Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

DÎVÂN I HİKMET TE YER ALAN HADİSLERİN KAYNAKLARI VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Diyanet İlmi Dergi, cilt.52, sa.4, ss.45-58, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hoca Ahmed Yesevi ve İslam Medeniyetindeki Yeri

Muhafazakâr Düşünce, cilt.12, ss.53-64, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Peygamberimiz ve Sade Hayat

Dergi Ayrıntı, sa.28, ss.45-48, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hadis Edebiyatında Zühd Litaratürü ve Zühdle İlgili Rivayetlerin İncelenmesi

SDÜ İlahiyat ak. Dergisi, cilt.1, sa.20, ss.119-138, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Peygamber-Sahabe İlişkisi Bağlamında Tasavvufi Düşünce ve Yorumlarda Şeyh-Mürid İlişkisi

Avrupa İslam Üniversitesi İslam Araştırmaları = Islamic University of Europa Journal of Islamic Research, cilt.3, sa.1, ss.5-18, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlahiyat Fakültelerinde Cumhuriyet Dönemi Hadis Çalışmalarının Genel Panoraması,

TürkBilimsel Derlemeler Dergisi, cilt.2, sa.1, ss.117-128, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hadis Edebiyatında Zühd Literatürü ve Zühdle İlgili Rivayetlerin İncelenmesi

Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sa.20, ss.119-138, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hadisleri Anlamada İşari Yorum

SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, sa.13, ss.13-36, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

HZ. PEYGAMBER’xxiN BiLGiSi VE BiLGi ALANLARı’xx

CUMHURIYET ILAHIYAT DERGISI-CUMHURIYET THEOLOGY JOURNAL, sa.2, ss.179-200, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Alevi Bektaşi Edebiyatında Kullanılan Hadisler ve Değerlendirilmesi

İslamiyat, sa.3, ss.71-92, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlk Yaratılan Varlık Bağlamında Hadislerde Yaratılış Problemi

tabularasa, cilt.3, sa.8, ss.163-180, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TASAVVUFI A GAYB PROBLEMi VE TASAVVUF LiTERATÜRÜNDE GAYBI RİVAYETLER

Arayışlar, cilt.5, ss.185-209, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Cumhuriyetin İlk Yıllarında Yaşayan İki Alimin Tasavvuf ve Hadis Konusunda Yaptıkları Tartışma,

SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, sa.8, ss.37-52, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İLK DÖNEM SÛFîLERİNİN PEYGAMBER VE SÜNNET ANLAYIŞLARI

Uludağ Ün. İlahiyat Fak. Dergisi, cilt.9, sa.9, ss.393-399, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tasavvuf Ehlinin Hadis Rivayeti ve Rivayet Usûlleri Açısından Tasavvuf Hadis Münasebeti

İslami Araştırmalar, cilt.10, ss.110-123, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tasavvufta Ricalulgayb Telakkisi ve Konuyla İlgili Bazı Rivayetler

SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, sa.4, ss.117-141, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Hoca Ahmed Yesevi Düşüncesinde Ahlak

VI. Uluslararası Şeyh Şa’xxban-ı Veli Sempozyumu -Yesevilik-, Kastamonu, Türkiye, 23 - 25 Kasım 2018, ss.385-401

Kars’xxta Yetişen Ünlü Alimler ve Bölgenin İslamlaşmasına Katkılar

Uluslararası Kars Alimleri Sempozyumu, Kars, Türkiye, 20 - 21 Ekim 2018, ss.130-141

Uyguladığı Metotlar Yönüyle Hoca Ahmet Yesevi ve İnsan Eğitim

Uluslararası Hoca Ahmet Yesevi Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 25 - 26 Nisan 2018, ss.149-164

Rol Model Şahsiyet Olarak Hz. Peygamber’xxin (s.a) Örnekliği

Uluslararası İslam ve Model İnsan Sempozyumu, Kahramanmaraş, Türkiye, 26 - 27 Nisan 2018, ss.545-553

İSLÂM DÜŞÜNCE GELENEĞİNDE İŞÂRÎ VE İRFÂNÎ YORUM

Uluslararası İslam ve Yorum Sempozyumu, Malatya, Türkiye, 8 - 10 Mayıs 2017, ss.32-33

Davud-i Karsî’nin Hadis Kültürü

Uluslararası Davud-i Karsi Sempozyumu, Kars, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2017, ss.188-203

Eğtici Bir Şahsiyet Olarak Hoca Ahmed Yesevi

Uluslarası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, Bandırma, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2017, ss.829-830

