Doç.Dr.

ERSİN ERDOĞAN


Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

Medeni Usul ve icra iflas Hukuku

Eğitim Bilgileri

2011 - 2015

2011 - 2015

Doktora

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Ekonomi Ve Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk (Dr), Türkiye

2010 - 2011

2010 - 2011

Yüksek Lisans

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Ekonomi Ve Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye

2005 - 2010

2005 - 2010

Lisans

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Hukuk Pr. (Tam Burslu), Türkiye

Yaptığı Tezler

2015

2015

Doktora

Medenî Usûl Hukukunda yabancılık unsuru ve sonuçları

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Ekonomi Ve Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk (Dr)

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

Almanca

C2 Ustalık

C2 Ustalık

İngilizce

Araştırma Alanları

Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Doç.Dr.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk

2010 - 2015

2010 - 2015

Uzman

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü

Yönetimsel Görevler

2018 - 2020

2018 - 2020

Dekan Yardımcısı

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Hukuk Fakültesi

Yönetilen Tezler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

ŞÜPHE FESHİNE DAYALI DAVALARDA YARGILAMANIN İADESİ VE YENİDEN YARGILANMA

Erdoğan E. , Erdoğan C.

Adalet Dergisi, cilt.2, sa.65, ss.465-498, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2020

2020

Şüpfe Feshine Dayalı Davalarda Yargılamanın İadesi ve Yeniden Yargılanma

ERDOĞAN E. , ERDOĞAN C.

Adalet Dergisi, sa.65, ss.465-498, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2020

2020

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE KAMU-ÖZEL İŞBİRLİĞİ ANLAŞMALARINDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜNE DAİR TAHKİM DÜZENLEMESİ

AYGÜL M. , ERDOĞAN E.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.24, sa.4, ss.61-100, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2020

2020

COVID-19 Salgınının İcra ve İflâs Hukuku Alanına Etkileri

ATALI M., ERDOĞAN E.

İstanbul Hukuk Mecmuası, cilt.78, sa.2, ss.395-416, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2020

2020

BİLİRKİŞİLİK KURUMU VE BİLİRKİŞİ RAPORUNUN DELİL DEĞERİNE İLİŞKİN BAZI SORUNLAR

ERDOĞAN E. , ÜÇÜNCÜ S. H.

Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.10, sa.1, ss.354-387, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2020

2020

Türk Ticaret Kanunu’nun 5–A Maddesi Çerçevesinde Menfi Tespit Davaları Sorunu

ERDOĞAN E. , ATALI M.

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.1, sa.1, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2020

2020

Bir Davada Alınan Bilirkişi Raporunun Başka Davada Delil Değeri

ERDOĞAN E. , ÜÇÜNCÜ S. H.

Legal Hukuk Dergisi, cilt.18, sa.208, ss.1497-1522, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

A New Model in Legal Dispute Resolution: Mandatory Mediation

ATALI M., ERDOĞAN E.

Zeitschrift für Zivilprozess International, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Temyiz İncelemesinde Yabancı Hukukun Denetimi

ERDOĞAN E.

Yargıtay Dergisi, cilt.44, sa.3, ss.813-846, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

İşlev İtibariyle Yetki (Mahkemenin İşlevi)

ERDOĞAN E. , Bulut U.

Medenî Usûl ve İcra İflâs Hukuku Dergisi, sa.39, ss.91-130, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Çerçevesinde Patent Hakları Açısından Öngörülen İhtiyati Tedbirlere İlişkin Bazı Düşünceler

Erdoğan E.

Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi, cilt.3, sa.1, ss.47-65, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2017

2017

7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu nda Öngörülen Zorunlu Arabuluculuk ve Hak Arama Özgürlüğü Açısından Değerlendirilmesi

ERDOĞAN E.

Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, cilt.14, sa.55, ss.1211-1242, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Yapma Borçlarının İcrası ve Bazı Temel Sorunlar

ERDOĞAN E.

