Şengel - Töre Koleksiyonu ve (Kubbealtı) İlâhileri’nin Güfte Olarak Alfabetik Listesi


Creative Commons License

Tıraşcı M.

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.3, no.4, pp.127-174, 2012 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 3 Issue: 4
  • Publication Date: 2012
  • Title of Journal : ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ
  • Page Numbers: pp.127-174

Abstract

Mûs€kî tar€h€m€zde, ebced ve hamparsum g€b€ nota yazım tekn€kler€ kullanılsa

da kapsamlı b€r notaya alma daha geç başlayab€lm€şt€r. Buna rağmen notaya alınan

eserlerle b€rçok beste unutulmaktan ve tahr€f olmaktan korunmuştur. Notanın yaygınlaşması

€le b€rl€kte bazı k€ş€ler de nota koleks€yonu oluşturmaya başlamıştır. Bu

koleks€yonların öneml€ olanlarından €k€s€; Al€ Rızâ Şengel ve Abdülkad€r Töre’ye a€tt

€r. Tekke ve zâv€yeler€n kapatılmasının ardından b€rçok eser€n korunmasına ves€le

olan koleks€yonlardan bu €k€s€, Kubbealtı tarafından neşred€lerek daha çok €nsanın

er€şmes€ne olanak sağlanmıştır. Bununla b€rl€kte neşred€len Şengel ve Töre Koleks-

yonu (Kubbealtı) İlahler’nde b€r esere ulaşmak €ç€n dokuz c€ld€n heps€n€ taramak

gerek€yordu. Bu müh€m çalışmanın €çer€ğ€n€ tarayarak, onları harf sırasıyla güfteler

€ne göre sıraladık ve eser hakkında b€lg€ vererek, notaların bulunmasını daha

kolay hale get€rd€k. Ayrıca koleks€yon sah€pler€, eser€n €çer€ğ€, oluşum sürec€ ve buna

katkıda bulunanlar hakkında da b€lg€ler verd€k.