkiye, 25 - 27 Haziran 2019, ss.524-529

MANTIĞIN SOSYOLOJİ VE PSİKOLOJİ İLE İLİŞKİSİ

UluslararasıBilimsel Araştırmalar Kongresi (Sosyal ve Eğitim Bilimleri) (UBAK), Bandırma, Türkiye, 11 - 14 Temmuz 2019, ss.425-436

MANTIĞIN DİĞER BİLİMLERLE İLİŞKİSİ

Uluslararası BilimselAraştırmalar Kongresi (Sosyal ve Eğitim Bilimleri) (UBAK), Bandırma, Türkiye, 11 - 14 Temmuz 2019, ss.445-458

ULUSLARARASI 13. YÜZYILDA FELSEFE SEMPOZYUMU’NDA SUNULAN MANTIK BİLDİRİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Uluslararası 13. Yüzyılda Felsefe Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 16 Kasım 2013 - 17 Kasım 2012, ss.830-856

Kitap & Kitap Bölümleri

Prof. Dr. Necati Öner’in Mantığın Tarihi Seyri HakkındakiGörüşleri ve Mantık Konularını İşleyişi

IX. Mantık Çalıştayı Kitabı, Vedat Kamer, Editör, Mantık Derneği Yayınları, İstanbul, ss.203-227, 2020

AKIL YÜRÜTME (İSTİDLÂL)

Mantık El Kitabı, İsmail Köz - Ali Çetin, Editör, Grafiker Yayınları, Ankara, ss.157-231, 2016

ABDULLAH EFENDİ’DE KIYASIN İŞLENİŞİ

MANTIKÎ ABDULLAH ENVERÎ, Osman Türer, Editör, Kilis Valiliği İl Kültür Müdürlüğü, Kilis, ss.55-88, 2016

KİLİSLİ ABDULLAH EFENDİ’NİN MANTIK ESERLERİ VE ”KİTÂBUL-MANTIK FÎ TERTÎB-İ AKÎSE” ADLI ESERİ

MANTIKÎ ABDULLAH ENVERÎ, Osman Türer, Editör, Kilis Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Kilis, ss.41-54, 2016

”VARLIK BİR YÜKLEM MİDİR?” SORUSU ÜZERİNE FÂRÂBÎ

İSLAM MANTIK TARİHİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR, Ahmet KAYACIK, Editör, Tez-Mer Ofset, Kayseri, ss.35-39, 2013