CAM KARBOMER SİMAN MİKROSIZINTI DEĞERLERİNİN KOMPOMER VE CAM İYONOMER SİMAN İLE KARŞILAŞTIRMALI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ


Creative Commons License

Tatlı E. C.

Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, vol.25, no.1, pp.11-17, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 25 Issue: 1
  • Publication Date: 2019
  • Title of Journal : Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi
  • Page Numbers: pp.11-17

Abstract

ÖZET Amaç: İn-vitro ortamda gerçekleştirilen çalışmada, süt dişi restoratif materyali olarak kulla- nılabileceği düşünülen cam karbomer simanın (GCP Glass Karbomer, Leiden, Hollanda), mikrosı- zıntı değerlerinin geleneksel cam iyonomer siman (CİS) (SDİ Riva Self Cure, Bayswater, Avustralya) ve kompomerle karşılaştırmalı (Dyract Extra, Dentsply, Konstanz, Almanya) olarak değerlendiril- mesidir. Gereç ve Yöntemler: Toplam 52 adet çekilmiş süt 2. azı dişi kullanılmıştır. Her dişin buk- kal ve lingual yüzeyine sınıf V kaviteler hazırlandıktan sonra dişler n=26 olacak şekilde iki gruba ayrılmıştır. 1. grupta bukkal kavite karbomer, lingual kavite kompomer; 2. grupta ise bukkal kavite karbomer, lingual kavite CİS ile restore edilmiştir. (1. grup karbomer-kompomer/2. grup karbomer- CİS karşılaştırılmalı olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır.) Örnekler termal siklus ile yaşlandırma işlemi uygulandıktan sonra %0,5’lik bazik fuksin solüsyonunda 37°C’de 24 saat bekletilmiş ve buk- kolingual yönde kesit alınmıştır. Bukkal ve lingual marjinler 20x büyütmede ışık mikroskobu al- tında dijital fotogr̆ aflarla incelenmiştir. Her dişe ait 2 kesitteki hem okluzal hem jinjival kenarların sızıntı miktarları saptanmıştır. Bulgular: Birinci grupta, cam karbomer siman ile kompomer skorları arasında jinjival ve okluzalde istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. İkinci grupta, CİS’in jinjivalde cam karbomer simana oranla istatistiksel anlamlı olarak daha yüksek mikrosızıntı gös- terdiği belirlenmiştir. Okluzalde ise cam karbomer siman ve CİS skorları arasında istatistiksel an- lamlı fark saptanmamıştır. Sonuç: Cam karbomer siman mikrosızıntı skorlarının kompomere yakın ve geleneksel cam iyonomer simandan düşük oluşu materyalle alakalı olarak önemli bir avantaj ola- rak düşünülebilmektedir. Fakat, cam karbomer simanın rutin klinik kullanıma girebilmesi için daha fazla sayıda in vitro ve in vivo çalışma sonuçlarının değerlendirilmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk diş hekimliği; dental materyaller; cam karbomer siman; cam iyonomer simanlar; kompomerler

ABSTRACT Objective: The aim of the present study was to compare microleakage of glass car- bomer cement (GCP Glass Carbomer, Leiden, Holland), glass ionomer cement (GIC) (SDİ Riva Self Cure, Bayswater, Australia), and compomer (Dyract Extra, Dentsply, Konstanz, Germany). Mate- rial and Methods: A total of 52 extracted human second molar primary teeth were used. Class V cav- ities were prepared on the buccal and lingual surface of each tooth. The teeth were randomly divided into two groups of 26 teeth each. In the first group, the buccal cavity was restored with car- bomer, lingual cavity with compomer and in the second group buccal cavity restored with car- bomer and lingual cavity with GIC. After a thermocycling regimen, the samples were isolated, immersed in 0.5% basic fuchsin solution for 24 h at 37°C, sectioned and digitally photographed. The sections were evaluated with a stereomicroscope at ×20 magnification. The microleakage values of both occlusal and gingival edges of each tooth were determined. Results: In the first group, no sta- tistically significant difference was found between glass carbomer and compomer scores in gingi- val and occlusal. In the second group, GIC was found to have a significantly higher microleakage value in gingival when compared to carbomer. There was no statistically significant difference be- tween carbomer and GIC scores in occlusal. Conclusion: Showing a microlekage value similar to compomer and lower when compared to GIC, carbomer has proved to have a great advantage. But its routine use requires testing of its other properties in further in vitro and in vivo studies.

Keywords: Pediatric dentistry; dental materials; glass carbomer cement; glass ionomer cements; compomers