IDEAL CONSTITUTIONAL MAKING PROCESS


Karagenç G. K.

INTERNATIONAL MARMARA SOCİAL SCİENCES CONGRESS (IMASCON 2020 - AUTUMN) KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ, Kocaeli, Turkey, 4 - 05 December 2020, pp.44

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Kocaeli
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.44
  • Ankara Yıldırım Beyazıt University Affiliated: Yes

Abstract

Constitutions are social contracts that are used to make a society live in peace, to limit the powers of the governing body, and to guarantee fundamental rights and freedoms. The ability of a community to live together in the light of certain common principles and values depends on the social acceptance of these texts. While preparing constiutiton which are at the top of the hierarchy of norms, the methods to bring the social consensus to the highest point should be preferred. In this context, the new constitutional debates and the process of making the constitution should be conducted as far as possible from the infertile debates between political parties and as far as possible from the ideological approaches. There is no possibility that any constitution in the world will be fully accepted by all members of society. However, it is very important to reach the optimum consensus on the text of the constitution. In order to achieve this, it is necessary to make as much participation as possible. In this study, an ideal constitution making process is tried to be explained. In this context, firstly the concept of constitution was mentioned and the amendment method of the constitution foreseen in the current 1982 Constitution was explained. After that; By whom, when the constitutions can be made and how they will be put into effect are examined from a doctrinal perspective. Finally, the methods to be followed in the process of making a constitution are explained.

Anayasalar bir toplumun barış içerisinde yaşamasını sağlamak, yönetenin yetkilerini sınırlandırmak, temel hak ve özgürlükleri güvence altına almak üzere kullanılan toplum sözleşmeleridir. Bir toplumun belli ortak ilkeler ve değerler ışığında bir arada yaşayabilmesi bu metinlerin toplumca benimsenmesine bağlıdır. Normlar hiyerarşisinin en üstünde yer alan bu metinler hazırlanırken, toplumsal uzlaşıyı en üst noktaya çıkaracak yöntemler tercih edilmelidir Bu bağlamda yeni anayasa tartışmaları ve anayasanın yapım süreci siyasi partiler arasındaki kısır tartışmalardan mümkün olduğunca uzak ve ideolojik yaklaşımlardan olabildiği kadar arınmış bir şekilde yürütülmelidir. Dünya üzerindeki hiçbir anayasanın toplumun tüm fertleri tarafından eksiksiz bir şekilde kabul edilmesi olasılığı bulunmamaktadır. Ancak anayasa metni üzerinde optimum konsensüse ulaşılması da çok önemlidir. Bunu sağlayabilmek için sürece mümkün olduğunca fazla katılım olmasını gerçekleştirebilmek gerekmektedir. Dar bir çevre tarafından hazırlanan, fikri açıdan çeşitlilik barındırmayan bir metin halkın onayına sunularak yürürlüğe konulsa dahi toplumun tümünü tatmin etmeyeceği aşikardır. Bu çalışmada ideal bir anayasa yapım süreci anlatılmaya çalışılmıştır. Bu kapsamda öncelikle anayasa kavramına değinilmiş ve mevcut 1982 Anayasasında öngörülen anayasanın değişiklik usulü anlatılmıştır. Sonrasında; anayasaların kim tarafından, hangi dönemlerde yapılabileceği ve nasıl yürürlüğe konulacağı doktriner açıdan incelenmiştir. Son olarak ise bir anayasa yapım sürecinde izlenmesi gereken yöntemler anlatılmaya çalışılmıştır.