A PRELIMINARY STUDY:LISTENING ENVIRONMENT VARIABLES AND SPEECH PERCEPTION OF PEDIATRIC PRELINGUAL COCHLEAR IMPLANT USERS


Creative Commons License

Budak Z., Mecit H. , Çoban H., Çiçek Çınar B., Batuk M., Sennaroğlu G.

X. Ulusal Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, İzmir, Turkey, 25 - 27 December 2020, pp.90

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.90

Abstract

Introduction- Purpose: To evaluate the effects of pediatric cochlear implant (CI) users on average daily use of CI and different listening environments they are exposed to on the daily speech intelligibility of children with cochlear implants.


Materials and Methods: The study was conducted in Hacettepe University Audiology Department. Twenty-five children aged 3-6 years using CI who are regularly followed up in the Audiology clinic were included in the study. Unilateral, consecutive bilateral and concurrent bilateral CI users were included in the study. Speech perception abilities were evaluated with CAP and SIR, and "data loggin" data recorded in the cochlear implant software were used to look at the relationship between auditory exposure.


Results: The 25 users included in the study were divided into two groups, primarily unilateral and bilateral users, and comparisons were made on these two groups. Comparisons according to "on air / implant on", "off air / implant off", "speech / speech", "speech in noise / noisy", "music / music", quiet / silent and "noise / noise" subunits While the mean BMI was used for 10.92 hours in the unilateral group, it was 11.25 hours with at least one BM in the bilateral group. Mean values ​​of SIR were obtained as 3.46. In bilateral KI users, the mean CAP value was 6.62 and the mean value of SIR was 4.25.


Discussion / Conclusion: The main findings of this study are that regular CI use and the quality of daily listening environment have a significant and positive effect on the speech recognition performance of pediatric CI users. When we look at bilateral implant users, later implantation usage times were observed to be lower in consecutive implant users compared to the first CI. The critical importance of early intervention and long-term use of CI is supported by our findings.


Keywords: listening environments, cochlear implant, speech recognition, data recording

Giriş- Amaç: Pediatrik koklear implant (Kİ) kullanıcılarının günlük ortalama Kİ kullanım süreleri, maruz kaldıkları farklı farklı dinleme ortamlarının koklear implant kullanıcısı çocukların günlük yaşamda konuşma anlaşılırlıkları üzerine etkisi değerlendirilmesidir.

Gereç- Yöntem: Çalışma Hacettepe Üniversitesi Odyoloji bölümünde yürütülmüştür. Çalışmaya Odyoloji kliniğinde düzenli takipleri devam eden 3-6 yaş aralığındaki Kİ kullanan 25 çocuk dahil edilmiştir. Tek taraflı, ardışık iki taraflı ve eş zamanlı iki taraflı Kİ kullanıcıları çalışmaya dahil edilmiştir. Konuşma algılama yetenekleri CAP ve SIR ile değerlendirilmiş, işitsel maruziyet arasındaki ilişkiye bakmak için koklear implant yazılımında kayıtlı olan “data loggin” verileri kullanılmıştır.

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 25 kullanıcı öncelikle unilateral ve bilateral kullanıcılar olmak üzere iki ayrılmış ve karşılaştırmalar bu iki grup üzerinden yapılmıştır. "On air/implant açık", "off air/implant kapalı", "speech/konuşma", "speech in noise/gürültülü konuşma", "music/müzik", quiet/sessiz ve "noise/gürültü” alt birimlerine göre karşılaştırmalar yapılmıştır. Unilateral grupta ortalama Kİ 10,92 saat kullanılmışken, bilateral grupta en az bir Kİ ile ortalama kullanım süresi 11.25 saattir. Unilateral grupta “konuşma” durumunda ortalama 2.21 saat bulunurken, bilateral kullanıcılarda ortalama 2.6 saat bulunmuştur. Unilateral kullanıcıların CAP ortalama değeri 5.62 ve SIR ortalama değerleri 3.46 olarak elde edilmiştir. Bilateral Kİ kullanıcılarında CAP ortalama değeri 6.62 ve SIR ortalama değeri 4.25 olarak elde edilmiştir.

Tartışma/Sonuç: Bu çalışmanın temel bulguları, düzenli CI kullanımının ve günlük dinleme ortamının kalitesinin, pediatrik CI kullanıcılarının konuşma tanıma performansı üzerinde de önemli ve olumlu etkisi olduğu gösterilmiştir. Bilateral implant kullanıcılarına baktığımızda, ardışık implant kullanıcılarında daha sonra olan implantasyon kullanım süreleri ilk Kİ’ ye göre daha düşük gözlemlenmiştir. Erken müdahalenin ve uzun süreli Kİ kullanımının kritik önemi bulgularımızla da desteklenmektedir.

Anahtar Kelimeler: dinleme ortamları, koklear implant, konuşma tanıma, veri kaydı