Ankara Barosu Dergisi, cilt.75, sa.2, ss.145-175, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Yabancı devletin yargı bağışıklığının sınırları hakkında güncel sorunlar ve terör suçları açısından yargı bağışıklığı

ERDOĞAN E.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.65, sa.4, ss.3375-3391, 2016 (Hakemsiz Dergi)

2016

2016

İngiltere’den Türkiye’ye Yapılacak Adli Tebligatın Hukuki Rejimi

ATALI M., ERDOĞAN E.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, cilt.74, sa.2, ss.591-610, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

İş Mahkemeleri Kanun Tasarısı Taslağı Hakkında Bazı Düşünceler

ERDOĞAN E. , ERZURUMLU N.

Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, cilt.13, sa.52, ss.1861-1910, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Türkiye den Yurt Dışına Götürülen İşçiler Hakkındaki Yargıtay Kararının Değerlendirilmesi

ERDOĞAN E. , ERDOĞAN C.

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, cilt.13, sa.50, ss.955-988, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Analysis of the 10 % Fine Provided in the Article 134 of the Code of Enforcement and Bankruptcy in Respect to Right of Access to Court

ERDOĞAN E.

Human Rights Review, cilt.6, sa.11, ss.65-93, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Yargıtayca Verilen Bozma Yahut Bölge Adliye Mahkemelerince Verilen Gönderme Kararlarından Sonra Islah Yapılıp Yapılamayacağı Sorunu

ERDOĞAN E. , KORKMAZ C.

Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi, cilt.1, sa.2, ss.249-290, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Standard of Proof and Applicable Law in Cross border Disputes in Turkey and Germany

ERDOĞAN E. , GÜNEŞ B. S.

Law & Justice Review, cilt.7, sa.12, ss.137-156, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

The Culture of Dispute Resolution in Turkey and the Istanbul Arbitration Centre

ERDOĞAN E. , VURAL B.

Law & Justice Review, cilt.7, sa.12, ss.157-171, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Yabancı Mahkemede Açılan Davalarda Zamanaşımının Kesilmesi

ERDOĞAN E. , KARAŞAHİN Y. A.

Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Dergisi, cilt.12, sa.33, ss.63-78, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

REGULATIONS ON SERVICE OF JUDICIAL DOCUMENTS FROM ENGLAND TO TURKEY

Atali M., Erdogan E.

JOURNAL OF ISTANBUL UNIVERSITY LAW FACULTY-HUKUK FAKULTESI MECMUASI, cilt.74, sa.2, ss.591-610, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2016

2016

Noterlerin Hazırlanmasına Katılmış Oldukları Senetler Sebebiyle Zarar Gören Üçüncü Kişilere Karşı Hukuki Sorumluluğu

ERDOĞAN E.

Yıldıım Beyazıt Hukuk Dergisi, cilt.1, sa.1, ss.255-282, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Milletlerarası Derdestlik

ERDOĞAN E.

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.16, ss.1857-1884, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

Anglo-Sakson Hukukunda Maddi Hukuk Kuralı-Usul Hukuku Kuralı Ayrımı

ERDOĞAN E.

Prof. Dr. Ejder Yılmaz a Armağan, cilt.1, ss.841-865, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

Paylı Mülkiyete Konu Eşyada Mecburi Dava Arkadaşlığı ve Davayı Birlikte Açma Zorunluluğunun Usûl Hukuku Açısından Değerlendirilmesi

ERDOĞAN E.

Medenî Usûl ve İcra İflâs Hukuku Dergisi, cilt.9, sa.25, ss.183-211, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2018

2018

Current Issues on Res Judicata Effects of International Arbitral Awards

ERDOĞAN E.

14th International Conference on Social Sciences, Frankfurt, Almanya, 2 - 03 Mart 2018, ss.652-662

2017

2017

Patent Hukukunda Geçici Koruma Tedbirleri

ERDOĞAN E.

