Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Bir Nahiyenin Kazaya Dönüşümü:Gostivar

Turkish Studies - Historical Analysis, cilt.14, sa.1, ss.1-16, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Osmanlı Sonrası Bosna Hersek'te Para Vakıfları

Vakıflar Dergisi, sa.50, ss.151-164, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Rumeli’de Kadınların Kurdukları Para Vakıflarının Eğitimdeki Rolü

ADAM Akademi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.7, sa.2, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Abdülhamit Döneminde Makedonya da Telgraf Hatlarının İnşası Debre Rekalar Hattı

Glasnik na institutot za nacionalna istorija, Univerzitet Kiril i Metodi, Skopje, cilt.1, sa.60, ss.137-147, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Rahman Ademi Bağımsızlığa Giden Yolda Arnavutlar Cilt 6 sayı 26 Bahar 2013 s 7 19

, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.6, sa.26, ss.7-19, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Osmanlı’nın Son Döneminde Bosna-Hersek’in Sınır Meseleleri

İslam Ülkeleri Tarih ve Coğrafya Etütleri Dergisi, cilt.2, sa.23, ss.7-21, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

SARAYBOSNA ŞEHRİNİN İKİNCİ KURUCUSU GAZİ HÜSREV BEY VAKFININ1285/1869 YILINA AİT MUHASEBE DEFTERİ

4. MİLLETLERARASI ŞEHİR TARİHİ YAZARLARI KONGRESİ“TURGUT CANSEVER’İN AZİZ HATIRASINA”, İstanbul, Türkiye, 13 - 15 Ekim 2017

Osmanski izvori o Osmansko-Crnogorskim Odnosima za Vrijeme Abdul HAmida II

Crna Gora i Osmansko Carstvo, İskustvo Medjudrzavnih odnosa, Podgorica, Sırbistan Ve Karadağ, 23 - 24 Eylül 2015

Osmanlı Sonrası Bosna Hersek’xxte Para Vakıfları

4th International İslamic Economics and Finance Congress, 15 Temmuz 2015 - 16 Temmuz 2017

Makedonya daki Para Vakıflarında Tekke ve Zaviyeler

II. Uluslararası Bakü'den Balkanlara Halvetilik Sempozyumu Tebliğleri, 30 Nisan - 01 Mayıs 2016

Vakıf Kuran Kadınların Eğitimdeki Rolü Osmanlı Tecrübesi

International Symposium on Waqf and Higher Education, "Comparative Best Practices, Challennges and Way Forward", İstanbul, Türkiye, 28 - 30 Mayıs 2016

Karadağ Vakıfları Hukuksal Perspektif

Balkanlardaki Osmanlı Vakıfları ve Eserleri Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Edirne, Türkiye, 9 - 11 Mayıs 2012

Saraybosna Örneğinde Vakıfların Şehirleşmedeki Etkisi

Uluslararası Osmanlı Medeniyetinde Şehir Sempozyumu, Çorum, Türkiye, 25 - 27 Kasım 2011, ss.601-612

Balkanlar da İslamofobi

İslamofobi, Kolektif Bir Korkunun Anatomisi, Sivas, Türkiye, 18 - 19 Kasım 2011

Balkan Ülkelerinde Osmanlı Tarih Yazıcılığına Yaklaşımlar Makedonya Bulgaristan Sırbistan Hırvatistan Karadağ ve Bosna Hersek Örnekleri

Cumhuriyet Döneminde Türkiye'de Tarihçilik ve Tarih Yayıncılığı, Ankara, Türkiye, 18 - 20 Mart 2010, ss.687-696

Kitap & Kitap Bölümleri

İslamî Yeniden Doğuşun Sorunları Kitabının Değerlendirilmesi

Doğu-Batı Arasında aliya -II-, Ömer Erdoğan, Editör, KAF Yapım, Ankara, ss.91-120, 2020

93 Harbi Sırasında Rumeli'den Diğer Osmanlı Topraklarına Doğru Göç

Sınırdan Geçen Sözcükler, Muhacir Edebiyat, Göç Üzerine Tarihi-Edebi-Sosyolojik İncelemeler, M. Fatih Kanter, Maşallah Nar, Mehmet Kurtoğlu, Editör, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Orta Doğu Araştırma Merkezi (KODAM), Kilis, ss.71-109, 2020

Bosna Hersek'te İslam'ın Yayılışı

Tarihte Müslümanlar, Fatih Erkoçoğlu, Editör, Otto, Ankara, ss.334-337, 2020

Osmanlı Dönemi Rumeli Para Vakıfları 3 - Tekirdağ

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2019 Creative Commons License

Osmanlı Dönemi Rumeli Para Vakıfları 7 - Kosova, Bulgaristan

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2019 Creative Commons License

Osmanlı Dönemi Rumeli Para Vakıfları - Takdim

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2019 Creative Commons License

Osmanlı Dönemi Rumeli Para Vakıfları 11 - Yunanistan

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2019 Creative Commons License

Osmanlı Dönemi Rumeli Para Vakıfları 6 - Bosna-Hersek

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2019 Creative Commons License

Osmanlı Dönemi Rumeli Para Vakıfları 8 - Bulgaristan

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2019 Creative Commons License

Osmanlı Dönemi Rumeli Para Vakıfları 10 - Yunanistan

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2019 Creative Commons License

Osmanlı Dönemi Rumeli Para Vakıfları 4 - Arnavutluk, Bosna-Hersek

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2019 Creative Commons License

Osmanlı Dönemi Rumeli Para Vakıfları 5 - Bosna-Hersek

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2019 Creative Commons License

Osmanlı Dönemi Rumeli Para Vakıfları 2 - Kırklareli, Tekirdağ

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2019 Creative Commons License

Osmanlı Dönemi Rumeli Para Vakıfları 1 - Edirne

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2019 Creative Commons License

II: Abdülhamit’in Balkan Siyaseti

Sultan II. Abdülhamid Dönemi, Siyaset, İktisat, Dış Politika, Kültür, Eğitim,, Mehmet Bulut,M. Enes Kala,Nuri Salık,Maşallah Nar, Editör, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yayınları, İstanbul, ss.139-157, 2019

Bosna Hersek Vakfiyeleri

Vakıflar Genel Müdürlüğü Kültür Yayınları, Ankara, 2016

Bosna Hersek Vakfiyeleri

Vakıflar Genel Müdürlüğü Kültür Yayınları, Ankara, 2016

Being Muslim in the Balkans: Tracing the Past in Modern Times

Balkans and Islam Encounter Transformation Discontinuity Continuity, Ayşe Zişan FURAtT, Hamit ER, Editör, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle-Upon-Tyne, ss.117-128, 2012

Diğer Yayınlar