DAMAGES RESULTING FROM TERRORIST COMPENSATION BY THE ADMINISTRATION A CASE-BASED ANALYSIS


Karagenç G. K.

KIRSEHIR AHI EVRAN UNIVERSITY 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH, Ankara, Turkey, 21 - 23 October 2022, vol.2, pp.432-438

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 2
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.432-438
  • Ankara Yıldırım Beyazıt University Affiliated: Yes

Abstract

Abstract

Administration; as a result of acts, actions and contracts, it may cause damages to the property or personal assets of persons. These damages are compensated within the framework of the responsibility of the administration. What is meant by administrative responsibility is the financial responsibility of the administration. In other words, losses incurred as a result of the activities of the administration are compensated in monetary terms.  The concept of the responsibility of the administration is examined in two sub-headings, namely faulty liability and strict liability.  Faulty liability in general; objective, independent, objective and independent. Faulty liability, which has an anonymous feature, is the main and primary cause of responsibility of the administration. Strict liability, on the other hand, aims to compensate the damages caused by the administration even though it is not faulty. The dangerous activities of the administration, which we can gather under the heading of equalization of sacrifice and the principle of danger, are divided into categories such as occupational risk and social risk, which forms the center of this study. Lawsuits within the scope of faulty liability are brought directly against the administration, and compensation is received from the administration. The right to return the damage paid by the administration to the relevant public officer in proportion to his fault remains. The principle of social risk envisages compensation by the administration for the damages caused by terrorist incidents that take place in a certain geography. Unlike other liability principles, in these damages, a transaction, action or contract of the administration did not cause any damage. In other words, the losses incurred are compensated without the need to establish a causal relationship. The most important element that distinguishes social risk from other responsibility principles is that terrorist incidents that occur in a certain geography where a sovereign state organization is located are under the responsibility of the state for compensation and that no causal link is sought.  In this study, it is explained that the damages caused by terrorist incidents are compensated within the framework of the social risk principle. In this context, first of all, the concept of the responsibility of the administration and the principles of responsibility are explained, and the features that distinguish social risk from other principles are emphasized. In the light of the case law of the Council of State, the legal view of the social risk principle has been analyzed.

Keywords: Terrorism, Social Risk, Administrative Liability, Fault Liability, Strict Liability. 

Özet

İdare; işlem, eylem ve sözleşmeleri neticesinde kişilerin mal veya şahıs varlıklarında zararlar meydana gelmesine sebebiyet verebilir. Bu zararlar idarenin sorumluluğu ilkesi çerçevesinde tazmin edilir. İdari sorumluluk ile asıl kastedilen idarenin mali sorumluluğudur. Bir başka ifadeyle idarenin faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan zararlar parasal olarak tazmin edilir. İdarenin sorumluluğu kavramı kendi içerisinde kusurlu sorumluluk ve kusursuz sorumluluk olmak üzere iki alt başlıkta incelenir.  Kusurlu sorumluluk doktrinde hizmet kusuru olarak da ifade edilmektedir. Genel olarak; objektif, bağımsız, nesnel ve bağımsız niteliktedir. Doğrudan belli bir kamu görevlisinin kusuru üzerinden değerlendirilmeyen, anonim bir özelliğe sahip olan kusurlu sorumluluk, idarenin asli ve birinci derecede sorumluluk sebebidir. Hizmetin kötü işlemesi, hizmetin geç işlemesi veya hizmetin hiç işlememesi şekillerinde tezahür edebilir. Kusurlu sorumluluk kapsamındaki davalar doğrudan idare aleyhine açılır, tazminat da idareden alınır. İdarenin ödediği zararı kusuru oranında ilgili kamu görevlisine döndürme hakkı ise bakidir. Kusursuz sorumluluk ise idarenin kusuru olmamasına rağmen sebebiyet verdiği zararları tazmin etmesini amaçlamak üzere oluşturulmuştur. Kusursuz sorumluluk ilkesine ancak kusurlu sorumluluğa başvurulamayan durumlarda gidilir. Kusursuz sorumluluk, fedakarlığın denkleştirilmesi ve tehlike ilkesi üst başlığında toplayabileceğimiz; idarenin tehlikeli faaliyetleri, mesleki risk ve bu çalışmanın merkezini oluşturan sosyal risk gibi kategorilere ayrılır.  Sosyal risk ilkesi belli bir coğrafyada gerçekleşen terör olaylarından kaynaklı zararların idare tarafından tazmin edilmesini öngörür. Diğer sorumluluk ilkelerinden farklı olarak bu zararlarda idarenin bir işlem, eylem veya sözleşmesi zarara neden olmamıştır. Bir başka ifadeyle, oluşan zararlar, nedensellik ilişkisi kurulmasına gerek olmadan tazmin edilir. Egemen bir devlet teşkilatının bulunduğu belli bir coğrafyada meydana gelen terör olaylarının; devletin tazmin sorumluluğunda olduğunun kabul edilmesi ve illiyet bağı aranmaması sosyal riski diğer sorumluluk ilkelerden ayıran en önemli unsurdur.  Bu çalışmada terör olaylarından kaynaklana zararların sosyal risk ilkesi çerçevesinde tazmin edilmesi anlatılmaktadır. Bu kapsamda öncelikle idarenin sorumluluğu kavramı ve sorumluluk ilkeleri anlatılmış, sosyal riski diğer ilkelerden ayıran özellikler vurgulanmıştır. Danıştay içtihatları ışığında sosyal risk ilkesinin hukuki görünümü analiz edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Terör, Sosyal Risk, İdarenin Sorumluluğu, Kusurlu Sorumluluk, Kusursuz Sorumluluk.