Evaluating the Relationship between Nursing Students’ Awareness of the COVID-19 Pandemic and Health Behaviors with Health Literacy


Creative Commons License

Peksoy S. , Kaplan S.

Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, vol.17, no.4, pp.304-311, 2020 (International Refereed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 17 Issue: 4
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.5222/head.2020.01112
  • Title of Journal : Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi
  • Page Numbers: pp.304-311

Abstract

INTRODUCTION: This study aimed to evaluate the relationship between nursing students’ awareness of the COVID-19 pandemic and health behaviors with health literacy.
METHODS: This descriptive and cross-sectional study comprised 408 students enrolled in an undergraduate nursing program at a public university in Turkey. The data were collected online using the Individual Information Form, Healthy Lifestyle Behavior Scale II, and Turkish Health Literacy Scale-32. The percentiles, significance test of the difference between two means, and Pearson correlation analysis were used to analyze the data.
RESULTS: The mean age of students was 20.89±1.95 and three of them had been diagnosed with COVID-19. It was determined that the students had sufficient health literacy (𝒙̅ =35.97±8.73), and healthy lifestyle behaviors during the COVID-19 pandemic were at a moderate level (𝒙̅ =55.76±12.05). The results showed that as awareness of nursing students regarding COVID-19 and precautions against it increased, their mean score of health literacy increased, too (p<.05). Furthermore, there was a positive correlation between students’ mean score of healthy lifestyle behaviors in nutrition, physical activity, and stress management and their mean score of health literacy (p<.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: As the results have shown a relationship between nursing students’ awareness of COVID-19 and healthy lifestyle behaviors and health literacy, it is suggested to adapt the health literacy to students’ daily life during the pandemic period.

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışma, hemşirelik öğrencilerinde COVID-19 pandemisi farkındalıklarının ve sağlık davranışlarının sağlık okuryazarlığı ile
ilişkisinin değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma tanımlayıcı ve kesitsel olup, örneklemini bir devlet üniversitesinin hemşirelik lisans programında eğitim alan 408 öğrenci oluşturmuştur. Araştırma verileri; “Bireysel Bilgi Formu”, “Sağlıklı Yaşam Biçimleri Davranışları Ölçeği-II”, “Türkiye Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği-32” ile online olarak toplanmıştır. İstatistiksel analizde; yüzdelik hesaplaması, iki ortalama arasındaki farkın önemlilik testi, Pearson korelasyon analizi kullanılmıştır.
BULGULAR: Çalışmada, öğrencilerin yaş ortalaması 20.89±1.95 olup, öğrencilerden 3’ü COVID-19 enfeksiyon tanısı almıştır. Öğrencilerin yeterli düzeyde sağlık okuryazarlığına sahip olduğu (𝒙̅= 35.97±8.73) ve COVID-19 pandemi sürecinde sağlıklı yaşam davranışlarının ise orta düzeyde olduğu belirlenmiştir (𝒙̅= 55.76±12.05). Araştırmada, hemşirelik öğrencilerinde COVID-19 enfeksiyonu ve önlemlerine ilişkin farkındalık arttıkça sağlık okuryazarlığı puan ortalamasının da arttığı belirlenmiştir (p<.05). Bunun yanı sıra öğrencilerin beslenme, fiziksel aktivite, stres yönetimi alanında sağlıklı yaşam biçim davranışları puan ortalaması ile sağlık okuryazarlığı puan ortalaması arasında pozitif yönde ilişki bulunduğu saptanmıştır (p<.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Hemşirelik öğrencilerinde COVID-19 enfeksiyonu farkındalığı ve sağlıklı yaşam biçimi davranışları ile sağlık okuryazarlığı arasında ilişki bulunması nedeniyle öğrencilerde COVID-19 pandemi sürecinde sağlık okuryazarlığının günlük yaşama uyarlanması ve adaptasyonun sağlanması önerilir.