Kurân’da, Fiil Cümlesinde Câr-Mecrûrun Takdimi ve Sözdizimi Açısından Semantik Yorumları


Creative Commons License

YURTTAŞ T.

JOURNAL OF ANALYTIC DIVINITY, vol.3, no.1, pp.56-70, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Biz, bu makalemizde, el-Cürcânî ve es-Sekkâkî’nin genel olarak takdim konusuyla ilgili görüşlerini esas alarak, fiil cümlesinde câr-mecrûrun âmiline takdiminin cümlenin anlamsal yorumunu nasıl değiştirdiğini ele alacağız. Bu sözdizimi değişikliği nedeniyle takdimin cümleye hangi ek/belâgî anlamlar kattığını inceleyeceğiz. Bu teorik çerçeveye göre, Kurân-ı Kerîm’de câr-mecrûrun fiiline yani müteallakına takdim edildiği bazı örnekleri ele alacağız. Örneklerde sözdizimi değişikliği nedeniyle açığa çıkan ihtimam ve tahsis anlamlarına özellikle vurgu yapacağız. Makalede isim cümlelerinde câr-mecrûrun takdimi konusu ise kapsam dışı bırakılmıştır.