RESPONSIBILITY OF ADMINISTRATION IN LAW ENFORCEMENT SERVICE


Karagenç G. K.

ISPEC 5th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES , 13 - 15 November 2020, pp.238-239

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Page Numbers: pp.238-239

Abstract

ABSTRACT The administration establishes many actions and transactions through law-enforcement officials. Damage may occur from time to time because of these actions and these damages must be remedied in accordance with the rule of law principle. Law enforcement activities are activities that have an impact on fundamental rights and freedoms. For this reason, specific aspects of the responsibility of the employee arising from these activities must be determined on the basis of general accountability principles. Law enforcement is of a quality that separates other public services. This public service may cause effects on people's body integrity as a result of their activities. Therefore, in many cases, the elements of the harm and disuse of the person are revealed. The structure of the law enforcement service has the potential to cause more harm than other public services. Therefore, it appears that many decisions have been taken to account for their responsibilities. The Council of State conducts a different examination compared to other public services when it goes to compensation responsibility, stating that the nature of law enforcement is an inherently risky activity. In order to eliminate the damages caused by law enforcement services, the administrative judicial authorities used to look for the concept of gross fault, but we see that this factor is not included in the current decisions. Especially in the decisions of the Council of State, this understanding has been abandoned in the historical process. Even if this statement is included in the decision, it is used only to indicate the intensity of the defect. In this study, firstly the concept of accountability was explained and then the responsibility of the care of the care was tried to be analyzed in the context of judicial jurisprudence Keywords: Law Enforcement, Responsibility of administration, Fault liability, Liability without fault , Gross Fault.

İdare kolluk görevlileri vasıtasıyla birçok eylem ve işlem tesis etmektedir. Bu yapılan işlem ve eylemlerden ötürü kimi zaman zararlar doğabilmekte ve bu zararların hukuk devleti ilkesi gereğince giderilmesi gerekmektedir. Kolluk faaliyetleri temel hak ve özgürlükleri üzerinde dahi etki doğurucu nitelikte faaliyetlerdir. Bundan dolayı idarenin bu faaliyetlerinden doğan sorumluluğuna ilişkin özel hususların, genel sorumluluk ilkeleri esas alınarak belirlenmesi gerekir. Kolluk hizmeti diğer kamu hizmetlerinden ayrılan bir niteliğe sahiptir. Bu kamu hizmeti kimi faaliyetleri itibariyle insanların vücut bütünlükleri üzerinde dahi etkiler doğurabilmektedir. Bundan dolayı birçok olayda kişilerin zararı ve idarenin kusuru unsurları da ortaya çıkmaktadır. Bir başka ifadeyle kolluk hizmetlerinden dolayı sıklıkla idarenin sorumluluğu kavramına başvurulmaktadır. Kolluk hizmetinin yapısı gereği yerine getirilmesi esnasında diğer kamu hizmetlerine oranla daha fazla zarar oluşturma potansiyeli bulunmaktadır. Bu yüzden birçok kararda idarenin sorumluluğuna başvurulduğu görülmektedir. Danıştay kolluğun doğası gereği özünde risk barındıran bir faaliyet olduğunu belirterek, tazmin sorumluluğuna giderken diğer kamu hizmetlerine oranla daha farklı bir inceleme yapmaktadır. Kolluk hizmetlerinden kaynaklanan zararların giderilmesi için idari yargı makamları eskiden ağır hizmet kusuru kavramını ararken , güncel kararlarda bu unsura yer verilmediğini görmekteyiz. Özellikle Danıştay kararlarında tarihsel süreç içerisinde bu anlayıştan vazgeçilmiştir. Bu ifade kararlarda yer alsa dahi sadece kusurun yoğunluğunu belirtmek için kullanılmaktadır. Bu çalışmada ilk olarak idarenin sorumluluğu kavramı anlatılmış olup, sonrasında ise idarenin kolluk hizmetinden kaynaklanan sorumluluğu konusu yargı içtihatları eşliğinde analiz edilmeye çalışılmıştır. Anahtar Kelimeler: Kolluk Kamu Hizmeti , İdarenin Sorumluluğu , Kusurlu Sorumluluk, Kusursuz Sorumluluk, Ağır Kusur.