Siyasal ve Bürokratik Kültürlerin Bölgesel Kalkınma Üzerindeki Etkisi


Creative Commons License

Önder M., Ayhan E., Ayna Y. E.

4. International Regional Development Conference, Tunceli, Turkey, 21 - 23 September 2017, pp.985-997

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Tunceli
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.985-997
  • Ankara Yıldırım Beyazıt University Affiliated: Yes

Abstract

Özet-Bölgeler arası sosyo-ekonomik farklılıkların ortadan kaldırılması sadece gelişmemiş ülkeler ve Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler için değil gelişmiş ülkeler için de önemli bir konudur. Çünkü bu farklılıkları ortadan kaldıran ülkeler ulusal kalkınmada daha başarılı olabilirler. Dünyadaki gelişmelere paralel olarak, Türkiye’nin bölgesel kalkınma politikalarının oluşturulma ve uygulanma süreçleri de dönemsel olarak değişmektedir. Bu politikaların başarısını ya da başarısızlığını hangi faktörlerin etkilediği ile ilgili birçok çalışma yapılmıştır. Ancak siyasal ve bürokratik kültürlerin bölgesel kalkınma üzerindeki etkilerinin olup olmadığı yeterince çalışılmamıştır. Literatürdeki birçok çalışma, kültürün kalkınma üzerinde önemli etkileri olduğunu ortaya koymaktadır. Bir ülkede hâkim olan kültürün alt bileşenleri olan siyasal ve bürokratik kültürün araştırılması ve kalkınma üzerindeki sonuçlarının ortaya koyulması önem arz etmektedir. Bu çalışmada, siyasal ve bürokratik kültürdeki değişimlere paralel olarak kalkınma politikalarındaki anlayış değişiklikleri tarihsel bakış açısı ile incelenmektedir. Kültürün en önemli göstergeleri; toplumsal inanç ve değerler (başkalarına karşı güven ve saygı vb.) ile bireylerin özgür iradeye yaklaşımıdır. Çünkü bu göstergeler, sadece bireylerin birbirine ve devlete karşı değil aynı zamanda devletin bireylere karşı tutum ve davranışlarını belirlerler. Bu nedenle, bu çalışmada yukarıda bahsedilen kültürel göstergelere ek olarak bir ülkedeki kültürü anlayabilmemiz için bilmemiz gereken tarihsel kırılmalar, siyasal ve bürokratik kurumların oluşum ve işleyiş süreçleri kalkınmayı etkileyen bağımsız değişkenler olarak incelenmektedir. Bu değişkenlerin kalkınma üzerindeki etkileri; birincil ve ikincil kaynaklar ışığında yapılan literatür taraması sonuçları ve resmî kurumlardan elde edilen istatistiki veriler ışığında tartışılmıştır. Bunlara ek olarak, siyasal ve bürokratik kültürlerin temel öğelerini dikkate alarak oluşturduğumuz mülakat soruları ışığında, siyasal ve bürokratik kültürlerin bölgesel kalkınmaya etkileri değerlendirilmektedir.