İnsan Kaynaklarının Kurumsal Performansa Etkisi: Gençlik STK’ları Üzerine Ampirik Bir Araştırma


Creative Commons License

Ayhan E., Önder M.

Sosyoekonomi, vol.29, no.48, pp.443-472, 2021 (Journal Indexed in ESCI)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 29 Issue: 48
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.17233/sosyoekonomi.2021.02.21
  • Title of Journal : Sosyoekonomi
  • Page Numbers: pp.443-472

Abstract

Sivil toplum kuruluşları (STK), kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarının toplumsal ürün ve hizmet üretmede yetersiz ya da isteksiz oldukları alanlarda önemli bir tamamlayıcı, destekleyici veya alternatif aktör haline gelmişlerdir. Bu nedenle, STK’ların kurumsal performanslarındaki farklılaşmalar ve başarısızlıklar, bu STK’ların sunduğu ürün ve hizmetlerin sürdürülebilirliklerini, verimliliklerini ve erişilebilirliklerini olumsuz etkilemektedir. Birçok araştırmada, STK’ların kurumsal performansları ile kurumsal kapasiteleri arasında anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Buna paralel olarak bu çalışmada; kurumsal kapasitenin önemli bileşenlerinden olan insan kaynaklarının kurumsal performans üzerindeki özgün etkisi Türkiye’nin 81 ilinden rastgele seçilen 975 Gençlik STK örneklemi üzerinden araştırılmıştır. Araştırma verileri, bu STK’ların temsilcilerine uygulanan anket araştırmasından elde edilmiştir. İnsan kaynaklarının kurumsal performansa etkisi çoklu regresyon analizi yöntemiyle test edilmiş ve açıklanmıştır. Araştırma bulguları doğrultusunda; profesyonel yöneticilik, yönetim anlayışından duyulan memnuniyet, gönüllülerin katkılarından duyulan memnuniyet, maaşlı çalışan sayısı, iş tamamlayabilme yetkinliği ve kurum içi eğitimler gibi insan kaynaklarına ilişkin değişkenlerin STK’ların kurumsal performansları üzerinde etkili olduğu görülmüştür. Ayrıca, STK’ların insan kaynaklarının ve kurumsal performanslarının iyileştirilmesine yönelik politika önerileri geliştirilmiştir