ANALYSIS OF PRESIDENTIAL POLICY COMMITTEES WITHIN THE FRAMEWORK OF THE INTEGRITY OF THE ADMINISTRATIVE PRINCIPLE


Karagenç G. K.

KAYFOR ORTA ASYA-ULUSLARARASI KAMU YÖNETİMİ FORUMU-TÜRK DÜNYASINDA KAMU YÖNETİMİ, Toskent, Uzbekistan, 23 - 24 September 2021, pp.70-71

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Toskent
  • Country: Uzbekistan
  • Page Numbers: pp.70-71
  • Ankara Yıldırım Beyazıt University Affiliated: No

Abstract

ABSTRACT

Article 123/1 of the 1982 Constitution; “The administration forms a whole with regard to its structure and functions, and shall be regulated by law.” is in the form. As it can be understood from the article, the fragmented structure of the administrative organization must be in a unity. The legal tools used to ensure this integrity are hierarchy and administrative tutelage. Hierarchical authority refers to a vertical relationship between subordinates and superiors within a single legal entity, while administrative tutelage refers to a horizontal relationship between different legal entities. In general, it appears as the supervision and surveillance authority of the state legal entity over public legal entities. With the enactment of the constitutional amendments accepted by the referendum held on April 16, 2017, there have been radical changes in the executive function and many new structures have been created in the Presidency. One of these mentioned structures is the Presidential Policy Boards, which are advisory bodies. It is stated in Article 20 of the Presidential Decree No. 1 that 9 policy boards have been established regarding different fields of duty. These boards; “Science, Technology and Innovation Policy Board, Education and Training Policy Board, Economic Policy Board, Security and Foreign Policy Board, Legal Policy Board, Culture and Art Policy Board, Health and Food Policies Board, Social Policies Board, Local Government Policies Board, listed as '. Policy boards consisting of at least 3 members do not have public legal entities of their own, but are under state legal entity. The President of the policy boards, whose decisions are generally advisory, is the President. However, with the aforementioned decree, the President was given the authority to appoint one of the members of the board as the deputy chairman. In this study, the structure and characteristics of policy boards are explained and their place in the administrative organization is indicated. In this context, the legal status of policy boards has been defined and their relations with ministries and other public institutions and organizations have been tried to be analyzed legally within the framework of the integrity of the administration.

Keywords: Policy Boards, Integrity of Administration, Hierarchy, Administrative Tutelage

ÖZET

1982 Anayasasının 123/1 maddesi; “İdare kuruluş görevleri ile bir bütündür ve kanunla düzenlenir.” şeklindedir. Maddeden de anlaşılacağı üzere idari teşkilatın parçalı yapısının bir bütünlük içerisinde olması gerekir. Bu bütünlüğü sağlayabilmek için kullanılan hukuki araçlar hiyerarşi ve idari vesayettir. Hiyerarşi yetkisi tek bir tüzel kişilik içerisindeki, ast ile üst arasında bulunan dikey bir ilişkiyi ifade ederken, idari vesayet farklı tüzel kişilikler arasındaki yatay bir ilişkiyi ifade eder. Genel olarak karşımıza devlet tüzel kişiliğinin kamu tüzel kişileri üzerindeki denetim ve gözetim yetkisi olarak çıkar. 16 Nisan 2017 tarihinde yapılan referandumla kabul edilen anayasa değişikliklerinin yürürlüğe girmesiyle birlikte, yürütme fonksiyonunda köklü değişimler olmuş, Cumhurbaşkanlığı teşkilatında birçok yeni yapı ihdas edilmiştir. Bu bahsi geçen yapılardan bir tanesi de danışma organı hüvviyetindeki Cumhurbaşkanlığı Politika Kurullarıdır. 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 20. Maddesinde farklı görev alanlarına ilişkin 9 politika kurulunun ihdas edildiği belirtilmektedir. Bu kurullar; “Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu, Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu, Ekonomi Politikaları Kurulu, Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu, Hukuk Politikaları Kurulu, Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu, Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu, Sosyal Politikalar Kurulu, Yerel Yönetim Politikaları Kurulu,” olarak sıralanmıştır. En az 3 üyeden oluşan politika kurullarının kendilerine haiz kamu tüzel kişilikleri olmayıp devlet tüzel kişiliği altında yer almaktadırlar. Kararları genel olarak istişari nitelikte olan politika kurullarının başkanı Cumhurbaşkanıdır. Ancak bahsi geçen kararname ile Cumhurbaşkanına kurul üyelerinden birini başkanvekili olarak görevlendirebilme yetkisi verilmiştir. Bu çalışmada politika kurullarının yapısı ve özellikleri anlatılarak, idari teşkilat içerisindeki yerleri belirtilmiştir. Bu kapsamda politika kurullarının hukuki statüleri tanımlanarak, bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile olan ilişkileri idarenin bütünlüğü ilkesi çerçevesinde hukuki olarak analiz edilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Politika Kurulları, İdarenin Bütünlüğü, Hiyerarşi, İdari Vesayet