DIFFICULT AWAY OF THE PUBLIC SECTION “PUBLIC SERVANTS ARBITRATION BOARD”


Karagenç G. K.

II. ULUSLARARASI SOSYAL ve HUKUK ÇALIŞMALARI KONGRESİ, Erzurum, Turkey, 12 - 13 May 2022, pp.82-84

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Erzurum
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.82-84

Abstract

With the constitutional amendment made in 2010, civil servants and other public officials were given the right to collective bargaining and this issue was stated in Article 53 of the 1982 Constitution: “Public servants and other public employees have the right to conclude collective agreements. The parties may apply to the Public Servants Arbitration Board if a disagreement arises during the process of collective agreement. The decisions of the Public Servants Arbitration Board shall be f inal and have the force of a collective agreement.” formatted. In addition, in the aforementioned article, regarding the structure of the Public Servants Arbitration Board, "The scope of and the exceptions to the right of collective agreement, the persons to benefit from and the form, procedure and entry into force of collective agreement and the extension of the provisions of collective agreement to those retired, as well as the organization and operating procedures and principles of the Public Servants Arbitration Board and other matters shall be laid down in law.”

Article 34 of the Law No. 4688 on Public Servants' Unions and Collective Bargaining, which regulates the structure of the Public Servants Arbitration Board; “Public Servants Arbitration Board for each collective bargaining period; One member to be elected by the President from among the President, Deputy President, Vice President or Heads of Departments of the Court of Cassation, the Council of State and the Court of Accounts, four members from the ministries and public institutions and organizations determined by the President, Two members to be determined by the confederation with the highest number of members in terms of the number of affiliated unions, and members of affiliated unions. One member each from the second and third rank confederations in terms of number of Universities, One member to be elected by the President from among those holding at least the title of Associate Professor from the fields of public administration, labor law, public finance, labor economics, economics and business administration, The confederation with the highest number of members in terms of the number of affiliated unions. Three of them will be selected by the President from among seven faculty members to be proposed, three by the confederations in the second and third rank in terms of the number of members of the affiliated unions, provided that they have at least the title of Associate Professor from the disciplines specified in the clause. consists of eleven members, including one member.” is in the form.

As seen in the relevant provision of law, the majority of the structure of the 11-member board is determined by the President representing the executive power. In this context, whose decisions are final, the establishment of a member structure of an arbitrator structure in which there is no judicial authority that can be appealed against, has created a situation that differs from the equivalent structures in the world.

Public services, which can be defined as the production of goods and services undertaken by the state in isolation from the conditions of the market, must be provided uninterruptedly or regularly in accordance with the principle of continuity. For this reason, the right to strike was not constitutionally granted to public officials and this situation weakened the bargaining power of public personnel in collective bargaining negotiations. In addition, considering the current member determination process of the Public Servants Arbitration Board, it will be very difficult to say that a structure that will result in favor of public personnel will emerge in the negotiation process.

In this study, the Public Servants Arbitration Board was analyzed. In this context, first of all, a historical evaluation of the negotiation process regarding the personal rights of Public Personnel was made and its current structure was examined. A comparison was made with similar examples in the world, and various solution proposals were listed.

Keywords: Public Servants Arbitration Board, Collective Aggrement, Strike, International Labor Organization.

2010 yılında yapılan Anayasa değişikliği ile memurlar ve diğer kamu görevlilerine toplu sözleşme hakkı verilmiş ve bu husus 1982 Anayasasının 53.  Maddesinde “Memurlar ve diğer kamu görevlileri, toplu sözleşme yapma hakkına sahiptirler. Toplu sözleşme yapılması sırasında uyuşmazlık çıkması halinde taraflar Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvurabilir. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararları kesindir ve toplu sözleşme hükmündedir.” şeklinde düzenlenmiştir. Ayrıca bahsi geçen maddede Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun yapısına ilişkin olarak “Toplu sözleşme hakkının kapsamı, istisnaları, toplu sözleşmeden yararlanacaklar, toplu sözleşmenin yapılma şekli, usulü ve yürürlüğü, toplu sözleşme hükümlerinin emeklilere yansıtılması, Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun teşkili, çalışma usul ve esasları ile diğer hususlar kanunla düzenlenir.” hükümleri bulunmaktadır.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun yapısını düzenleyen 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Ve Toplu Sözleşme Kanununun 34.maddesi; Kamu Görevlileri Hakem Kurulu her toplu sözleşme dönemi için; Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay Başkan, Başkanvekili, Başkan Yardımcısı veya Daire Başkanları arasından Cumhurbaşkanınca Başkan olarak seçilecek bir üye, Cumhurbaşkanınca belirlenen bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarından dört üye, Bağlı sendikaların üye sayısı itibarıyla en fazla üyeye sahip konfederasyon tarafından belirlenecek iki, bağlı sendikaların üye sayısı açısından ikinci ve üçüncü sırada bulunan konfederasyonlardan birer üye, Üniversitelerin kamu yönetimi, iş hukuku, kamu maliyesi, çalışma ekonomisi, iktisat ve işletme bilim dallarından en az Doçent unvanını taşıyanlar arasından Cumhurbaşkanınca seçilecek bir üye, Bağlı sendikaların üye sayısı itibarıyla en fazla üyeye sahip konfederasyon tarafından üç, bağlı sendikaların üye sayısı açısından ikinci ve üçüncü sırada bulunan konfederasyonlar tarafından ikişer olmak üzere  bendinde belirtilen bilim dallarından en az Doçent unvanını taşımak kaydıyla, önerilecek toplam yedi öğretim üyesi arasından Cumhurbaşkanınca seçilecek bir üye, olmak üzere onbir üyeden oluşur. şeklindedir.

İlgili kanun hükmünde de görüldüğü üzere 11 üyeli kurulun yapısının çoğunluğu yürütme erkini temsilen Cumhurbaşkanı tarafından belirlenmektedir. Kararları kesin nitelikte olan bu bağlamda kararlarına karşı başvurulabilecek bir yargı merciinin bulunmadığı hakem niteliğinde bir yapının üye yapısının bu şekilde ihdas edilmesi dünyadaki muadili niteliğindeki yapılardan farklılık arz eden bir durum ortaya çıkarmıştır.

Devletin piyasanın koşullarından ayrı kalarak üstlendiği mal ve hizmet üretimleri olarak ifade edebileceğimiz kamu hizmetlerinin, süreklilik ilkesi uyarınca kesintisiz veya düzenli olarak verilmesi gerekir. Bu sebeple kamu görevlilerine Anayasal olarak grev hakkı tanınmamış ve bu durum toplu sözleşme görüşmelerinde kamu personelinin pazarlık gücünü zayıflatmıştır. Buna ek olarak, Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun mevcut üye belirleme süreci göz önüne alındığında,  müzakere sürecinde kamu personeli lehine sonuç doğuracak bir yapının ortaya çıkacağını söylemek hayli güç olacaktır .

Bu çalışmada Kamu Görevlileri Hakem Kurulu analiz edilmiştir. Bu kapsamda öncelikle Kamu Personelinin özlük haklarına ilişkin müzakere sürecinin tarihsel bir değerlendirmesi yapılarak günümüzdeki yapısı incelenmiştir. Dünyadaki benzer örnekteki yapılar ile bir karşılaştırma yapılarak, çeşitli çözüm önerileri sıralanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, Toplu Sözleşme, Grev, Uluslararası Çalışma Örgütü.