Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kırgızistan’daki Din Görevlilerinin Mesleki Yeterlikleri ve Sorunları

Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.8, ss.3101-3125, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hicrî Üçüncü Asra Ait Bilinmeyen Bir Tabakât Kitabı -Humeyd b. Zencûye’nin Tabakâtu’l-Fukahâ ve’l-Muhaddisîn İsimli Eseri

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.56, ss.23-60, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ALİ B. OSMAN EL-ÛŞÎ VE MÜSNEDÜ ENES İSİMLİ ESERİ

Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, cilt.18, ss.31-73, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Sûfîlerin Hadis ve Hadis İlimleri ile Münasebeti

Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlmi Dergisi, cilt.24, ss.7-34, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tasavvuf Geleneğinde Sünnete İttiba

Hadis ve Siyer Araştırmaları, cilt.4, ss.73-106, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlahiyat Alanında Kırgızca Tercüme-Te’lif Eserler -Türkiye Diyanet Vakfı Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Yürütülen Tercüme Telif Eserler

Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlmi Dergisi, cilt.22, ss.6-35, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İbnu’l-Esîr’in en-Nihâye fî Garîbi’l-Hadîsİsimli Eserinde Allah’ın İsim ve Sıfatları Konusundaki Tevilleri

Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.6, ss.163-206, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hadislerin Hikmet/Hikemî Yorumu -Sadrettin Konevî’nin Kırk Hadis Şerhi Özelinde-

Universial Journal of Theology, cilt.2, ss.1-35, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İbn Hacer el-Askalânî’ye Nispet Edilen ”el-Münebbihât” İsimli Eser Üzerine

Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.6, ss.219-275, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye de Memlükler Dönemi Hadis Çalışmaları

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, cilt.11, ss.41-88, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fıkhi Hadisler Arasındaki İhtilafların Çözümünde Mizan Yöntemi

DINBILIMLERI AKADEMIK ARASTIRMA DERGISI-JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH IN RELIGIOUS SCIENCES, cilt.13, ss.7-36, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İrfan Geleneğinde Hadis Yorumu: Hadisleri İbret ve İ’tibarla Yorumlamak

Diyanet Aylık Dergi, cilt.272, ss.14-17, 2013 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Hadis ve Tasavvuf Merkezli Ahlâk Anlayışı: Abdulvehhâb eş-Şa’xxrânî Örneğinde

Ahlak ve Değerler Sempozyymu, Bishkek, Kırgızistan, 1 Aralık - 02 Şubat 2017, ss.91-113

Orta Asya İslâm Âlimlerinin Tasavvufî Hadis Yorumculuğuna Katkıları: Tasavvufî ve Hikemî Hadis Yorumculuğunun Öncüsü Hakîm et-Tirmizî

Orta Asya Alimlerinin İslam Medeniyetine Katkıları, Bishkek, Kırgızistan, 10 - 12 Ekim 2017, ss.1191-1116

Memlükler Döneminde Hadis Edebiyatı

Memlükler Döneminde İslami İlimler Çalıştayı, İstanbul, Türkiye, 19 Eylül - 20 Aralık 2019

Ali b. Osman el-Ûşî’xxnin Yaşadığı Dönemde Hadis İlmi

Uluslararası Ali b. Osman el-Uşi Sempozyumu, OŞ, Kırgızistan, 10 Mayıs 2019 - 11 Mayıs 2018, cilt.1, ss.459-489

Kırgızistan da Hadis Çalışmalarına Duyulan İhtiyaç

Türk Dünyasında İlmi Araştırmalar Sempozyumu, CELALABAD, Kırgızistan, 29 - 31 Mayıs 2016, cilt.1, ss.205-210

Bedruddîn el-Aynî’nin (762/1360-855/1451) Eserleri, Aynî ve Eserleri Üzerine Yapılan Çalışmalar

Uluslararası Gaziantepli Bedreddin el-Aynî Sempozyumu, Gaziantep, Türkiye, 10 - 11 Mayıs 2013, ss.119-160

Kırgızistan’da Hadis Boyunça İzildöölörgö Bolgon Muhtajdık

Kırgızistan Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı-Oş Devlet Üniversitesi B. M. Murzuibraimov’xxun 75. Yılı Uluslararası Sempozyumu, OŞ, 12 Aralık 2015, cilt.4, ss.230-237

Kitap & Kitap Bölümleri

İslâm’xxda Peygamberlere İman

Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, 2019

Hadis Usulü

Kırgız-Türk Manas Üniversitesi Yayınları, Bishkek, 2019

Uluslararası Ali b. Osman el-Ûşî Sempozyumu Bildirileri

Türkiye Diyanet Vakfı-Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, Bishkek, 2018

Hadis Uuslü (ХАДИС УСУЛУ)

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Yayınları, Bishkek, 2018

İman Edeb ve Medeniyet Yılına Kırk Hadis

Oş İlahiyat Fakültesi Yayınları, Bishkek, 2017

Din bul İhlâstuûluk Kırk Ayat, Kırk Hadis, Kırk Dua

OŞ İLAHİYAT FAKÜLTESİ YAYINLARI, Bishkek, 2016

Kalp Beden Ülkesinin Sultanı

Hadislerle İslâm Hadislerin Hadislerle Yorumu, , Editör, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, ss.55-69, 2014