Harakani ve Hoca Ahmed Yesevinin İlim ve İrşad Yönteminde Ortak Noktalar

III. Uluslararası Ebu’xxl-Hasan Harakanî Sempozyumu, Kars, Türkiye, 27 - 29 Ekim 2017, ss.10-11

RÖL MODEL ŞAHSİYET OLARAK HOCA AHMED YESEVÎNİN İNSAN VE TOPLUM İNŞASINDA HZ PEYGAMBER İN ETKİSİ

Uluslararası Hoca Ahmed Yesevi Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2016, cilt.1, ss.163-187

Kutadgu Bilig te Hz Peygamber Telakkisi

Yûsuf Has HâcIb’In Doğumunun 1000. Yılında Kutadgu BIlIg TÜRK DÜNYA GÖRÜŞÜNÜN ŞÂHESERI Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 18 Kasım - 20 Mayıs 2014, cilt.1, ss.400-415

Hoca Ahmed Yesevî nin Divân ıI Hikmet inde Hz Peygamber Tasavvuru

Geçmişten Günümüze Hoca Ahmed Yesevî, İstanbul, Türkiye, 26 - 28 Eylül 2016, cilt.1, ss.99-127

İlme Ve İrfana Adanmış Bir Portre Çaykaralı Hanecizâde Hacı Salih Bilgin

I. ULUSLARARASIGEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TRABZON’DA DİNİ HAYAT SEMPOZYUMU, Trabzon, Türkiye, 8 - 10 Ekim 2015

İMAM MÂTURÎDÎ NİN DÜŞÜNCE DÜNYASINDATASAVVUF

IV. Uluslararası Türk Dünyası Ekonomi Forumu, Çorum, Türkiye, 7 - 09 Mayıs 2015, ss.59-68

İmam Eş arî nin Eserlerinde Hadis Kültür

Uluslarası İmam Eş'arî ve Eş'arilik Sempozyumu, Siirt, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2014, cilt.2, ss.695-713

EKONOMİK HAYATTA SADE DÜŞÜNCE

International Journal of Science Culture and Sport (IntJSCS), Ohrid, Makedonya, 22 - 26 Mayıs 2015

Hoca Ahmed Yesevi Düşünce Sistemi Kaynakları ve Tesirleri

Türk Dünyası Bilgeler Zirvesi Gönül Sultanları Buluşması, Ankara, Türkiye, 26 - 28 Mayıs 2014, cilt.1, ss.437-450

Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevî’nin Hadis Kültürü

I. Uluslararası AhmedZiyaüddin Gümüşhanevî Sempozyumu, Gümüşhane, Türkiye, 3 - 05 Ekim 2013, ss.471-484

Orta-Asya Türkistan Coğrafyasında Yetişen Muhaddisler ve Hadis İlmine Katkıları

Uluslararası Türk Dünyasının İslamiyete Katkıları Sempozyumu, Isparta, Türkiye, 31 Mayıs - 01 Haziran 2007, ss.243-252

Hadislerde Yaratılış Problemi,

IV. Kutlu Doğum Sempozyumu, Isparta, Türkiye, 20 Nisan - 20 Ekim 2003

Kitap & Kitap Bölümleri

Bölüm 13 Dünya ve Dünyevileşme

Bireysel ve Toplumsal Hayatta Hadis II, Ahmet Yıldırım, Selim Demirci, Editör, Lisans Yayınevi, İstanbul, ss.339-368, 2019

Bölüm 1 Hadis ve Sünnetin Anlaşılması

Bireysel ve Toplumsal Hayatta Hadis I, Yıldırım, Ahmet, Demirci Selim, Editör, Lisans Yayınevi, İstanbul, ss.11-32, 2019

Hoca Ahmed Yesevi Hayatı, Tasavvufi ve İlmi Şahsiyeti

İslam Düşüncesinin Ana Merkezleri: Maveraunnehir, İlyas Çelebi, Editör, Ensar, İstanbul, ss.545-590, 2019

Hoca Ahmed Yesevi’xxden Hacı Bayram Veli’xxye İrfan Geleneği

Gönül Sultanları Şahsiyetleri ve Değerleri İle Ankara, İbrahim Ethem Arıoğlu, Editör, Akçağ, Ankara, ss.29-40, 2018

İmam Maturidi Zaviyesinden Tasavvufa Bakış

Maturidi Düşünce ve Maturidilik Literatürü, M. Raşit Akpınar, Recep Tuzcu, Aslı Menekşe, Editör, Endülüs, İstanbul, ss.199-216, 2018

