THE LEGAL RESPONSIBILITY OF THE OPERATOR OF NUCLEAR POWER PLANTS PARİS CONVENTION AND CODE OF OBLIGATION ARTICLE 71 COMPORISON IN POINT OF WHOEVER IS RESPONSIBLE FOR COMPENSATION


Creative Commons License

Çoban N.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.23, no.3, pp.359-394, 2020 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 23 Issue: 3
  • Publication Date: 2020
  • Title of Journal : Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
  • Page Numbers: pp.359-394

Abstract

  

THE LEGAL RESPONSIBILITY OF THE OPERATOR OF NUCLEAR POWER PLANTS PARİS CONVENTION AND CODE OF OBLIGATION ARTICLE 71 COMPORISON IN POINT OF WHOEVER IS RESPONSIBLE FOR COMPENSATION

 

ABSTRACT

            Despite in accordance with developments about nuclear energy in our country, regarding the legal responsibility of operator of nuclear power plant’s, only in the 5th article titled “License, Permit and Liabilities” of the Law No. 5710 on the Establishment and Operation of Nuclear Power Plants and Energy Sales. In this article specified, the Paris Convention on Responsibility Against Third Parties and its additional amendments and other national and international legislation on 29/07/1960 are set forth in a special regulation in our domestic law will apply about the transporting nuclear fuel, radioactive material or radioactive waste, or in case of an accident in the power plant.  
However, there is no special regulation in this matter in our domestic law.
However, the possible effects of accidents that may occur in nuclear power plants on third person can be unpredictable. Therefore, determining which legal principles and who will be responsible for the damages of third parties is of great importance.


 

           

            Key Words: Nuclear Power Plant, Liability, Liability of Risk, The Paris Convention, The Code of Obligation Article 71

 


NÜKLEER SANTRAL İŞLETENİN HUKUKİ SORUMLULUĞUNDA

TAZMİNAT SORUMLULARI BAKIMINDAN PARİS SÖZLEŞMESI VE TBK M.71’İN KARŞILAŞTIRILMASI

 

Arş. Gör. Nazlı Çoban[*]

 

ÖZET

             

            Nükleer enerji hususunda ülkemizde yaşanan gelişmelere rağmen, nükleer tesis işletenin hukuki sorumluluğu konusunda, sadece 5710 Sayılı Nükleer Güç Santrallarının Kurulması ve İşletilmesi İle Enerji Satışına İlişkin Kanununun “Lisans, İzin ve Yükümlülükler” başlıklı 5. maddesinde; nükleer yakıt, radyoaktif madde veya radyoaktif atık taşınırken veya santralda bir kaza olması durumunda 29/07/1960 tarihli Nükleer Enerji Alanında Üçüncü Şahıslara Karşı Sorumluluk Hakkındaki Paris Sözleşmesi ve ek değişiklikleri ile diğer ulusal ve uluslararası mevzuatın uygulanacağı belirtilmekle yetinilmiş, iç hukukumuzda özel bir düzenlemeye yer verilmemiştir. Ancak nükleer santrallerde meydana gelebilecek kazaların üçüncü şahıslar üzerindeki olası etkileri tahmin edilemeyecek kadar ağır olabilir. Bu nedenle üçüncü kişilerin zararlarından hangi hukuk ilkelerine göre ve kimlerin sorumlu olacağının belirlenmesi büyük önem arz etmektedir.   

           

            Anahtar Kelimeler: Nükleer Santral, Sorumluluk, Tehlike Sorumluluğu, Paris Sözleşmesi, Türk Borçlar Kanunu m.71.