The Impact of Simulation-based Education on Self-efficience in Endotrakeal Suctioning


Koç A. , İnkaya B. , Tayaz E. , Çakmak B. , Ceylan E.

Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi, vol.13, no.2, pp.376-385, 2021 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 13 Issue: 2
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.5336/nurses.2020-78295
  • Title of Journal : Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi
  • Page Numbers: pp.376-385

Abstract

Objective: This research is planned to investigate the effect of education given to nursing students with low-fidelity simulator on the aspiration self-efficacy status of students. Material and Methods: The sample of the study consisted of a total of 105 students, including 70 students who took intensive care nursing lessons in 3rd grade and 35 students (basal groups) who did not take intensive care nursing lessons. The control group received the education in the curriculum and the aspiration self-efficacy form was applied to the students before and after the training. The intervention group filled the pre-training aspiration self-efficacy form, received training with a lowreality simulator, and then filled the same form. The basal group did not receive any training on aspiration practice, only the aspiration self-efficacy form was filled. Results: At the end of the study, the average of suctioning self-efficacy score (SSS) of the students before the training was found to be 69.34±12.71. The pre-education suctioning self-efficacy score average of the students in the intervention group is 67.35±13.38, and the pre-education average of the students in the control group is 70.73±12.42. After the training (post-test), the mean of the SSS was 92.34±12.86. It was determined that the average of the post-education SSS of the students in the intervention group was 98.26±10.20, and the post-education average of the students in the control group was 88.21±13.0. Conclusion: As a result, it was concluded that the education given with a low reality simulator is effective on students' self-efficacy level.

Amaç: Bu araştırma, hemşirelik öğrencilerine düşük gerçeklikli simülatör ile verilen eğitimin, öğrencilerin aspirasyon öz yeterlilik durumuna etkisinin incelenmesi amacı ile planlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: Araştırmanın örneklemini, 3. sınıfta yoğun bakım hemşireliği dersini alan 70 öğrenci ve yoğun bakım hemşireliği dersini almayan randomizasyon ile seçilip araştırmaya katılmayı kabul eden 35 öğrenci (bazal grup) olmak üzere, toplamda 105 öğrenci oluşturmuştur. Kontrol grubu müfredatta yer alan eğitimi almış, öğrencilere eğitim öncesi ve sonrasında aspirasyon öz yeterlilik formu uygulanmıştır. Müdahale grubuna ise eğitim öncesi aspirasyon öz yeterlilik formu doldurulmuş, düşük gerçeklikli simülatör ile verilen eğitim sonrasında aynı form tekrar doldurulmuştur. Bazal gruba ise aspirasyon uygulaması ile ilgili herhangi bir eğitim verilmemiş, sadece aspirasyon öz yeterlilik formu doldurulmuştur. Bulgular: Araştırmanın sonunda, öğrencilerin eğitimler öncesi aspirasyon öz yeterlilik puan (AÖP) ortalaması 69,34±12,71 olarak bulunmuştur. Müdahale grubundaki öğrencilerin, eğitim öncesi AÖP ortalaması 67,35±13,38, kontrol grubundaki öğrencilerin eğitim öncesi AÖP ortalaması 70,73±12,42'dir. Öğrencilerin, eğitimler sonrası (son-test) AÖP ortalaması 92,34±12,86 olarak bulunmuştur. Müdahale grubundaki öğrencilerin eğitim sonrası AÖP ortalamasının 98,26±10,20, kontrol grubundaki öğrencilerin eğitim sonrası AÖP ortalamasının 88,21±13,0 olduğu belirlenmiştir. Sonuç: Sonuç olarak, düşük gerçeklikli simülatör ile verilen eğitimin, öğrencilerin öz yeterlilik düzeyinde etkili olduğu sonucuna varılmıştır.