Turkish and Turkish Language and Literature teachers' level of utilization of digital opportunities in their lessons


Pilav S., Tunay B.

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, no.Ö13, pp.244-259, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

In today’s conditions, technology is needed in every environment that a person is in. Every individual finds themselves in digital environments willingly or unwillingly, whether it be in their family, social circles, or for educational purposes. In fact, individuals who cannot benefit from digital opportunities appear as people who are left behind the times and cannot keep up with the current era. In this regard, the digital opportunities used by students and teachers in educational environments should not be ignored, but rather should be developed and supported. The aim of this study was to determine the level of utilization of digital opportunities in the classes of Turkish Language and Literature teachers actively working. A situation analysis was conducted through a literature review for the research, and the opinions of the aforementioned teachers were obtained through a semi-structured interview form prepared for this purpose. The data was analyzed using content analysis method. The research findings indicate that a large majority of teachers utilize social media in their lessons, making use of digital resources to conduct poetry recitals and effectively enhance the four fundamental language skills. However, a significant portion of teachers believe that the listening texts in textbooks are insufficient, and as a result, they do not adequately leverage digital resources to improve listening skills and comprehension levels. It is also evident that they do not fully exploit digital opportunities to address pronunciation issues. Additionally, all participants in the study utilized the internet due to reasons such as easy and quick access to desired visual and auditory content, capturing students' interest, and allowing teachers to control the timing and content according to their needs.
Günümüz şartlarında insanın bulunduğu her ortamda teknolojiye ihtiyaç duyulmaktadır. Gerek aile içinde gerek sosyal çevrelerde ve gerekse eğitim amacıyla her birey kendini isteyerek ya da istemeden dijital ortamların içerisinde bulmaktadır. Öyle ki dijital imkânlardan faydalanamayan bireyler çağın dışında kalmış ve çağı yakalayamamış kişiler olarak değerlendirilmektedir. Bu minvalde eğitim ortamlarında öğrenciler ve öğretmenlerin kullandıkları dijital imkânlar yadsınmamalı, geliştirilmeli ve desteklenmelidir. Bu araştırmada aktif olarak çalışan Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenlerinin derslerinde dijital imkânlardan faydalanma düzeylerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Araştırma için alanyazın taraması ile durum tespiti yapılmış; yarı yapılandırılmış görüşme formu hazırlanarak söz konusu öğretmenlerin görüşleri alınmıştır. Veriler içerik analizi yöntemi ile işlenmiştir. Araştırma sonucunda öğretmenlerin büyük çoğunluğunun derslerinde sosyal medyadan faydalandığı, dijital imkânları kullanarak şiir dinletileri yaptığı, dört temel dil becerisini geliştirmek için dijital mecrayı yeterince kullandıkları anlaşılırken, öğretmenlerin önemli bir kısmının ders kitaplarındaki dinleme metinlerinin yetersiz olduğunu düşündükleri, buna mukabil dinleme becerisini geliştirmek ve anlama düzeyini artırmak için yeterince dijital imkânlardan yararlanmadıkları, telaffuz problemlerini düzeltmek için dijital imkânlardan yine gereğince faydalanmadıkları anlaşılmıştır. Ayrıca katılımcıların tamamının, istenilen görsel ve sesli içeriğe hızlı ve kolay ulaşabilmesi, çocukların ilgisini çekmesi, zamanın ve içeriğinin öğretmen tarafından ayarlanabilmesi gibi nedenlerden dolayı internetten faydalandıkları görülmüştür.