COVID-19 salgınında bireylerin uyku kalitesi ile depresyon, anksiyete ve stres düzeyleri arasındaki ilişki


Ateş Y. , Kılıç R. T. , Ünlüer N. Ö.

8.Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, Ankara, Turkey, 8 - 09 May 2021, pp.124

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.124

Abstract

Amaç: Pandemi süreci bireylerin uyku kalitesi ve psikolojik faktörlerini etkiler. Çalışmanın amacı COVID-19 salgınında bireylerin uyku kalitesi ile depresyon, anksiyete ve stres düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemektir.

Gereç-Yöntem: Çalışmaya 91 kadın 19 erkek olmak üzere 110 birey (yaş 24,58±7,40 yıl) dahil edildi. Araştırmanın verileri Google formları aracılığıyla Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencileri tarafından toplandı. Veri toplama araçları olarak Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi, Depresyon-Anksiyete-Stres Ölçeği ve kişisel bilgi formu kullanıldı. Parametreler arasındaki ilişki Pearson korelasyon analizi ile değerlendirildi.

Sonuçlar: Çalışmada, bireylerin %17,3'ü Covid-19 hastalığına yakalanmıştı. Çalışma sonucunda uyku kalitesi ile anksiyete (r=0,346, p<0,001) ve stres (r=0,277, p=0,003) arasında düşük korelasyon bulunurken, depresyon ile orta düzeyde korelasyon bulundu (r=0,408, p<0,001).

Tartışma: COVID-19 salgında bireylerin uyku kalitesi, depresyon, anksiyete ve stres düzeylerinin etkilendiği ve uyku kalitesinin bu psikolojik parametrelerle ilişkili olduğu bulundu. Salgın boyunca uyku kalitesinin azalmasıyla ortaya çıkan psikolojik faktörlerin değerlendirilmesinin son derece önemli olduğunu düşünmekteyiz.

Purpose: The pandemic process affects individuals ' sleep quality and psychological factors. The aim of the study is to examine the relationship between sleep quality and depression, anxiety and stress levels of individuals in the COVID-19 pandemic.

Materials-Methods: Hundred and ten individuals, 91 female 19 male, (age 24.58±7.40 years) were included in the study. The data of the research were collected by the students of Ankara Yıldırım Beyazıt University Physiotherapy and Rehabilitation Department via Google forms. Perceived Pittsburgh Sleep Quality Index, Depression-Anxiety-Stress Scale, and personal information form were used as data collection tools The relationship between the parameters was assessed by Pearson correlation analysis.

Results: In the study, 17.3% of individuals had caught up COVID-19 disease. As a result of the study, there was a low correlation between sleep quality and anxiety (r=0.346, p<0.001) and stress (r=0.277, p=0.003), while a moderate correlation was found with depression (r=0.408, p<0.001).

Discussion: In the COVID-19 pandemic, it was found that individuals' sleep quality, depression, anxiety and stress levels were affected and sleep quality was associated with these psychological parameters. We think that it is extremely important to evaluate the psychological factors that occur with the decrease in sleep quality during the pandemic.