THE CONCEPT OF GROSS FAULT IN PUBLIC HEALTH SERVICES


Karagenç G. K.

6. ULUSLARARASI SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER KONGRESİ, Siirt, Turkey, 16 - 17 May 2021, pp.315-322

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Siirt
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.315-322

Abstract

ABSTRACT

While the state performs public services, it performs the production of goods and services by acting differently from a private actor in the market. What is meant by difference; A firm in the market is basically acting with the motive of profit maximization, and when it comes to the public, the aim is always the public interest. In this context, while a private person has the opportunity to withdraw from the market at the moment of economic loss, when the administration is in question, if there is a public interest, the administration has to continue its production of goods and services.

Health public services come first among the public services that the state is obliged to fulfill. Health public services can be performed not only by the administration, but also by private persons, with a permit obtained from the administration. It is also possible for healthcare public services, which are not monopoly, to be provided to private persons with a license issued by the administration. However, the fact that private persons perform these services does not remove the state's responsibility for supervision. In other words, the responsibility of the administration may arise in the presence of various conditions due to the damages that may arise.

Since public health services are inherently risky service areas, many situations may arise that may lead to the responsibility of the administration, as mentioned due to the provision of the service. In these cases, the administration may be liable for defects or it may also be a liability without fault. However, since there is a public service in all probability, there is a requirement to compensate the damages incurred by the administration.

In this study, the responsibility of the administration arising from health services has been examined. In this context, first of all, the concept of public service was defined and the aspects of the health public service that differ from other public services were emphasized. Afterwards, by referring to the concept of fault liability and liability without fault of the administration, examples of the concept of gross fault from the Council of State's case law were given, and the principles under which the relevant damages could be compensated by the administration were analyzed.

Keywords: Public Service, Health Public Services, Gross Fault, Administration's Responsibility.


ÖZET

Devlet kamu hizmetlerini yerine getirirken, piyasadaki özel bir aktörden farklı hareket ederek mal ve hizmet üretimlerini yerine getirir. Farklılıkla kastedilen; piyasadaki bir firmanın en temelde kar maksimizasyonu saikiyle hareket etmesi, kamu söz konusu olduğunda ise amacın her zaman için kamu yararı olmasıdır. Bu bağlamda bir özel kişi iktisadi açıdan zarar ettiği anda piyasadan çekilme olanağına sahipken, idare söz konusu olduğunda, ortada kamu yararı varsa idare mal ve hizmet üretimlerini sürdürmek zorundadır.

Devletin yerine getirmekle mükellef olduğu kamu hizmetlerinin başında sağlık kamu hizmetleri gelmektedir. Sağlık kamu hizmetleri sadece idare tarafından değil aynı zamanda idareden alınan bir izin vasıtasıyla özel kişiler tarafından da yerine getirilebilmektedir. Tekel niteliğinde olmayan sağlık kamu hizmetlerinin idare tarafından verilen bir ruhsatla özel kişilere gördürülmesi de mümkündür. Fakat özel kişilerin bu hizmetleri yerine getirmesi devletin denetim sorumluluğunu ortadan kaldırmamaktadır. Bir başka ifadeyle doğabilecek zararlardan dolayı idarenin sorumluluğu çeşitli koşulların varlığı halinde söz konusu olabilecektir.

Sağlık kamu hizmetleri doğaları gereği riskli hizmet alanları olduklarından ötürü hizmetin verilmesinden kaynaklı bahsedildiği üzere idarenin sorumluluğuna yol açabilecek birçok durum ortaya çıkabilir. Bu durumlarda idarenin kusur sorumluluğu söz konusu olabileceği gibi kusursuz sorumluluk da söz konusu olabilir. Ancak her ihtimalde ortada bir kamu hizmeti bulunduğundan, meydana gelen zararların, idare tarafından tazmin edilmesi gerekliliği bulunmaktadır.

Bu çalışmada idarenin sağlık hizmetlerinden kaynaklı sorumluluğu incelenmiştir. Bu kapsamda öncelikle kamu hizmeti kavramı tanımlanarak, sağlık kamu hizmetinin diğer kamu hizmetlerinden ayrılan yönleri vurgulanmıştır. Sonrasında idarenin kusurlu ve kusursuz  sorumluluğu kavramına değinilerek, Danıştay içtihatlarından ağır kusur kavramına örnekler verilmiş, ilgili zararların hangi ilkeler doğrultusunda idare tarafından tazmin edilebilecekleri analiz edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kamu Hizmet, Sağlık Kamu Hizmetleri, Ağır Kusur, İdarenin Sorumluluğu.