İndirekt Olarak Yapıştırılan Ortodontik Braket ve Tüplerde Transfer Doğruluğunun Sağkalım Üzerine Etkisi: Takip Çalışması


Aydoğan C., Kaya Y.

16. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, İzmir, Turkey, 13 - 17 October 2018, pp.138-139

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.138-139

Abstract

AMAÇ: Bu araştırmada indirekt olarak yapıştırılan ortodontik braket ve tüplerde transfer doğruluğunun kısa dönemdeki sağkalımla ilişkisinin incelenmesi amaçlanmıştır.

GEREÇ-YÖNTEM: Bu takip çalışmasında, daha önce kondensasyon silikon ve vakumla şekillendirilen aktarma kaşıklarının transfer doğruluğunu karşılaştırmak için yapılmış bir randomize klinik çalışmaya dahil olan 16 hasta yer almıştır. 368 braket ve tüp indirekt teknikle yapıştırılmıştır. Braket ve tüplerin yapıştırılmasında meydana gelen gövdesel ve açısal hareketler çalışma modelleri ve intraoral optik taramalardan ölçülmüştür. Gözlem sırasında interark mekanikler kullanılmamıştır. Tüm hastaların tedavinin ilk 6 ayında yaşadığı braket ve tüp kırılmaları kaydedilmiştir. Transfer sırasında meydana gelen hareketlerin braket ve tüplerin kırılması üzerindeki etkileri Cox orantılı tehlike modelleri ile test edilmiştir.

BULGULAR: Gözlem sırasında 10 adet braket ve tüp kopmuştur (% 2.7). Exact test sonuçlarına göre hatalı aktarılmış (herhangi bir yönde 2o veya 0,5 mm’den daha büyük hareketler) veya transfer sırasında 2o’den fazla tork hareketine maruz kalmış braket ve tüplerin anlamlı derecede daha yüksek kopma riski taşıdığı bulunmuştur (sırasıyla p = 0.039 ve p = 0.009). Cox orantılı tehlike modellerine göre hatalı aktarım (kategorik olarak) ve aktarma sırasında meydana gelen tork hareketleri (mutlak değer olarak) artmış kopma riski ile anlamlı derecede ilişkili bulunmuştur.

SONUÇLAR: İndirekt yapıştırma tekniğinde ortodontik braketin ve tüplerin sağkalımı, transferin doğruluğu ile ilişkilidir. Braket ve tüplerin indirekt teknikle yapıştırılması sırasında tork hareketine maruz kalması tedavinin ilk altı ayı sırasındaki kopma risklerini yükseltmektedir.