Investigation of the Relationship Between Cognitive Level and Upper Extremity Functions in Patients with Chronic Stroke.


Creative Commons License

Aslan H. , Baskan E.

- 6TH INTERNATIONAL ISTANBUL SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS , İstanbul, Turkey, 30 - 31 October 2021, vol.1, pp.432-434

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 1
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.432-434

Abstract

In this study, it was aimed to examine the relationship between cognitive level and upper extremity functions in patients with chronic stroke. Thirty-nine individuals diagnosed with stroke, in the chronic phase and with a mean age of 61.33 years, who were evaluated at Pamukkale University Hospital, were included in the study. Standardized Mini Mental Test (SMMT) and Stroop Test Basic Sciences Research Group (TBAG) Form were used to evaluate the cognitive levels of individuals. Fugl Meyer Upper Extremity Rating Scale, Frenchay Arm Test and Box-Block Test were used to evaluate upper extremity functions. When the findings of the study were examined, a statistically significant relationship was found between the Standardized Mini Mental Test and the Fugl Meyer Upper Extremity Rating Scale, Frenchay Arm Test and Box- Block Test (p <0.05). Statistically significant relationships were found between SMMT and "Flexor synergy" and "Normal reflex activity", which are subtitles of the Fugl Meyer Upper Extremity Rating Scale and between Stroop Test “Part 2 correction” and the Fugl Meyer Upper Extremity Rating Scale (p<0.05). In addition statistically significant relationships were found between "Part 3 Error", one of the subtitles of the Stroop Test TBAG Form, and "Reflex activity", one of the subtitles of the Fugl Meyer's Upper Extremity Rating Scale, and between "Part 2 correction" and "Reflex activity", "Extensor synergy" and "Out- of- synergy movement" (p< 0.05). No statistically significant relationship was found between the other parts of the Stroop Test TBAG Form and the scales evaluating upper extremity functions (p> 0.05). The results obtained from this study show that there is a relationship between cognitive level and upper extremity functions in patients with chronic stroke, and more efficiency can be obtained from the treatment by applying cognitive therapies and techniques to improve upper extremity functions during the rehabilitation process

Bu çalışmada kronik inmeli hastalarda kognitif düzey ile üst ekstremite fonksiyonları arasındaki ilişkiyi incelemek amaçlanmıştır.

Çalışmaya Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’nde değerlendirilen inme tanısı almış, kronik dönemde ve yaş ortalaması 61,33 yıl olan 39 birey dahil edildi. Bireylerin kognitif düzeylerini değerlendirmek için Standardize Mini Mental Test (SMMT) ve Stroop Testi Temel Bilimler Araştırma Grubu (TBAG) Formu kullanıldı. Üst ekstremite fonksiyonlarını değerlendirmek için Fugl Meyer Üst Ekstremite Değerlendirme Ölçeği, Frenchay Kol Testi ve Kutu-Blok Testi kullanıldı.

Çalışmanın bulguları incelendiğinde Standardize Mini Mental Test ile Fugl Meyer Üst Ekstremite Değerlendirme Ölçeği, Frenchay Kol Testi ve Kutu - Blok Testi arasında istatistiksel açıdan anlamlı ilişki bulundu (p<0,05). SMMT ile Fugl Meyer Üst Ekstremite Değerlendirme Ölçeğinin alt başlıklarından olan “Fleksör sinerji” ve “Normal refleks aktivite” arasında; Stroop Testi “Bölüm 2 Düzeltme” kısmı ile Fugl Meyer Üst Ekstremite Değerlendirme Ölçeği arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulundu(p<0,05). Ayrıca Stroop Testi TBAG formunun alt başlıklarından olan “Bölüm 3 Hata” ile Fugl Meyer Üst Ekstremite Değerlendirme Ölçeği alt başlıklarından "Refleks Aktivite" arasında; "Bölüm 2 Düzeltme" ile "Refleks aktivite", "Ekstansör sinerji" ve "Sinerji dışı hareket" arasında da istatistiksel olarak anlamlı ilişkiler bulundu(p<0,05). Stroop Testi TBAG Formunun diğer bölümleri ile üst ekstremite fonksiyonlarını değerlendiren ölçekler arasında istatistiksel açıdan anlamlı ilişki bulunamadı (p>0,05).

Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar kronik inmeli hastalarda kognitif düzey ile üst ekstremite fonksiyonları arasında ilişki olduğunu ve rehabilitasyon sürecinde kognitif terapilerin ve üst ekstremite fonksiyonlarını geliştirmeye yönelik tekniklerin birlikte uygulanmasıyla tedaviden daha fazla verim alınabileceğini göstermektedir.