OCountry-by-country Reporting in Turkey and its Comparison with Action 13 of the OECD BEPS Action Plan


Odabaş H. , Arıtı Erdem İ.

Uluslararası Necmettin Erbakan Hukuk Kongresi, Konya, Turkey, 13 - 15 May 2022

  • Publication Type: Conference Paper / Unpublished
  • City: Konya
  • Country: Turkey

Abstract

The OECD's Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) Action Plan covers a total of 15 steps, each designed to prevent harmful tax practices that erode the tax base and reduce tax revenues, and to design common solutions to international tax problems. Within this plan, Action 13 titled “Transfer Pricing Documentation and Country-by-country Reporting" regulates that multinational enterprise (MNE) groups earning above a certain level of income provide information according to a common template regarding these incomes in the countries where they operate economically, as well as the taxes they paid and the number of employees or their undistributed profits. Within this framework; a three-tiered standardized approach to transfer pricing documentation has been adopted. These three tiers are the master file, the local file and the country-by-country (CbC) report.

The first regulation made in parallel with Action 13 in Turkey, which is part of the BEPS project, was the President's Decision to Amend the Decision on The Disguised Profit Distribution through Transfer Pricing no. 2151 dated 25.02.2020. Subsequently, on 01.09.2020, the Directorate of Revenue Administration issued Communiqué No. 4 on The Disguised Profit Allocation through Transfer Pricing. Today, our legislation includes master file, annual transfer pricing report, CbC reporting notification form and CbC report and transfer pricing form on CFC and disguised profits in transfer pricing documentation, as well as various definitions in the context of CbC reporting. Then the CbC report was given for the first time on 31.03.2021 by MNE groups whose ultimate parent entity (UPE) or surrogate parent entity is located in Turkey and it was given on 30.06.2021 by MNE groups whose UPE or surrogate parent entity is not located in Turkey.

Legislative regulations in Turkey for CbC reporting, which is recently entered into force within the scope of Action 13, differs from the action plan in various aspects. In this study; the application of the CbC reporting will be examined by comparing it with the action plan that serves as a guide and the practices of various countries. Thus, it is aimed to evaluate the application by revealing its positive and negative aspects.

OECD’nin Matrah Aşındırma ve Kâr Kaydırmanın Önlenmesi (Base Erosion and Profit Shifting/BEPS) Eylem Planı’nda toplamda 15 adım yer almakta olup bunların her biri, ülkeler için vergi tabanını aşındıran ve vergi gelirlerini azaltan zararlı vergi pratiklerini engellemek ve uluslararası vergi sorunlarına ortak çözümler tasarlamak adına hazırlanmıştır. BEPS projesi içinde yer alan 13 No’lu Eylem Planı ise “Transfer Fiyatlandırmasında Belgelendirme ve Ülke Bazı Raporlama” (Transfer Pricing Documentation and Country-by-country Reporting) başlığını taşımaktadır. Bu eylem planı; belirli bir düzeyin üzerinde gelir elde eden çok uluslu işletme gruplarının, ekonomik faaliyette bulundukları ülkelerde elde ettikleri gelirlerin yanı sıra ödedikleri vergiler ile çalışan sayıları ya da dağıtılmamış kârlarına ilişkin olarak ortak bir şablona göre bilgi vermesini düzenlemektedir. Belgelendirme yükümlülüğü; genel rapor (master file), yerel rapor (local file) ve ülke bazlı raporu (country-by-country report) kapsamaktadır.

BEPS projesinin bir parçası olan ülkemizde de 13 No’lu Eylem Planı paralelinde yapılan ilk düzenleme, 25.02.2020 tarihli ve 2151 sayılı Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Karar’da Değişiklik Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı olmuştur. Akabinde 01.09.2020 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında 1 Seri No’lu Genel Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair 4 Seri No’lu Tebliğ yayınlanmıştır. Bugün mevzuatımızda transfer fiyatlandırması belgelendirme yükümlülüğü kapsamında kalan belgelerin (genel rapor, yıllık transfer fiyatlandırması raporu, ülke bazlı raporlamaya ilişkin bildirim formu ve ülke bazlı rapor ile transfer fiyatlandırması, kontrol edilen yabancı kurum ve örtülü sermayeye ilişkin form) yanı sıra ülke bazlı raporlama bağlamında çeşitli tanımlara da yer verilmiştir. Ülke bazlı rapor ilk kez nihai ana işletmesi veya vekil işletmesi Türkiye’de bulunan çok uluslu işletme gruplarınca 31.03.2021; nihai ana işletmesi veya vekil işletmesi Türkiye’de bulunmayan çok uluslu işletme gruplarınca 30.06.2021 tarihinde verilmiştir.

Uygulaması bu kadar yeni olan ülke bazlı raporlamaya yönelik düzenlemeler; BEPS 13 No’lu Eylem Planı kapsamında mevzuatımıza girmiş olmakla birlikte, eylem planından çeşitli yönlerden farklılaşmaktadır. Bu bakımdan bu çalışma ile ülkemizdeki uygulama; rehber niteliğindeki eylem planı ve çeşitli ülke uygulamaları ile karşılaştırılarak incelenecektir. Böylece uygulamanın, olumlu ve olumsuz yönlerinin ortaya koyularak değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.