Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kur’an’a Göre Hz. Peygamber’in Bilgisinin Sınırları

Kur’an’a Göre Hz. Peygamber’in Bilgisinin Sınırları, cilt.4, ss.6-32, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kınalızâde’nin Ahlâk-ı Alâî’de Yer Verdiği Rivayetlerin Kaynak Değeri

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, cilt.6, ss.2858-2891, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dâvûd-î Karsî’nin Şerhu Risâle fî Usûli’l-Hadîs İsimli Eserinde Yer Alan Rivayetler Üzerine Bir Değerlendirme

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, cilt.6, ss.1665-1679, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Başkasının Yerine Hac Yapmak ile İlgili Rivayetlerin Delaletlerini Yeniden Düşünmek

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, ss.137-172, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgsisi Öğretim Programında Hz Peygamber İmajı

e-Şarkiyat İlmî Araştırmalar Dergisi, ss.53-69, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hadis Öğretimi Üzerine Bazı Düşünceler

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, ss.141-164, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İtaat Kültürünün Oluşmasında Hadislerin Rolü

İslami İlimler Dergisi, cilt.4, ss.307-328, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Siyasi Kültürde Saltanata Dayanak Kabul Edilen Rivayet Üzerine Bir Değerlendirme

Din Bilimleri, ss.265-295, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ehl i Sünnet Siyaset İlişkisi Bağlamında Hilafetle İlgili Tartışmalarda Rivayetlerin Rolü

Dini Araştırmalar, ss.143-156, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dini Terör Senaryoları

Dini Araştırmalar, cilt.7, ss.235-248, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İslam Kültüründe Resim Sanatına Reddiyeci Yaklaşımı Temellendirmede Kullanılan Rivayetin Krıtiği

İslami Araştırmalar, cilt.17, ss.379-389, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kâşifî’nin Ahlak Düşüncesinin Dinî Temelleri

Uluslararsı 14. ve 15. Yüzyıl İslam Düşüncesinde Felsefe, Kelamve Tasavvuf, Ankara, Türkiye, 17 Ekim - 18 Temmuz 2020, cilt.1, ss.309-332

İslamofobi’xxnin Bir Tezahürü Olarak Peygamber Karşıtlığı

Bartın Üniversitesi İslamofobi ve Terör Sempoayumu, Bartın, Türkiye, 1 - 02 Aralık 2016, ss.269-285

Gençlerde Ahlaki Değerlerin İnşaasında Hz Peygamberin Örnekliğinin Yeri

Sinop Üniversitesi Uluslararası Gençlik ve Ahlak Sempozyumu, Sinop, Türkiye, 6 - 08 Ekim 2016, ss.612-628

İlk Dönemden Günümüze Hz Peygamber Aleyhtarlığının Temel Karakteri

Uluslararası Yanlış Algılar ve Doğru İslam Sempozyumu, Şanlıurfa, Türkiye, 28 - 30 Ekim 2016, ss.84-108

Kitap & Kitap Bölümleri