Bir Disiplin Olarak Eğitim Yönetiminin Kavram Haritası Üzerine Boylamsal Bir İnceleme


Uslu Çetin O. , Özdemir M.

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.22, no.3, pp.1864-1897, 2021 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 22 Issue: 3
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.17679/inuefd.955075
  • Title of Journal : İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Page Numbers: pp.1864-1897

Abstract

This study aims at analyzing the field of Educational Administration (EA) through the concepts used in the field. For this purpose, the concepts used in the scientific publications of the field were discussed in terms of their relation with other disciplines as well as the reasons and results of the concept usage habits. In this context, the study was designed in the form of documentary analysis and the data was collected through documents selected based on criterion sampling. Thus, the study group consisted of 596 doctoral dissertations completed between 1987-2019 in Turkey and 930 articles published in eight different refereed journals in Turkey between 1968-2019. Content analysis was employed to analyze the data and various visual tools were used to interpret them. The study showed that EA is a comprehensive field of study, which is thought to be in two sided interaction with the concepts used in the field. It was also found that there is variety in the definition and research topics of the field although certain issues and concepts such as leadership and commitment take much more place in literature. Besides, the results displayed that the concepts used in EA literature evolve mostly around positivist paradigm and basic disciplines such as psychology and administration.

Bu araştırmanın amacı eğitim yönetimi (EY) alanını alanda kullanılan kavramlar üzerinden incelemektir. Bu amaç doğrultusunda alanda kullanılan kavramlar EY alanının diğer disiplinlerle etkileşimi açısından irdelenmiş ve kavram kullanımının nedenleri ve sonuçlarına dair çıkarımlar yapılmıştır. Bu bağlamda, dokuman incelemesi olarak desenlenen bu araştırmada veriler belge tarama yöntemiyle toplanmıştır. Bu doğrultuda, öncelikle eğitim yönetimi alanında 1987-2019 yılları arasında yapılmış olan 596 doktora tezi ile bu alanda yapılan çalışmaları yayımlayan sekiz hakemli dergide 1968-2019 yılları arasında yayımlanmış 930 bilimsel makale incelenmiştir. Araştırmanın her iki çalışma grubu da amaçlı örnekleme tekniklerinden ölçüt örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. Veriler, içerik analizi ile çözümlenmiş ve yüzde ve frekans kullanılarak görselleştirilmiştir. Çalışma sonunda EY’nin geniş bir kapsamının olduğu ve bu durumun alanda kullanılan kavramlarla iki yönlü bir ilişki içinde olduğu genel sonucuna ulaşılmıştır. Alanın tanımı ve araştırma konularının dağılımında çeşitlilik olduğu görülmekle birlikte bazı konu ve dolayısıyla kavramların daha fazla araştırmada yer aldığı ortaya çıkmıştır. Ayrıca, alanda kullanılan kavramların epistemolojik olarak pozitivist paradigma ve psikoloji ile yönetim gibi daha çok temel disiplinler ekseninde yoğunlaştığı görülmüştür. Bununla birlikte EY araştırmalarında kullanılan kavramların çeşitliliği onun disiplinlerarası bir alan olduğunu göstermiştir.