Resource Description and Access


Bayter M.

Hiperyayın, İstanbul, 2021

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2021
  • Publisher: Hiperyayın
  • City: İstanbul
  • Ankara Yıldırım Beyazıt University Affiliated: Yes

Abstract

In the last thirty years, there has been a need for renewal in the definition of information resources with the developments in information technologies.
Catalogers comply with the standard rules due to technological developments.
had to make new additions. to be defined
information source has diversified, users have been differentiated, and information access opportunities have increased. Collaboration seems to have increased in the electronic environment.
although it seems; There have been new applications in the definition of information sources. Today, Resource Description and Access-Resource Description and
Standards such as Access (RDA), MARC21 and Dublin Core have been used. RDA, Anglo-American Cataloging Rules 2.
of digital and printed information resources that replace
It is the new cataloging standard created for cataloging.
RDA also supports the "clustering bibliographic records" feature that shows the relationships between artifacts and their creators. This feature allows users to download different editions of a work,
to greater awareness of their translations or physical formats.
lets them have it. The structure of the RDA, the requirement of researchers
Functional Requirements for Bibliographic Records (FRBR) and Functional
Requirements for Authority Data (FRAD) conceptual models
is based on. RDA's use of FRBR assets allows information on works with the same title in catalogs (for example, translations,
summaries, different physical formats) are clustered together, making it possible to display them better. The new RDA brought
in the creation of all authorities with rules and linked directories
provided convenience. In this study, developments in the definition of information sources and innovations brought by RDA are presented with examples.
given.

Son otuz yılda bilgi kaynaklarının tanımlanmasında, bilgi teknolojilerindeki gelişmelerle birlikte yenilenme ihtiyacı doğmuştur. Katalogcular, standart kurallara teknolojik gelişmelerden dolayı yeni eklemeler yapmak zorunda kalmıştır. Tanımlanması gereken bilgi kaynağı çeşitlenmiş, kullanıcı farklılaşmış, bilgi erişim olanakları çoğalmıştır. Elektronik ortamda işbirlikleri artmış gibi görünse de; bilgi kaynaklarının tanımlanmasında yeni uygulamalar söz konusu olmuştur. Günümüzde kayıtlı bilginin tanımlanmasında Resource Description and Access-Kaynak Tanımlama ve Erişim (RDA), MARC21 ve Dublin Core gibi standartlar kullanılır olmuştur. RDA, Anglo Amerikan Kataloglama Kuralları 2. basım (AAKK2) yerine geçen dijital ve basılı bilgi kaynaklarının kataloglanması için oluşturulan yeni kataloglama standardıdır. RDA ayrıca eserler ve bu eserleri oluşturan kişiler arasındaki ilişkileri gösteren “bibliyografik kayıtları kümeleme” özelliğini desteklemektedir. Bu özellik, kullanıcıların bir eserin farklı basımları, çevirileri veya fiziksel formatları hakkında daha fazla farkındalığa sahip olmalarını sağlar. RDA’nın yapısı, araştıcıların gereksinim duydukları bilgiyi kolaylıkla bulabilmesine yardım eden Functional Requirements for Bibliographic Records (FRBR) ve Functional Requirements for Authority Data (FRAD) kavramsal modellerine dayanmaktadır. RDA’nın FRBR varlıklarını kullanması, kataloglarda aynı başlığa sahip eserlerin bilgilerinin (örneğin; çeviriler, özetler, farklı fiziksel formatlar) bir arada kümelenerek daha iyi biçimde görüntülenmesini olanaklı kılmaktadır. RDA getirdiği yeni kurallar ve bağlantılı dizinlerle tüm otoritelerin oluşturulmasında kolaylık sağlamıştır. Bu çalışmada bilgi kaynaklarının tanımlanmasındaki gelişmeler ve RDA’nın getirdiği yenilikler örnekleriyle verilmiştir.