Türk Kamu Yönetiminde Planlama: Mevcut Durum, Sorunlar ve Çözüm Önerileri


Creative Commons License

Aydın G., Önder M.

in: Kamu Yönetiminde Güncel Sorunlar, Tartışmalar ve Çözüm Önerileri, Emre Akçagündüz,Ömür Aydın, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.507-541, 2020

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Vocational Book
  • Publication Date: 2020
  • Publisher: Nobel Yayınevi
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.507-541
  • Editors: Emre Akçagündüz,Ömür Aydın, Editor

Abstract

ÖZET

Türk kamu yönetiminde, kamu hizmetlerinin daha verimli, kaliteli ve dinamik bir şekilde sunulabilmesi için Cumhuriyet kurulduğundan beri planlama ile ilgili uygulama çabaları görülmektedir. Ancak “planlama” anlayışı Devlet Planlama Teşkilatının kurulması ve 5 yıllık kalkınma planlarının sürekli yapılır hale gelmesiyle kurumsallaşmıştır. Planlama başarılı bir şekilde uygulandığında, kamu hizmetlerinin sunumundan önce proaktif bir şekilde hazırlanarak hizmetleri sistematik bir şekilde gerçekleştirme olanağı sağlayarak ve aynı zamanda düzenli bir şekilde izleyerek kurumlarda aksayan yönlere ve karşılaşılan sorunlara karşı etkin çözümler önerir. 2005 yılında yürürlüğe giren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun kabulü ve stratejik planlamayı düzenleyen diğer mevzuatlar ile birlikte Türk Kamu Yönetiminde kurumsal düzeyde stratejik planlama uygulamasının yasal alt yapısı oluşturulmuştur. Bu yasal düzenlemelerle kamu yönetiminde stratejik planlama, performans esaslı bütçeleme, iç kontrol ve raporlama faaliyetleri zorunlu tutulmuştur. Her ne kadar yasal zorunluluk olsa da, uygulamada ortaya çıkan birçok sorun stratejik planlamanın beklenen başarı ev etkiyi sağlamadığı söylenebilir. Bu çalışma, planlamanın kavramsal çerçevesi ve kuramsal gelişmelerin etkisini açıklandıktan sonra, Türk Kamu Yönetiminde mevzuat ve mevcut uygulamaları özetleyip stratejik planlama uygulamasında karşılaşılan sorunları irdelemeyi ve çözüm önerileri geliştirmeyi amaçlamaktadır.

ABSTRACT

In the Turkish public administration, planning and implementation efforts have been observed since the Republic was established in order to provide public services in a more efficient, quality and dynamic manner. However, the concept of “planning” has been institutionalized with the establishment of the State Planning Organization and the consecutive 5-year development plans. Strategic mamangent if applied successfully offers very efficient and proactive solutions for organizational deficiencies and other managerial problems before the delivery of public services. Along with the adoption of the Public Financial Management and Control Law No. 5018, which enforced in 2005, and other legislation regulating strategic planning, the legal infrastructure of strategic planning implementation in Turkish Public Administration has been established. With these legal regulations, strategic planning, performance based budgeting, internal control and reporting activities have been made compulsory in public administration. Even though it is a legal requirement, it can be said that many problems arising in practice have not brought the expected success and impact. This study aims to summarize the legislation and current practices about planning in Turkish Public Administration and examine the problems encountered in strategic planning and develop solutions and policy recommendations after explaining the conceptual and theoretical framework of planning.