Multipl Skleroz hastalarında mobil uygulamanın pozisyon duyusu, denge ve mobilite üzerine etkisinin karşılaştırılması: pilot çalışma


Ateş Y.

1.Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda Özel Konular Kongresi, Ankara, Turkey, 12 - 13 November 2020, pp.32

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.32

Abstract

Amaç: Çalışmanın amacı Multipl Skleroz (MS) hastalarında mobil uygulama ile gerçekleştirilen fizyoterapi programını konvansiyonel fizyoterapi programı ile karşılaştırmaktır.

Yöntem: Çalışmaya gönüllü olarak katılmayı kabul eden 26-49 yaş aralığında 7 MS hastası dahil edildi. Grup 1 (n=4): MS TakipTM (Novartis Pharma AG) mobil uygulamasından belirlenen egzersizler, Grup 2 (n=3): konvansiyonel fizyoterapi programı gözetimsiz haftada 5 gün 8 hafta boyunca uygulandı. Tedavi öncesi ve sonrası pozisyon duyusu ACUMAR™ dual dijital inklinometre ile, denge Biodex-BioSway™ Portatif Denge Sistemi ile ve mobilite Zamanlı Kalk ve Yürü testi ile değerlendirildi.

Bulgular: Grupların yaş (p=0,629) ve vücut kütlelerinin (p=0,629) benzer olduğu bulundu. MS hastalarının EDSS median (min-max) değerleri Grup 1’de 1,50 (1-2) ve Grup 2'de 2 (1-2)’idi. Tedavi sonrasında pozisyon duyusu, denge ve mobilite gruplar arasında farklı değildi (p>0,05).

Sonuç: MS hastalarında mobil uygulama ile gerçekleştirilen fizyoterapi programları devamlılığı sağlamada uygun ve pratik bir yöntemdir. Çalışmamızda istatistiksel olarak gruplar arasında anlamlı fark bulunmasa da mobil uygulama ile gerçekleştirilen fizyoterapi programının daha fazla iyileşme sağlaması klinik açıdan önemlidir. Daha net sonuçlar için vaka sayısının artırılması amaçlanmaktadır.


Purpose: The aim of the study is to compare the physiotherapy program performed by mobile application with the conventional physiotherapy program in patients with Multiple Sclerosis (PwMS).

Methods: Seven PwMS between the ages of 26-49 who voluntarily agreed to participate in the study were included. Group 1 (n=4): exercises determined from the MS follow-up ™ (Novartis Pharma AG) mobile app, Group 2 (n=3): the conventional physiotherapy program was administered unsupervised 5 days a week for 8 weeks. Before and after treatment, position sense was evaluated with the Acumar ™ dual digital inclinometer, balance Biodex-BioSway ™ portable balance system, and mobility Time Up and Go test.

Results: The age (p=0.629) and body mass (p=0.629) of the groups were found to be similar. EDSS median (min-max) values of MS patients were 1.50 (1-2) in Group 1 and 2 (1-2) in Group 2. Position sense, balance, and mobility were not different between the groups after treatment (p>0.05).

Conclusion: Physiotherapy programs performed with a mobile application in PwMS are a useful and practical method for maintaining continuity. Although there was no significant difference between the groups statistically in our study, it is clinically important that physiotherapy programs performed with the mobile application provide further improvement. It is aimed to increase the number of cases for clearer results.