HOLDİNGLERİN OLUŞTURDUKLARI EKONOMİK KATMA DEĞERLERİ ETKİLEYEN UNSURLARI BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ANALİZ


GÜNAY B., TİMUR E.

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, vol.0, no.33, pp.201-212, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

 In financial markets, investors have sought to make rational investment decisions with advanced technology and information from various sources. This has changed the way investors view companies in recent years. With the understanding of the importance of the company's value, the criteria related with the value of many companies have been developed by the consulting companies and the academicians. At the beginning of these criteria is the economic Value Added-EVA criterion. In this study, it is aimed to develop a model consisting of performance criteria related to the Economic added values of companies and to present a model that can be used by anyone interested in the value of the company and to give a new perspective to the literature. Panel data analysis method was used in the study. The data of the models to be tested in the study were provided from the data of 33 Holdingcompanies traded in Borsa Istanbul (BIST) between 2009 and 2018. The Economic added value of the model created as a result of the study was determined to be limited in the statement.

Finansal piyasalarda yatırımcılar, gelişmiş teknoloji ve çeşitli kaynaklardan elde edilen bilgilerle rasyonel yatırım kararları alma arayışına girmişlerdir. Bu durum yatırımcıların şirketlere olan bakış açılarını son yıllarda değiştirmiştir. Firma değerinin öneminin anlaşılmasıyla birlikte gerek danışmanlık firmaları gerekse akademisyenler tarafından birçok firma değeriyle ilişkili ölçüt geliştirilmiştir. Bu ölçütlerin başında Ekonomik Katma Değer (Economic Value Added-EVA) ölçütüi gelmektedir. Bu çalışmada, şirketlerin Ekonomik Katma Değerleri ile ilişkili performans ölçütlerinden oluşan model geliştirip şirket değeriyle ilgilenen tüm kesimlerin yararlanabileceği modelin sunulması ve literatüre yeni bir bakış açısı kazandırılması amaçlanmaktadır. Çalışmada Panel Veri Analizi yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada sınanacak modellerin verileri Borsa İstanbul’da (BİST) işlem görmekte olan 33 Holding şirketin 2009-2018 yılları arasındaki verilerinden sağlanmıştır. Çalışma sonucunda oluşturulan modelin Ekonomik Katma Değeri açıklamada sınırlı kaldığı tespit edilmiştir.