EVALUATION OF THE PERCEPTIONS OF PROFESSIONALITY, ENTREPRENEURSHIP AND LEADERSHIP OF SENIOR STUDENTS AT A BACHELOR'S DEGREE: AN EXAMPLE OF A STATE UNIVERSITY


Creative Commons License

Peksoy Kaya S. , Şahin S. , Demirhan İ., Kaplan S.

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.2, no.40, pp.98-119, 2021 (International Refereed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 2 Issue: 40
  • Publication Date: 2021
  • Title of Journal : Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  • Page Numbers: pp.98-119

Abstract

This study was conducted to evaluate entrepreneurship, professionalism and leadership perceptions of senior students studying at a state university. The study was descriptive and was conducted with 765 students. The research data were collected with the data collection form and the "Entrepreneurship, Professionalism and Leadership Scale (EPL)". Mean, standard deviation, number, percentage, significance test of the difference between two means, One-way ANOVA test and Pearson correlation analysis were used to evaluate the data. The average age of the students was 23.06±1.78. While the EPL total score average of the students was 3.40±0.45; entrepreneurship was 3.25±0.45, professionalism was 3.67±0.60 and leadership was 3.34±0.48 in sub-factors. In the EPL total score, the mean scores of the students of the Faculty of Engineering and Natural Sciences (3.49±0.48) and the Faculty of Business (3.52±0.47) were found to be higher than the Faculty of Political Sciences (3.27±0.49) (p<0.05). A positive correlation was found between main-factors and sub-factors of the EPL scale (p<0.05). As a result of the study, the differences in EPL scores in faculties and departments draw attention. In this context, it is thought that raising awareness in students is important for career goals.

Bu çalışma bir devlet üniversitesinde lisans eğitimi gören son sınıf öğrencilerin girişimcilik, profesyonellik ve liderlik algılarının değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Çalışma tanımlayıcı tipte olup, 765 öğrenci ile yürütülmüştür. Araştırma verileri, veri toplama formu ve “Girişimcilik (Entrepreneurship), Profesyonellik (Professionalism) ve Liderlik (Leadership) Ölçeği (EPL)” ile toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde ortalama, standart sapma, sayı, yüzde, iki ortalama arasındaki farkın anlamlılık testi, One-way ANOVA testi ve Pearson korelasyon analizi kullanılmıştır. Öğrencilerin yaş ortalaması 23.06±1.78’dir. Öğrencilerin EPL toplam puan ortalaması 3.40±0.45 iken; alt faktörler arasında girişimcilik 3.25±0.45, profesyonellik 3.67±0.60 ve liderlik 3.34±0.48’dir. EPL toplam puanında Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (3.49±0.48) ve İşletme Fakültesi (3.52±0.47) öğrencilerinin puan ortalamaları Siyasal Bilgiler Fakültesine (3.27±0.49) göre yüksek bulunmuştur (p<0.05). EPL ölçeğinin tüm ana ve alt faktörleri arasında pozitif yönde bir ilişki belirlenmiştir (p<0.05). Çalışma sonucunda fakülte ve bölümlerde EPL puanlarındaki farklılıklar dikkat çekmektedir. Bu bağlamda kariyer hedefleri için öğrencilerde farkındalığın arttırılması önemli olduğu düşünülmektedir.