EXAMINATION OF THE PRESIDENTIAL OFFICES UNDER THE PRINCIPLE OF THE INTEGRITY OF ADMINISTRATION


Karagenç G. K.

INTERNATIONAL MARMARA SOCIAL SCIENCES CONGRESS (IMASCON 2020 – AUTUMN) KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ, Kocaeli, Turkey, 4 - 05 December 2020, pp.66

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Kocaeli
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.66

Abstract

On April 16, 2017 with the constitutional amendments system of Rebuplic of Turkey’s government system has changed. With the transition to the new government system, important changes have been made in many of our legislation. In accordance with the changes made the classification of public institutions and organizations in our administrative organization should be re-examined. Presidential Offices are one of the institutions which have been newly added to our administrative organization system. With the Presidential Decree No. 1 which was published in the Official Gazette in 10.07.2018; 4 offices have been established: Digital Transformation Office, Human Resources Office, Investment Office and Finance Office. These offices were established under the Presidency and they have public legal personality. According to Article 123 of the 1982 Constitution, " The administration forms a whole with regard to its structure and functions, and shall be regulated by law." Therefore, the integrity of the administration is among the constitutional principles regarding the administration. The administration has two different tools to ensure this principle. These tools are "hierarchy" and " administrative tutelage ". While hierarchy refers to the subordinate to superior relationship within the same legal entity; Administrative tutelage describes the control and oversight authority of central government organizations over decentralization organizations. In this study, Presidential Offices in the administrative organization have been analyzed. It is aimed to define the legal relationship between the Presidency. In this context, various regulation proposals have been presented in order that these newly emerged structures do not contradict the principle of the integrity of the administration. 

16 Nisan 2017 tarihinde yapılan anayasa değişikliğiyle birlikte Türkiye Cumhuriyetinin hükümet sistemi değişmiştir. Yeni hükümet sistemine geçişle birlikte birçok mevzuatımızda da önemli değişiklikler yapılmıştır. Yapılan değişiklikler uyarınca idari teşkilatımızda bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının sınıflandırılmalarının da yeniden incelenmesinin gerekliliği ortaya çıkmıştır. İdari teşkilat sistemimize yeni eklenen bahsi geçen yapılar arasında Cumhurbaşkanlığı Ofisleri de bulunmaktadır. 10.07.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile; Dijital Dönüşüm Ofisi, İnsan Kaynakları Ofisi, Yatırım Ofisi ve Finans Ofisi olmak üzere 4 adet ofis, ihdas edilmiştir. Bu ofisler Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak kurulmuş olup, kendilerini haiz kamu tüzel kişilikleri bulunmaktadır. 1982 Anayasasının 123. Maddesine göre “İdare kuruluş görevleri ile bir bütündür ve kanunla düzenlenir.” Dolasıyla idarenin bütünlüğü idareye ilişkin anayasal ilkeler arasında yer almaktadır. Bu ilkeyi sağlayabilmek adına idarenin iki farklı aracı bulunmaktadır. Bu araçlar “hiyerarşi” ve “idari vesayettir”. Hiyerarşi aynı tüzel kişilik içerisindeki astlık üstlük ilişkisini ifade ederken; idari vesayet, merkezden yönetim kuruluşlarının yerinden yönetim kuruluşları üzerindeki denetim ve gözetim yetkisini anlatmaktadır. Bu çalışmada Cumhurbaşkanlığı Ofislerinin idari teşkilat içerisindeki yerleri analiz edilmeye çalışılmıştır. Ofislerin sahip oldukları statüleri incelenerek, Cumhurbaşkanlığı makamı ile aralarındaki hukuki ilişkinin tanımlanması amaçlanmıştır. Bu kapsamda yeni ortaya çıkan bu yapıların idarenin bütünlüğü ilkesine aykırılık teşkil etmemeleri için çeşitli düzenleme önerileri sunulmuştur.