ANAHATLARIYLA İSLAM CEZA HUKUKU


YİĞİT Y.

http://www.sistemofset.com.tr/, Ankara, 2020

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2020
  • Publisher: http://www.sistemofset.com.tr/
  • City: Ankara

Abstract

 ANAHATLARIYLA İSLAM CEZA HUKUKU (Özet)

(Doç. Dr. Yaşar YİĞİT, Anahatlarıyla İslam Ceza Hukuku, Sistem, Ankara-2020)

 

            Bilindiği üzere Ülkemizde İslam ceza hukuku çalışmaları sair alanlara nispetle oldukça yenidir. Bu alana ilişkin çalışmalar son dönemlerde yoğunluk kazanmış ve bu bağlamda yüksek lisans ve doktora tezleri yanısıra akademik makaleler yayınlanmaya başlamıştır. Bahse konu kitap, İslam ceza hukukuna ilişkin temel konuları ihtiva etmektedir. Giriş ve iki bölümden oluşan kitap, başlangıçta İslam ceza hukuku ile ilgili temel kavramlara yer vermektedir. Birinci Bölümde, sistematik olarak İslam ceza hukukunda söz konusu olan suç ve cezalara değinilmektedir. Bu çerçevede hadler kapsamında zina, kazf, hırsızlık, yol kesme,  içki içme, irtidad ve eşkıyalık suç ve cezaları ele alınmakta ve her suça ilişkin oluşum ve uygulama şartlarına İslam hukuku ekolleri bağlamında temas edilmektedir. Ayrıca gerekli görülen yerlerde yazar, kişisel kanaatini de arz etmektedir.  

İkinci Bölümde ise, “Cezalara Etki Eden Faktörler” ana başlığı altında cezalandırmaya engel durumlar, cezaları düşüren sebepler incelenmiştir. Son bölümde de cezaların tecili ve cezaların infaz yetkisi konuları ele alınmıştır.

            Eser, Ülkemizde İslam ceza hukuku alanında yapılan çalışmalar dikkate alındığında alana katkı sağlayacak ve ilgililere konuya ilişkin genel bir perspektif sunacak nitelikte olup, konuya özgü temel bilgileri ihtiva etmektedir.