THE VICE PRESIDENT'S AUTHORITY IN THE PRESIDENTIAL GOVERNMENT SYSTEM BASE ON THE USE OF THE SOVEREIGNTY


Karagenç G. K.

ISPEC 5th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES, Ankara, Turkey, 13 - 15 November 2020, pp.240-241

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.240-241
  • Ankara Yıldırım Beyazıt University Affiliated: Yes

Abstract

ABSTRACT Republic of Turkey has changed the type of government system with constitutional amendments adopted by referendum on April 16, 2017. In this system, which is called the Presidential System of Government and has the general characteristics of the Presidential System as doctrinal, the executive has a monist (monist) structure. There is no Council of Ministers in the Presidential System of Government as in the parliamentary system. Although the President has a cabinet, the executive function is mainly represented by the President, and the duties and powers related to this function are also exercised by the President. In the event that the presidential office discharge for any reason, it has also changed with the new government system who will act as proxy. This position performed by the President of the Turkish Grand National Assembly in the parliamentary government system But now it will be fulfilled by the Vice President in the Presidential Government System. In the Presidential System of Government, all of these powers granted to the President can be exercised by the Vice President within a certain period of time. The source of legitimacy of the sovereign power of the President, who is the head of the state in the Presidential System of Government and in Presidential systems in general, is the votes obtained from the people through free elections. For this reason, it was arranged for Vice Presidents to be elected in the American Presidential System. In the Presidential System of Government, on the other hand, the Vice President is appointed by the President, not by election. The examination of this difference in terms of the concept of "sovereignty" constitutes the main element of this study. In this context, an analysis has been made by making use of the comparison between the "Vice Presidency" position in the American-style presidential model and the "Vice Presidency" position in the Presidential Government System in Turkey. Keywords: Presidential Government System, Vice Presidency, Sovereignty.

ÖZET 16 Nisan 2017 referandumuyla kabul edilen Anayasa değişiklikleriyle birlikte Türkiye Cumhuriyetinin hükümet sistemi değişmiştir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olarak adlandırılan ve doktriner olarak Başkanlık Sisteminin genel özelliklerini taşıyan bu sistemde yürütme monist(tekçi) bir yapıya sahiptir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Anayasa değişiklikleri öncesi hükümet sistemimiz olan parlamenter sistemdeki anlamıyla bir Bakanlar Kurulu bulunamamaktadır. Cumhurbaşkanının bir kabinesi bulunmakla birlikte, yürütme fonksiyonu esas itibariyle Cumhurbaşkanı tarafından temsil edilmekte, bu fonksiyona ilişkin görev ve yetkiler yine Cumhurbaşkanı tarafından kullanılmaktadır. Cumhurbaşkanlığı makamının herhangi bir nedenle boşalması durumunda makama kimin vekalet edeceği de yeni hükümet sistemiyle birlikte değişmiştir. Parlamenter hükümet sisteminde TBMM Başkanı tarafından ifa edilen bu görev Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı tarafından yerine getirilecektir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde, Cumhurbaşkanı için tanınmış bu yetkilerin tümü belli bir zaman zarfında Cumhurbaşkanı Yardımcısı tarafından kullanılabilecektir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde ve genel olarak Başkanlık sistemlerinde devletin başı konumundaki Başkanın egemenlik yetkisinin meşruiyet kaynağı serbest seçimler vasıtasıyla halktan alınan oylardır. Bu yüzden Amerikan Tipi Başkanlık Sisteminde Başkan Yardımcılarının da seçimle göreve gelmesi düzenlenmiştir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde ise Cumhurbaşkanı Yardımcısının seçimle değil Cumhurbaşkanı tarafından atanması söz konusudur. Bu farklılığın “egemenlik” kavramı özelinde incelenmesi bu çalışmanın ana unsurunu oluşturmaktadır. Bu bağlamda Amerikan tipi başkanlık modelindeki “Başkan Yardımcılığı” makamı ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde bulunan “Cumhurbaşkanı Yardımcılığı” makamının karşılaştırılmasından da faydalanılarak bir analiz yapılmaya çalışılmıştır. Anahtar Kelimeler: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Cumhurbaşkanı Yardımcılığı, Egemenlik.