Assessment the Satisfaction of Parents who Apply to Pediatric Polyclinics in Three Children Hospital in Ankara: Changes From Past to Now


ÖZTAŞ D., BUMİN M. A.

Sakarya Tıp Dergisi, vol.8, no.1, pp.90-98, 2018 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 8 Issue: 1
  • Publication Date: 2018
  • Journal Name: Sakarya Tıp Dergisi
  • Page Numbers: pp.90-98
  • Ankara Yıldırım Beyazıt University Affiliated: Yes

Abstract

Objective When quality of health care is concerned, patient satisfaction is one of the main steps. In this study, it is aimed to measure the satisfaction of parents who apply to pediatric polyclinics of selected hospitals at each step of the service and to determine the factors which affect the satisfaction. In addition, the trend of satisfaction levels have been tried to be set from the year in which the research was carried out until now. ( Sakarya Med J 2018, 8(1):90-98 ). Materials and Methods The hospitals selected in that survey are Social Insurance Institution (Ankara Pediatric Training Hospital), State Hospital (Dr.Sami Ulus Center for Child Health and Diseases) and Hospital of Medical University (Ankara University, Medical School, Department of Child Health and Diseases Cebeci Children’s Diseases Hospital). A total of 905 parents were evaluated. Results The parents waited 58.3 minutes in hospital of the Social Insurance Institution, 38.9 minutes in State Hospital and 18.2 minutes in Hospital of Medical University before the inspection in that position satisfaction is established 52.8% in hospital of the Social Insurance Institute, 83.1%in State Hospital and 67.5% in Hospital of Medical University. Physical environment condition topic, for toilets 11% in hospital of the Social Insurance Institute, 32.7% in State Hospital and 34.8% in Hospital of Medical University satisfaction is established. For the doctor’s politeness satisfaction is establishes as 67.8% in hospital of the Social Insurance Institute, 86.3% in State Hospital and 86.3% in Hospital of Medical University. When the quality indicators and satisfaction levels of the health institutions that are included in the research are examined; The general satisfaction rates of patient relatives were 64.4% in hospital of the Social Insurance Institute, 71.2% in State Hospital and 71.8% in Hospital of Medical University. Conclusion Despite many poor quality indicators set in the survey, the majority of the applicants say they are generally satisfied with the services offered to them. This determination is supported in similar studies conducted at home and abroad. In order for the Scaler to be a positive factor in the development of health services it needs to be assessed in the form of eliminating existing deficiencies and insufficient quality indicators. In the following years, our country when we look at the overall satisfaction rate of health services in Turkey in 2003, this ratio was 39.5% and increased to 75.4% as of year’s increase in 2016.
Amaç Sağlık hizmetlerinin kalitesi söz konusu olduğunda, hasta memnuniyeti temel basamaklardan birini oluşturmaktadır. Bu çalışmada; seçilmişhastanelerde çocuk hastalıkları polikliniklerine başvuran hasta yakınlarının aldıkları hizmetin her aşaması için memnuniyet ölçümlerininyapılması ve hasta memnuniyetini belirleyen etmenlerin araştırılması amaçlanmıştır. Ayrıca hasta memnuniyet düzeylerinin, araştırmanınyapıldığı yıldan günümüze gelinceye kadar izlediği trend ortaya konulmaya çalışılmıştır. ( Sakarya Tıp Dergisi 2018, 8(1):90-98 )Gereç veYöntemlerBu araştırmada seçilen hastaneler; SSK Ankara Çocuk Hastalıkları Eğitim Hastanesi, Dr.Sami Ulus Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Merkezi,Ankara ÜTF Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Cebeci Çocuk Hastalıkları Hastanesidir. Toplam 905 hasta yakını değerlendirilmiştir.Bulgular Hasta yakınları; SSK Hastanesi’nde 58.3 dakika, Devlet Hastanesi’nde 38.9 dakika, Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 18.2 dakika muayeneöncesi beklemişlerdir. Bu durum karşısında SSK Hastanesi’nde %52.8, Devlet Hastanesi’nde %83.1, Tıp Fakültesi Hastanesi’nde %67.5memnuniyet (memnun/çok memnun) saptanmıştır. Fiziksel ortamın şartları konusunda; tuvaletler için, SSK Hastanesi’nde %11.0, DevletHastanesi’nde %32.7, Tıp Fakültesi Hastanesi’nde %34.8 memnuniyet tespit edilmiştir. Doktorun nezaketi konusunda SSK Hastanesi’nde%67.8, Sağlık Bakanlığı Hastanesi’nde %86.3, Tıp Fakültesi Hastanesi’nde %86.9 memnuniyet bulunmuştur. Araştırma kapsamına alınansağlık kuruluşlarındaki kalite göstergeleri ve memnuniyet düzeyleri incelendiğinde; hasta yakınlarının genel memnuniyet oranları SSKHastanesi’nde %64.4, Sağlık Bakanlığı Hastanesi’nde %71.2, Tıp Fakültesi Hastanesi’nde %71.8’dir.Sonuç Araştırmada saptanan birçok yetersiz kalite göstergesine rağmen başvuranların çoğunluğu kendilerine sunulan hizmetlerde geneldememnun kaldıklarını söylemektedirler. Yurtiçi ve yurtdışında yapılmış benzer çalışmalarda da bu saptama desteklenmektedir. Saptamanınsağlık hizmetlerinin geliştirilmesinde olumlu bir faktör olabilmesi için var olan eksikliklerin ve yetersiz kalite göstergelerinin giderilmesibiçiminde değerlendirilmesi gerekmektedir. Takip eden yıllarda, ülkemizde sağlık hizmetlerinden genel memnuniyet oranlarına bakıldığında2003 yılında Türkiye genelinde bu oran %39.5’dir ve yıllar itibariyle artarak 2016 yılında %75.4’e yükselmiştir.