Comparing the Interleukin-1ß and Prostaglandin E2 Levels During Fixed Orthodontic Treatment in Smokers Versus Non-Smokers


Kaya Y.

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.43, no.3, pp.115-121, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Aim: The present study aimed to compare prostaglandin E2 (PGE2) and interleukin-1ß (IL-1ß) levels, which are the indicators of bone resorption and found in the gingival crevicular fluid (GCF), between smokers and nonsmokers who were under fixed orthodontic treatment.

Material-Method: A total of 30 subjects (15 smokers (mean age: 21,07 ± 5,934 years) and 15 nonsmokers (mean age: 18,53 ± 3,662 years)), who had different types of dental malocclusion and applied to the Yüzüncü Yıl University Faculty of Dentistry, Department of Orthodontics for treatment, were enrolled in the study. The periodontal status of individuals was evaluated by plaque index, gingival index, bleeding on probing and probing depth of the periodontal pocket measurements using a periodontal probe. After placing orthodontic brackets, leveling stage was completed using 0.12, 0.14 and 0.16 Ni-ti arch wires. In the stage where 16x22 steel arch wires have been used, GCF samples were collected from the distal aspects of maxillar incisors using periopaper. IL-1β and PGElevels in GCF were analyzed by ELISA method.

Results: It was determined that gingival index and bleeding on probing parameters were lower but pocket depth was higher in smokers as compared to nonsmokers. The difference between the groups was statistically not significant. Total and concentration levels of IL-1ß and PGE2 were higher in smokers versus nonsmokers. However, the difference between the groups was not found statistically significant. 

Conclusion: The results of the study revealed no statistically significant difference between smokers and nonsmokers in terms of GCF cytokine levels during orthodontic treatment. Further studies that investigate GCF cytokine levels during orthodontic treatment performed with different forces in larger series are required. 

Amaç: Bu araştırmada sigara içen ve içmeyen sabit ortodontik tedavi gören bireylerin dişeti oluğu sıvısındaki (DOS) kemik rezorpsiyonunu gösteren belirteçlerden prostaglandin E2 (PGE2) ve interlökin-1ß (IL-1ß) seviyelerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır.

Materyal-Metod: Araştırmaya Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı’na tedavi amacıyla başvuran farklı dişsel maloklüzyona sahip sigara içen 15 (yaş ortalaması: 21,07 ± 5,934 yıl) ve sigara içmeyen 15 (yaş ortalaması: 18,53 ± 3,662 yıl) olmak üzere toplam 30 birey dahil edilmiştir. Bireylerin periodontal durumları periodontal sondla plak indeks, gingival indeks, sondlamada kanama ve cep derinliği ölçümleri yapılarak değerlendirilmiştir. Ortodontik braket uygulamasını takiben 0.12, 0.14 ve 0.16 Ni-ti ark telleri ile seviyeleme aşaması tamamlanmıştır. 16x22 çelik ark tellerinin kullanıldığı aşamada DOS örnekleri üst keser dişlerin distal bölgelerinden periopaper kullanılarak toplanmıştır. DOS’daki IL-1β ve PGE seviyelerinin incelenmesinde ise ELISA yönteminden faydalanılmıştır. 

Bulgular: Sigara içen bireylerdeki gingival indeks ve sondlamada kanama parametrelerinin içmeyenlere göre daha düşük, cep derinliği’nin ise daha yüksek olduğu saptanmıştır. Her iki grup arasındaki farkın istatistik olarak anlamlı olmadığı tespit edilmiştir. IL-1ß total ve konsantrasyon, PGE2 total ve konsantrasyon seviyelerinin sigara içen bireylerde içmeyen bireylere oranla daha fazla olduğu görülmüştür. Ancak iki grup arasındaki fark istatistik olarak anlamlı bulunmamıştır.

Sonuçlar: Araştırmanın sonuçlarına göre sigara içen ve içmeyen gruplar arasında ortodontik tedavi sırasındaki DOS sitokin seviyelerinde istatistik olarak anlamlı bir fark çıkmamıştır. Konu ile ilgili daha fazla sayıda bireyi kapsayan ve farklı kuvvetlerin uygulandığı ortodontik tedavi aşamalarındaki DOS sitokin seviyelerinin incelendiği gelecek çalışmalara ihtiyaç olduğu düşünülmektedir.