Dünyada ve Ülkemizde RDA’ya Geçiş


Creative Commons License

Bayter M.

TÜRK KÜTÜPHANECİLİĞİ, vol.36, no.1, pp.54-73, 2022 (Journal Indexed in ESCI)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 36 Issue: 1
  • Publication Date: 2022
  • Doi Number: 10.24146/tk.991593
  • Title of Journal : TÜRK KÜTÜPHANECİLİĞİ
  • Page Numbers: pp.54-73

Abstract

Dünyada ve Ülkemizde RDA’ya Geçiş Transition to RDA in the World and in Our Country Mustafa Bayter Öz Amaç: Bilgi kaynaklarının bibliyografik tanımlanmasının amacı, bilgi kaynaklarını, kurallarla erişim uçlarını belirlemek ve bu kaynakları kullanıcılara sunmaktır. RDA, günümüzde bu işlemleri yapabilecek yeni kurallar bütünüdür. AAKK’den gelen sıkıntıların aşılması için RDA’ya geçilmiştir. Bu çalışmanın amacı kataloglama uygulamalarında Dünyada ve ülkemizde RDA’ya geçişin nasıl olduğunu ortaya koymaktır. Ülkemizde geçişin daha hızlanması için örneklerden faydalanılmasını sağlamaktır. Yöntem: Araştırma, RDA ile ilgili literatür taramasından oluşturuldu. “RDA” ve “RDA uygulaması” terimleriyle kütüphane veri tabanlarında yapılan ilk taramada birkaç yüz sonuçla karşılaşıldı. Arama sonuçları gözden geçirildiğinde, RDA konusunda literatürde birkaç dergi ortaya çıktı. Bu dergiler içerisindeki RDA uygulamasına geçişi tüm yönlerini kapsayan makaleler incelendi. RDA Toolkit, EURIG ve RSC web sitelerinde yer alan belgeler, bilgi merkezlerinin mevcut uygulama eğilimleri hakkında veri derlemeye yardımcı oldu. Bazı bilgi merkezlerinin web siteleri, kataloglama kuralları ve gelenekleriyle ilgili kısa genel açıklamalar sunuyordu. Bunlar, RDA uygulamalarında ve geçiş çalışmalarında rehberimiz oldu. Çalışmamızda belgesel tarama yöntemi ve betimleme yönteminden yararlanılmıştır. Bulgular: 2013 yılında uygulanmaya başlamış olan RDA, gelişmiş ülkelerde hızla yaygınlaşmıştır. Ülkemizde bazı üniversite kütüphanelerinde uygulanmaya başlanmış ancak Milli Kütüphane ve halk kütüphanelerinde henüz uygulanmamaktadır. Sonuç: RDA’ya geçişle ilgili diğer ülkelerdeki sorunlara benzer sorunlar Türkiye’ de de bulunmaktadır. Diğer ülkelerdeki çözüm önerileri incelenerek model alınabilir. Tüm dünyada RDA standartlarına geçiş hızla devam etmektedir. Ülkemizde de RDA’ya bir an önce geçilmesi kaçınılmazdır. Özgünlük: RDA günümüz koşullarında daha ayrıntılı ve birbiriyle bağlantılı bilgi kaynaklarının kullanıcıya en doğru şekilde sunulmasına olanak sağlamıştır. Yapılan bu çalışmada literatürdeki diğer çalışmalardan farklı olarak yeni kataloglama kuralı RDA standardına dünyadan çeşitli örnekler verilmiş ve ülkemizde de RDA’ya hızla geçilmesi gerektiği anlatılmıştır. Anahtar Sözcükler: RDA; kataloglama; kataloglama kuralları; bilginin düzenlenmesi; bilgi erişim. 

Abstract Purpose: The purpose of bibliographic identification of information resources is to identify information resources, access ends with certain rules and present these resources to users. RDA is a set of new rules that can do these operations today. In order to overcome the problems from AAKK, RDA was adopted. The aim of this study is to reveal how the transition to RDA has occured in cataloging applications in the world and in our country. It also aims to ensure that examples are used in order to accelerate the transition in our country. Method: The research was created from a literature review on RDA. An initial search of library databases for the terms "RDA" and "RDA application" yielded several hundred results. When the search results were reviewed, several journals appeared in the literature on RDA. The articles in these journals covering all aspects of the transition to the RDA application were reviewed. Documentation on the RDA Toolkit, EURIG, and RSC websites enabled the knowledge centers to compile data on current implementation trends. The websites of some information centers offered brief overviews of cataloging rules and customs. These have been our guide in RDA applications and migration work. In our study, document analysis method and descriptive method were used. Findings: RDA, which started to be implemented in 2013, has rapidly spread in developed countries. It has started to be implemented in some university libraries in our country, but it is not yet implemented in the National Library and public libraries. Conclusion: There are similar problems in Turkey regarding the transition to RDA as in other countries. Offered solutions in the other countries can be examined and they can be taken as role model. The transition to RDA standards continues rapidly all over the world. In our country, it is inevitable to switch to RDA as soon as possible. Originality: RDA has enabled more detailed and interconnected information resources to be presented to the user in the most accurate way in today's conditions. In this study, different from other studies in the literature, various examples from the world were given for the new cataloging rule RDA standard and the need for rapid transition to RDA in our country was highlighted. Keywords: RDA; cataloging; cataloging rules; information organization; information retrieval