Local Goverment System of The Soviet-Era Frunze City and Post Soviet Bishkek City


Creative Commons License

Cork K., Orçan M.

БИШКЕК МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИНИН ЖАРЧЫСЫ/Bişkek Memleketlik Üniversitedinin Carçısı, vol.51, no.1, pp.72-75, 2020 (International Refereed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 51 Issue: 1
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.35254/bhu.2020.51.13
  • Title of Journal : БИШКЕК МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИНИН ЖАРЧЫСЫ/Bişkek Memleketlik Üniversitedinin Carçısı
  • Page Numbers: pp.72-75

Abstract

Annotation: The era of socialism resumed Kyrgyzstan and made it an industrial-agrarian state. Cities and towns began to appear and develop. With the revolution, Kyrgyz people began a new life. As a result of the influence of the USSR at that time, a system of municipal-territorial administration appeared in Kyrgyzstan. The city committee, which was part of the committee of the Kyrgyz Communist Party, headed the city at that time. The historical name of the capital-Pishpek was forced to rename. Due to the influence of Russians during the USSR, Pishpek was renamed the City of Frunze. In connection with the fall of the communist system in the Kyrgyz CPSU, the totalitarian-authoritarian regime is replacing the authoritarian-democratic. In 1993, the first Constitution of independent Kyrgyzstan was adopted. After the adoption of the Constitution, the system of local self-government changes from the times in the Union. Key Words: USSR, Kyrgyzstan, Russians, CPSU, Bishkek, Pishpek, Frunze, Kyrgyz Republic, City Committee, Revolution, Tota


Аннотация: Социализм доору Кыргызстанды кайра жаратып, аны индустриалдык-агрардык өлкөгө айландырды. Шаарлар жана калктуу пункттар пайда болду жана өнүктүрүлдү. Революция менен көтөрүлгөн Кыргызстандын бардык калкы жаңы жашоого киришкен. Ушул мезгилде Кыргызстанда жергиликтүү өз алдынча башкаруу системасы СССРдин таасири менен киргизилип өнүккөн. Кыргыз коммунисттик партиясынын комитеттеринен бири болгон горком ушул мезгилде шаарды башкарган. Тарых сахнасына Пишпек атында чыккан борбор шаардын аты өзгөрүүлөргө дуушар болгон. Орустардын таасири астында СССР доорунда Пишпек шаарынын аты Фрунзе деп өзгөртүлгөн. Коммунисттик системанын кулаганы менен Кыргызстанда КПССтин мурдагы тоталитардык-авторитардык режими авторитардык-демократиялык режим менен алмаштырылды. 1993- жылы эгемен Кыргызстандын биринчи Конституциясы кабыл алынган. Конституциянын кабыл алынышына байланыштуу Союздан калган жергиликтүү өз алдынча башкаруу системасы да өзгөртүлгөн. Түйүндүү сөздөр: СССР, Кыргызстан, Орус, КПСС, Конституция, Жергиликтүү өз алдынча башкаруу, Фрунзе, Пишпек, Бишкек, Республика, Революция, Тоталитардык-Авторитардык режим, Демократиялык режим. Аннотация: Система правления города Фрунзе во время СССР и города Бишкек после независимости Кыргызстана. Эпоха социализма возобновила Кыргызстан и сделало его индустриально-аграрным государством. Начали появляться и развиваться города и населенные пункты. С революцией население Кыргызстана начало новую жизнь. В итоге влияния СССР в это время в Кыргызстане появилась система муниципального-территориального управления. Горком,который был частью комитета Кыргызской коммунистической партии, возглавлял в это время город. Историческое название столицы-Пишпек был вынужден переименоваться. Из-за влияния русских во стремена СССР Пишпек переименовывается в Город Фрунзе.В связи с падением коммунистической системы в Кыргызской КПСС тоталитарно-авторитарный режим сменяет авторитарный-демократический. 1993 году было принята первая Конституция независимого Кыргызстана. После принятия Конституции меняется система местного самоуправления, оставшаяся от времён в Союзе. Ключевые слова: СССР, Кыргызстан, Русский, Фрунзе, Бишкек, Кыргызской Республики, КПСС, Пишпек, Горком, Революция, тоталитарно-авторитарный режим, авторитарный-демократический режим, местное самоуправление. DOI: 10.35254/bhu.2020.51.13 ВЕСТНИК БИШКЕКСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. №1(51) 2020 73