Harakani ve Yesevi’xxnin İlim ve İrşad Yönteminde Ortak Noktalar

Peygamber Varisi İki Büyük Sufi Ebu’xxl-Hasen Harakani ve Mevlana, Alparslan Kartal, Editör, Soncağ, Ankara, ss.182-200, 2018

İslam Düşüncesinde Birlikte Yaşama-Kudüs Örneği-

Dini Tarihi ve Edebi Açıdan Kudüs, İbrahim Çelik, Özcan Güngör, Editör, DBY Yayınları, İstanbul, ss.109-120, 2018

GÜNEYSU VE HAVALİSİNDE YETİŞEN ÜNLÜ DİN BİLGİNLERİ VE BÖLGENİN İSLAMLAŞMASINA KATKILARI

GÜNEYSU’DA DİNÎ - SOSYAL KÜLTÜREL VE SANATSAL HAYAT, Salih Sabri Yavuz, Editör, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yayınları, Rize, ss.223-234, 2017

Erken Dönem Hadis Tasavvuf İlişkisi

İslam Tasavvufunun Teşekkülüne Dair Araştırmalar, Mehmet Necmeddin Bardakçı, Editör, SDÜ, Isparta, ss.143-158, 2017

DÎVÂN I HİKMET TE YER ALAN HADİSLERİN KAYNAKLARI VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Pir-i Türkistan Hoca Ahmed Yesevi, , Editör, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınlar, Ankara, ss.117-148, 2017

Hosgörü ve Müsamaha Sembolü, Bilge Şahsiyet Hoca Ahmed Yesevi

İslam’ın Evrensel Mesajı: Barış, Adalet, Özgürlük, , Editör, Marmara Matbaası, Şanlıurfa, ss.113-117, 2017

Rol Model Şahsiyet Olarak Hoca Ahmed Yesevî’nin İnsan ve Toplum İnşasında Hz. Peygamber’in Etkisi.

I. ULUSLARARASI HOCA AHMED YESEVİ SEMPOZYUMU, Ahmet Kartal, Editör, Merkez Repro Basım Yayın Ltd. Şti., Ankara, ss.217-242, 2017

Hadis Usûlü Hadis Adistemesi

Türkiye Diyanet Vakıfı Yayınları, Ankara, 2016

Hadis Tarihi

Türkeye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, 2016

Balkanlarda İslâmî İlimler ve Orada Yetişen Ünlü Âlimler

Balkanlarda İslam, Kafkasyalı, M. Savaş, Editör, Tika Yayınları,, Ankara, ss.81-118, 2016

Değerler Bağlamında Hz.b Peygamber'in Örnekliği ve Rol Model Oluşu

Çalışan Gençlik ve Değerler, Özcan Güngör, Editör, Akçağ Yayınları, Ankara, ss.169-187, 2015

HOCA AHMED YESEVÎ

DOĞU DAN BATI YA DÜŞÜNCENİN SERÜVENİENDÜLÜS VE FELSEFENİN İŞRAKÎLİ LEŞMESİ Ğİ, Eyüp BEKİRYAZICI, Editör, İnsan Yayınları, İstanbul, ss.121-146, 2015

Hz. Muhammedin Hayatı ve Sünneti

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliğ, Özcan Güngör, Editör, Akçağ Akademi, ss.77-156, 2015

HADİS RİVAYETLERİNDE NÛR-İ MUHAMMEDÎ MESELESİ

Tarihten Günümüze Tartışmalı İnanç Meseleleri II, Mehmet Bulgen, Editör, M.Ü. İLÂHİYAT FAKÜLTESİ VAKFI YAYINLARI No: 363, İstanbul, ss.115-135, 2015

Tasavvufun Temel Öğretilerinin Hadislerdeki Dayanakları

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, 2013

Hoca Ahmed Yesevi nin Hadis Kültürü

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, 2012

Orta Asyada İslami İlimlerin Ortaya Çıkışı ve Gelişimi

Orta Asya da İslam, Muhammed Savaş Kafkasyalı, Editör, Hoca Ahmed Yesevi Ün, Yayınları, Ankara, ss.647-690, 2012

Peygamberimizin Sade Hayatı

Ensar Neşriyat, İstanbul, 2007

TASA VVUF LİTERA TÜRÜNDE GA YBİ RİV AYETLER

Kur an Ve Tefsir Araştırmaları VI, , Editör, Ensar Neşriyat, İstanbul, ss.97-124, 2004

Hadislerle Tasavvuf

Umran Yayınevi, İstanbul, 1996

Ansiklopedide Bölümler

TDV İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.462-463, 1999