Investigation of the Effects of Athletes’ Personality Traits on Success Motivation


Creative Commons License

Zorlu E., Algün Doğu G. , Yıldız A. B. , Yılmaz B.

Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi, vol.3, no.1, pp.24-35, 2020 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 3 Issue: 1
  • Publication Date: 2020
  • Title of Journal : Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi
  • Page Numbers: pp.24-35

Abstract

In this study, the examination of the effects of the personal characteristcis of the athletes to success motivation is aimed. This is a descritive study which used scanning model in it. The research is made on 342 athletes (104 of them are national athletes) that they still go on their carer in Ankara, Antalya and Mersin. In the research, information about socio-demographic variables was collected by the Personal Information Form created by the researcher. To achieve the purpose of the study, Sport – Specific Success Motivation and Revised/Abbreviated Eysenck's Personality Questionnaire were used. The obtained data were analyzed by SPSS 23 package program. Percent and frequency calculation is used in analyzing informations by gender and nationality, comparisons are done with Many Whitney U test. Comparisons according to age situation are done with Kruskal Wallis H test. A Correlation analysis was used to determine the relationship of the subfactors of the scales to each other. It can be concluded that there is a close relationship between the success motivation of the and the personality characteristics of the athletes.

Bu araştırmada atletizm branşındaki sporcuların kişilik özelliklerinin başarı motivasyonuna etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma, tarama modelinin kullanıldığı betimsel bir araştırmadır. Araştırmanın evrenini Türkiye’de atletizm branşında faaliyet gösteren sporcular oluştururken, araştırma grubunu ise Ankara, Antalya ve Mersin illerinde atletizm ile ilgilenen 104 milli takım sporcusu ve 238 milli olmayan sporcu oluşturmuştur. Araştırma kapsamında veriler, araştırmacılar tarafından hazırlanan Kişisel Bilgi Formu, Spora Özgü Başarı Motivasyonu Ölçeği (SÖBMÖ) ve Eysenck Kişilik Anketi – Gözden Geçirilmiş/Kısaltılmış Formu (EKA-GGK) ile toplanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 23 paket programı ile analiz edilmiştir. Kişisel bilgilerin analizinde yüzde ve frekans hesaplaması kullanılmıştır. Cinsiyet ve millilik durumuna göre karşılaştırmalar, ManyWhitney U testi ile yapılmıştır. Yaş durumuna göre karşılaştırmalar ise Kruskal Wallis H testi ile yapılmıştır. Ölçeklerin alt faktörlerinin birbirleriyle ilişkilerinin tespiti için korelasyon analizi yapılmıştır. Sonuç olarak; atletizm ile ilgilenen sporcuların sporda başarı motivasyonu ile kişilik özellikleri arasında yakın bir ilişki vardır.