III. Fikri Mülkiyet Hukuku Uluslararası Sempozyumu, 25 Mayıs 2017

2016

2016

İş Mahkemeleri Kanun Tasarısı ile Dava Şartı Haline Gelen Arabuluculuk ve Hak Arama Özgürlüğü

ERDOĞAN E.

İş Mahkemesi Kanunu ve Arabuluculuk Kanununda Düşünülen Değişiklikler Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 23 Kasım 2016

2016

2016

Taraflar ve Taraf Vekilleri Açısından Medenî Yargıya Hâkim Olan İlkeler

ERDOĞAN E.

International Colloquium: „The most fundamental principles of civil procedure as the key to effective and fair legal proceedings“, Ankara, Türkiye, 3 - 04 Mart 2016

Kitap & Kitap Bölümleri

2020

2020

İcra Dairesine Ödeme ve Türk Borçlar Kanunu’nunİfaya İlişkin Hükümlerinin Uygulanabilirliği

ERDOĞAN E. , ATALI M., AKKANAT ÖZTÜRK E. B.

Prof. Dr. Türkan Rado’nun Anısına Armağan, Kendigelen Abuzer, Editör, On İki Levha Yayıncılık, ss.49-67, 2020

2020

2020

Covid-19 Salgını Sebebiyle Yapılan Düzenlemelerin Medeni Usul Hukuku Alanına Yansımaları

ERDOĞAN E. , ATALI M.

COVID-19 Salgınının Hukuki Boyutu, Özekes Muhammet, Editör, On İki Levha Yayıncılık, ss.21-53, 2020

2019

2019

İcra ve İflâs Hukuku

ATALI M., ERMENEK İ., ERDOĞAN E.

Yetkin Yayınları, Ankara, 2019

2019

2019

Medenî Usûl Hukuku

ATALI M., ERMENEK İ., ERDOĞAN E.

Yetkin Yayınları, Ankara, 2019

2019

2019

İcra ve İflâs Hukuku

ATALI M., ERMENEK İ., ERDOĞAN E.

Yetkin Yayınları, Ankara, 2019

2017

2017

Hakem Kararlarının Kesin Hüküm Etkisi

ERDOĞAN E.

Yetkin Yayınları, Ankara, 2017

2017

2017

Birinci Bölüm: Yargılama Hukukuna İlişkin İlkeler ve İspat Hukukuna İlişkin Temel Kavramlar İkinci Bölüm: Bilirkişilik

ERDOĞAN E. , TORAMAN B.

Bilirkişilik Temel Eğitimi Kaynak Kitabı, Canpolat Talat, Editör, Adalet Bakanlığı Bilirkişilik Daire Başkanlığı, Ankara, ss.1-84, 2017

2017

2017

BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ RAPOR YAZIM VE ESASLARI

TORAMAN B., ERDOĞAN E. , BAŞARA İ.

BİLİRKİŞİLİK KAYNAK KİTABI, Mehmet CANPOLAT, Editör, T.C. ADALET BAKANLIĞI, Ankara, ss.85-184, 2017

Desteklenen Projeler

Ödüller

Aralık 2020

Aralık 2020

Bilimsel Telif Eser Ödülü (TÜBA-TESEP)

Türkiye Bilimler Akademisi

Aralık 2019

Aralık 2019

Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı (TÜBA-GEBİP)

Türkiye Bilimler Akademisi

Haziran 2010

Haziran 2010

Fakülte Dönem Birincisi

Bilkent Üniversitesi

Haziran 2005

Haziran 2005

ÖSS Sözel Puan Sivas İli Birincisi

ÖsymBurslar

2017 - 2018

2017 - 2018

BİDEP 2219 Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı

TÜBİTAK

2013 - 2014

2013 - 2014

BİDEP 2214/A Yurt Dışı Araştırma Burs Programı

TÜBİTAK