İmam Mâtürîdî’nin Ahiret Hayatına Dair Görüşlerinin Değerlendirilmesi “Te’vîlât’ul Kur’an Örneği


Öğrenci: Ayşe Erdoğan

Danışman: Mehmet Akif Ceyhan

Bu çalışmada, İmam Mâtürîdî’nin Ahiret Hayatına Dair Görüşleri, Maturidi’nin günümüze kadar ulaşan en önemli eserlerinden biri olan “Te’vîlât’ul Kur’an” adlı eseri üzerinden ele alınacaktır. Ebû Mansûr el-Mâtürîdî (ö. 333/944) Mâtürîdîyye itikadi mezhebinin kurucusu, aynı zamanda müfessir ve fakihdir. İmam Maturidî’nin akaid sahasında en önemli eseri olan Kitâbü’t-Tevhîd, Ehl-i sünnet kelâmının klasik eserlerinden biridir. Mâtürîdî bu eserde dinin anlaşılmasında müracaat edilecek vasıtaların iki tane olduğunu, bunlardan ilkinin nakil, diğerinin de akıl olduğunu ortaya koymaktadır. Mâtürîdî’nin tefsire ait eseri olan Te’vîlâtü’l-Kur’an da onun dirâyet tefsirinin kurucusu olduğunu ortaya koymaktadır. Bu eser, Te’vîlâtü ehli’s-sünne, Te’vîlâtü’l-Mâtürîdîyye adıyla da bilinmektedir. Eser tefsir açısından çok önemli bir çalışma olmasının yanı sıra İmam Maturidî’nin kelami görüşlerini yansıtması bakımından önemlidir. Ayrıca eser, fıkıh ve fıkıh usulü alanlarında da zengin bilgi ve önemli görüşler içermektedir.  Bununla birlikte söz konusu eser, İslâmi fırkalar ve İslâm dışı akım ve dinlere ait inanç ve görüşlerin tenkidi bakımından ihmal edilmeyecek bir kaynaktır. Bu çalışmada İmam Mâtürîdî’nin Te’vîlâtü’l-Kur’an adlı tefsirinden ahiret hayatı ile ilgili görüşleri tespit edilmeye ve değerlendirilmeye çalışılacaktır.