Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Psychological Coupling of Jews in the Qur’an (المزاوجة النفسية لليهود في القرآن)

IJAR STUDIES (International Journal of Academic Researchs Studies), cilt.1, sa.1, ss.101-108, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Meâyîru’l-mufrede ve Enmâtuha fî ta’lîmi’l-’Arabiyye lil-Nâtikîn biğayriha

Nüsha, cilt.17, sa.44, ss.137-148, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Belâğatu takdîmi şibhi’l-cümle alâ muteallakâti merfûati’l-fii’li’l-Kurân

Toplum Bilimleri Dergisi, cilt.11, sa.21, ss.113-124, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

et-Tevkîdu’l-Belâğiyyu fi’l-Ayâti’l-Muteşâbiha

Eskiyeni, sa.34, ss.171-176, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kur ân ı Kerîm de Haberin Muteallakının Öne Geçmesinin Belâğî Yönü

Ekev Akademi Dergisi, cilt.20, sa.65, ss.41-57, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Müzekkerlik-Müenneslik Farklılığı Bağlamında Müteşabih Ayetler

Toplum Bilimleri, cilt.10, sa.20, ss.269, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yergi Şiirinde Teknik Olgular

Ekev Akademi Dergisi, cilt.20, sa.66, ss.51-72, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Konuşma Aktivitesinin Betimsel Analizi

Nüsha, cilt.16, sa.42, ss.135-146, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Lafız-Mana İlişkisi ve Arapça Öğretimi

Eskiyeni Anadolu İlahiyat Akademisi Araştırma Dergisi, cilt.32, ss.165-177, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Haber ve İnşa Arasındaki Kıraat Farklılığı ve Tefsire Etkisi

Toplum Bilimleri, cilt.10, sa.19, ss.187-198, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Arap Dilinde Ezdad (Zıt Anlamlılar) Konusu

International journal of Science Culture and Sport, cilt.3, sa.12, ss.123, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çeviri Türleri

Eskiyeni Anadolu İlahiyat Akademisi Araştırma Dergisi, cilt.27, ss.155-163, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Ehemmiyyetu’l-Mutesâbihâti’l-Lafziyyeti fî ta’lîmi’l-luğati’l-’Arabiyye li’l-Nâtikîn biğayriha.

Uluslararası Ortadoğu Kongresi (Dil, Tarih ve Edebiyat)International Middle East Congress (Language, History and Literature), Ankara, Türkiye, 30 - 31 Ekim 2017, cilt.2, ss.63-77

Dil öğreniminde dinlemenin önemi

Special Issue on the Proceedings of the 2nd IECSES Conference, 2017 – Antalya/TURKEY, Antalya, Türkiye, 19 - 22 Ekim 2017, cilt.3, ss.440-448

et-Tatavvuru’d-Delâliyyu neticetun tabîiyyetun em tatavvurun maksûdun

1st International Congress of Social Studies, Malaga, İspanya, 18 - 24 Eylül 2017, ss.230

el-Menhecu’l-Vasfiyyu ve devruhu fî tatvîri’l-’İlmi’l-luğa.

1’st İnternational Congress on Social Sciences, Malaga, İspanya, 18 - 24 Eylül 2017, ss.230

et-Ta’bîru’l-Belâğiyyu ve kıymetuhu’l-fenniyye fî’l-Kurân

1’st International Congress of Social Sciences,Universidad de Malag, Malaga, İspanya, 18 - 24 Eylül 2017, ss.231

vasatiyyetu’l-Kurân kehâcetin mulehhetin limüşkilâti’ş-Şebâb

1st INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES, Malaga, İspanya, 18 - 24 Eylül 2017, ss.152

en-Nukâtu’l-Belağiyyetu li’l-ebniyyeti’s-sarfiyye fî’l-Kurân

1’st International Congress of Social Sciences , Universidad de Malaga, Malaga, İspanya, 18 - 24 Eylül 2017, ss.231

ed-delâletu’l-’İrâbiyye ve eseruha fi’t-Tefsîri’l-luğaviy.

1’st International Congress of Social Sciences , Universidad de Malaga, Malaga, İspanya, 18 - 24 Eylül 2017, ss.152

et-Terceme beyne’s-siyâk ve’d-delâle

1’st International Congress of Social Sciences, Universidad de Malaga, Malaga, İspanya, 18 - 24 Eylül 2017, ss.229

ek-Kıymetu’l-’İrâbiyyetu li’l-kırâati ve eseruhâ fî’t-Tefsîr

1’ st International Congress os Social Sciences,Universidad de Malaga, Malaga, İspanya, 18 - 24 Eylül 2017, ss.131

el-’âmilu’l-bîyûlûcî ve’t-tatavvuru’l-luğavîyyu ’inde’t-tıfli

1’st International Congress os Social Sciences,Universidad de Malaga, Malaga, İspanya, 18 - 24 Eylül 2017, ss.229

el-istimâlu’l-Belâğiyyu li’l-isim ve’l-fii’l fî’l-Kurân

1’st International Congress os Social Sciences,Universidad de Malaga, Malaga, İspanya, 18 - 24 Eylül 2017

istinbâtu’l-hukmi’l-fıkhiyyi bitibâri va’di’l-lafzi li’l-manâ ’inde ebî hânife.

IV. Uluslarası Şeyh Şaban Veli Sempozyumu, Kastamonu, Türkiye, 05 Temmuz 2017, cilt.3, ss.42-53