TÜRKİYE'DE TURİZM SEKTÖRÜNÜN ENFLASYON ÜZERİNE ETKİSİNİ AÇIKLAMAYA YÖNELİK BİR MODEL ÖNERİSİ


Creative Commons License

Atay A., Aygün Ş.

International Journal of Business, Economics, and Management Perspectives, vol.1, no.1, pp.37-57, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

It is considered whether there is an interaction between tourism and inflation, an economic and social phenomenon, because of the importance of tourism incomes in national economy and this has been dealt with in this study.

The aim this study is to determine a possible causality relation between tourism industry and inflation. The tourism income and monthly consumer price index changes in Turkey between the years 2003-2011 have been used in the study. Seasonality analysis of the variables have been conducted before the causality test, and stability of the variables have been checked by unit root test and VAR analysis have been done. Granger causali- ty test and Wald test have been used for the causality analysis.

The results of the study suggest that a causality relationship does not exist between tourism income and inflation in Turkey between the years 2003-2011. Variance analysis conducted shows that tourism income and inflation variables indicate each other at low ratios.

Turizm gelirlerinin ülke ekonomisindeki önemi nedeniyle ekonomik ve sosyal bir olgu olan enflasyon ile arasında bir etkileşim olup olmadığı merak edilmiş ve bu çalışmaya konu edilmiştir.

Bu çalışmanın amacı, turizm sektörü ile enflasyon arasındaki olası bir nedensellik ilişkisinin tespit edilmesidir. Çalışmada Türkiye’nin 2003-2011 yılları arasındaki turizm geliri ve tüfe aylık yüzde değişimi veri- leri aylık olarak kullanılmıştır. Nedensellik testlerinden önce değişkenlerin mevsimselliği incelenmiş, birim kök testleri ile durağanlıkları kontrol edilmiş ve VAR analizi yapılmıştır. Nedensellik analizi için Granger nedensel- lik testi ve Wald testi uygulanmıştır.

Araştırma sonuçlarına göre, Türkiye’de 2003-2011 yılları arası dönem için, turizm geliri ile enflasyon arasında nedensellik ilişkisi yoktur. Yapılan varyans analizine göre de turizm geliri ve enflasyon değişkenleri, birbirini çok düşük oranlarda açıklamaktadırlar.