PLACE OF THE LIBRARY INSTITUTION IN MULTICULTURAL LIFE


Creative Commons License

Bayter M.

Uluslararası Sosyal Bilimler Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (USDAD), vol.1, no.1, pp.48-60, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Özet

Göç hareketlerinin küresel boyutta artan hacmi ve etkilerinin kapsamı günümüzde devletleri farklı kültürlerle bir arada yaşama siyaseti konusunda çeşitli politikalar geliştirmeye yöneltmektedir. Geldikleri toplumla bağlarını yitirmeyen ulus ötesi göçmenlerin yeni topluma entegre olmaları ancak sahip oldukları kimliklerini de muhafaza etmelerine olanak sağlanmasıyla mümkündür. Ancak kamusal düzlemde azınlık kültürlerin tanınması ve özgün yaşam biçimlerinin korunmasını sağlaması beklenen çok kültürcü politikalar, bugün kültürlerin birbirlerinden ayrıksı yaşam sürmelerine sebep olduğu ve farklılıkları derinleştirdiği gerekçesiyle tartışılmaktadır. Bu derinliğin giderilmesinde kütüphane kurumu ön plana çıkabilir. Renk, din, dil gibi toplumda hiçbir ayrım gözetmeyen kütüphane, kolleksiyonuyla ve hizmetleriyle birleştirici unsur olabilir. Birlikte yaşama güzelliğini güçlendirebilir. Bugün içinde yaşadığımız toplumunda bilgiye erişimde  kütüphaneler önemli kurumlardır. Toplumun tüm kesimine hizmet vermekle yükümlüdürler. Topluma bilgi vermek, yol göstermek, rehberlik etmekle ve eğitmek gibi sorumlulukları vardır. Kütüphaneler çok kültürlü topluma yönelik plan ve programların hazırlanmasında önemli kurumlardır. Bu çalışmada konu, kimlik kavramı, değişen politikalar bağlamında çok kültürcülüğe giden yol, asimilasyon,  entegrasyon, çok kültürlülük, çok kültürlü kurum: kütüphane, çok kültürlü toplumda kütüphanenin rolü ve amacı, çok kültürlü toplumda kütüphane hizmetleri başlıkları altında incelenmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Göçmen, Kimlik, Entegrasyon, Asimilasyon,  Çok kültürlülük, Çok kültürlü hizmetler, Çok Kültürlü Kütüphane Hizmetleri

PLACE OF THE LIBRARY INSTITUTION IN MULTICULTURAL LIFE

Abstract

The scope of the increasing volume and influence of migration movements at the global dimension is leading to the development of various policies on the politics of living together with different cultures. It is only possible for transnational migrants who do not lose their ties to society to be integrated into the new society, but only by allowing them to retain their identities. However, multi-cultural policies that are expected to promote minority cultures on the public level and to preserve their original way of life are being debated on the grounds that today culture has caused discrete lifetimes and deepened differences. The library institution may come to the forefront when this depth is removed. The library, color, religion, language, etc., can be a unifying element with its collection and services. It can strengthen the beauty of cohabitation. In today's society we have access to librarians are important institutions. They are obliged to provide services to the entire society. They have responsibilities such as giving information, guidance, guidance and training. Libraries are important institutions in preparing plans and programs for multicultural society. In this study, the subject was studied under the title of identity, the way to multiculturalism in the context of changing politics, assimilation, integration, multiculturalism, multicultural institution: library, the role of library in multicultural society and library services in multicultural society.

Keywords: Immigration, Identity, Integration, Assimilation, Multiculturalism, Multicultural services, Multicultural library services