The Assessment of Socioeconomic Features of Syrian Youth in Turkey


Creative Commons License

Dama N.

Yönetim ve Çalışma, vol.3, no.2, pp.199-215, 2019 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 3 Issue: 2
  • Publication Date: 2019
  • Title of Journal : Yönetim ve Çalışma
  • Page Numbers: pp.199-215

Abstract

After 2012, Turkey has come across intensive migration flow, Syrian population has reached to 4 million people. It was believed that Syrian people might have stayed for short time, they have been prone to lead a permanently life. As basic welfare services such as accommodation, health, educaiton has been offered at the macro level, the cohesion policy has been implemented considering their featıres which are gender, age, education, occupational ability. By using narrow-scoped targeting, women and children are included with the schooling, achieving health services, language training implementation. Nevertheless, the social polices for youth which are between 15-29 age group are very substantial given that they are active group for the economv production process and their indicator such as marriage, birth rate, fertility rate has effect on social structure directly. Providing that social exclusion occurs, they might be safety hazard fo countries and societies. In this study, according to data which were obtained in May, 2018, age, education, marital status and home city of Syrian youth who are in the 15-29 age group and living in Turkey has been set forth by using descriptive statistics. The aim of this study to analyze the socioeconomc features of Syrian youth in Turkey. According to the features, the cohesion policies has been suggested. 

2012 yılından sonra niceliksel olarak yoğun bir göç hareketiyle karşılaşan Türkiye’de, Suriyeli nüfus 4 milyon sınırına yaklaşmıştır. Kısa dönemli barınma şeklinde kurgulanan Suriyeli nüfusun göç deneyimi, Suriyelilerin Türkiye’de kalıcı bir yaşam kurma sürecine doğru yön değiştirmiştir. Barınma, sağlık, eğitim gibi temel refah hizmetleri makro düzeyde sunulurken, Suriyeli nüfusun cinsiyet, yaş, eğitim, mesleki beceri, vb. özellikleri dikkate alınarak uyum politikaları uygulanmaya başlanmıştır. Temel eğitim çağında olan çocukların okullaşması, çocuk ve kadınların sağlık hizmetlerinden faydalanması, dil eğitimi gibi programlara, dar kapsamlı hedeflemeyle çocuk ve kadınlar dâhil edilmiştir. Göç alan ülkeler için ekonomik üretim sürecinde en aktif yaş grubu olan, evlilik, doğurganlık hızı, doğum oranı, gibi göstergeleriyle sosyal yapıyı doğrudan etkileyen, sosyal dışlanma durumunda ise güvenlik riski oluşturan 15-29 yaş aralığındaki göçmen gençlere yönelik politikalar ise oldukça önemlidir. Bu çalışmada, 2018 yılı Mayıs ayındaki verilere göre, Türkiye’de 15-29 yaş aralığındaki Suriyeli gençlerin, yaş, eğitim, medeni durum ve yaşadıkları şehir olmak üzere 4 tema başlığında, tanımlayıcı istatistiklerle mevcut durumu ortaya konulmuştur. Çalışmanın amacı, Türkiye’deki Suriyeli gençlerin sosyoekonomik özelliklerinin analiz edilerek, uygulanacak uyum politikalarına yardımcı olmaktır.