Marmara Bölgesi Sivil Toplum Kuruluşları Araştırma Raporu


Creative Commons License

Balcı İ., Bülbül K.

Technical Report, pp.192-269, 2018

  • Publication Type: Other Publication / Technical Report
  • Publication Date: 2018
  • Page Numbers: pp.192-269
  • Ankara Yıldırım Beyazıt University Affiliated: Yes

Abstract

ÖZET

            Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı Sivil Toplum Kuruluşları İle İlişkiler Dairesi’nin koordinasyon ve desteğiyle; Marmara Bölgesi’nde gençlik alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla Kocaeli, Bursa, ve Tekirdağ illerinde 3 adet çalıştay düzenlenmiştir. Bu çalıştaylarda, katılımcılar temsilcisi oldukları STK’ların mevcut durumları, örgütsel yapıları, kamu ve özel kurumlarla ilişkileri, sorunları ve bu sorunlara dönük çözüm önerileri ve stratejik hedeflerini dile getirmiştir. Katılımcılar daha sonra aynı konuları işleyen kapsamlı bir anket uygulamasına tabi tutulmuştur. Böylece temsilcilerin sözel olarak dile getirdiklerinin yazılı hale getirilmesi ve bir yönüyle çifte kontrolü sağlanmıştır. STK’ların kapasite gelişimlerinin ölçülmesi, çalıştayda dile getirilen hususların sağlıklı ve etkin analiz edilmesi için a) Yasal Düzenlemeler ve Bürokratik Süreçler; b) Kurumsal Faktörler; c) Dış Faktörler; ve d) Paydaş İlişkileri olarak dört temel sınıflandırma düzeyi geliştirilmiş, bu başlıkların detaylı olarak değerlendirilmesi amacıyla 10 ayrı alt başlık kurgulanmıştır. Son olarak çalıştaydaki gözlemler, temsilcilerin çalıştayda ifade ettikleri hususlar ve anketlerden elde edilen veriler işlenerek GZFT Analizi (SWOT) yapılmıştır.

            Araştırma kapsamındaki nitel ve nicel verilere bakıldığında, yasal düzenlemeler ve bürokratik süreçlerle alakalı olarak, Marmara Bölgesi’ndeki Gençlik STK’larının mevzuat düzeyinde iyileştirmelerin yapıldığı, bununla birlikte yerel düzeydeki bürokrasinin nitelik ve nicelik yönünden yetersiz olduğu ve işbirliği imkanlarının zayıf olduğu belirtilmektedir. Doğu Marmara gençlik STK’larının kurumsal yapılarına bakıldığında STK’ların fiziki koşullarının yetersiz, profesyonel örgütlenmenin zayıf olduğu, personel istihdamının gönüllü kişilerden oluştuğu görülmektedir. Katılımcılar özellikle proje eğitimi, zaman planlama, performans yönetimi gibi teknik ve uzmanlık gerektiren alanlarda eğitimlere ihtiyaç duyulduğunu ifade etmiştir. Mali açıdan Marmara Bölgesi’ndeki Gençlik STK’larının tamamının finansal sorunlar yaşadıkları, kaynak oluşturmada güçlük çektikleri, bu nedenle finansal desteğe ihtiyaç duyulduğu dile getirilmiştir. Paydaş ilişkileri değerlendirildiğinde söz konusu STK’ların paydaş olarak özel sektör kuruluşlarıyla, merkezi ve yerel kamu kurumlarıyla ve diğer STK’larla işbirliği geliştirdiği gözlemlenmiştir. Bununla birlikte bu işbirliğinin istenen düzeyin oldukça altında olduğu ve çeşitli sorunlar yaşanıldığı anlaşılmaktadır.